Minister Zdrowia poszerzył skład KOSF

Koleżanki i Koledzy,
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia pismo z informacją nawiązującą do naszej prośby z dnia 30 lipca 2016 roku

„……z dniem 22 sierpnia 2016 r. na Państwa uzasadniony wniosek Sekretarz Stanu Jarosław Pinkas z upoważnienia Ministra Zdrowia powołał w skład Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów następujących członków:
– dr n. med. Joanna Suchocka
– dr n. med. Marta Sidaway
– mgr Małgorzata Borkowska
– mgr Żewilla Misztela
– mgr Katarzyna Guzek
– mgr Tomasz Niewiadomski
– mgr Roman Molasy
– mgr Michał Kłosek……”

Tym samym w składzie KOSF jest teraz 14 osób z rekomendacji SFP oraz 14 osób z rekomendacji PTF.

W imieniu ZG SFP oraz wszystkich członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia bardzo dziękujemy Ministrowi Zdrowia za podjęcie, tej tak ważnej dla naszego środowiska, decyzji. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby zadania jakie stoją przed KOSF były zrealizowane do końca w sposób transparentny, z poszanowaniem praw wszystkich Fizjoterapeutów oraz zgodny z zapisami ustawy i Konstytucji RP

1068_001.pdf

OPINIA PRAWNA w sprawie Regulaminu Wyborczego delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

Koleżanki i Koledzy,

Poniżej prezentujemy treść Opinii Prawnej na temat Regulaminu jaki w dniu 13 sierpnia 2016 roku został uchwalony na IV posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów (KOSF). Przypominamy, że Regulamin ten został przegłosowany mimo sprzeciwu wszystkich obecnych na tym posiedzeniu członków KOSF z ramienia SFP (Agnieszka Stępień, Tomasz Marek i Ernest Wiśniewski). Wszyscy członkowie KOSF z ramienia PTF jacy byli obecni na tym spotkaniu głosowali za jego przyjęciem (Dariusz Dziadzio, Zbigniew Śliwiński, Jan Szczegielniak, Marek Kiljański, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kiebzak, Jacek Łuniewski, Katarzyna Syrewicz, Renata Szczepaniak, Romuald Tokarski i Marek Żak).

Bardzo gorąco zachęcamy do zapoznania się treścią opinii. Zarząd SFP stoi na stanowisku, potwierdzonym w poniższej opinii, że uchwalony przez KOSF Regulamin Wyborczy delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów wymaga dalszych prac oraz skorygowania/naprawienia wielu zawartych w nim zapisów.

 

TREŚĆ OPINII PRAWNEJ Z DNIA 20 SIERPNIA 2016 ROKU.

Przedmiot opinii: Regulamin Wyborczy delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów w wersji przedłożonej przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zakres opinii: analiza prawno-legislacyjna Regulaminu pod względem zgodności z ustawą z dnia 25września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994) zwaną dalej „ustawą”, Konstytucją oraz Zasadami techniki prawodawczej.

Tezy opinii:

 • Regulamin jest sprzeczny z ustawą poprzez to, że zawiera rozwiązania odmiennie regulujące kwestie jednoznacznie określone w ustawie lub zawiera rozwiązania, które wykraczają poza zakres spraw przekazanych do uregulowania przez Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów, zwany dalej „KOSF”.
 • Regulamin narusza art. 2, art. 17 i art. 32 ust. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że jest niezgodny z zasadą demokratycznego państwa prawnego i wynikającą z niej zasadą prawidłowej legislacji oraz, w zakresie przyjęcia metody wyborów delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów według parytetu przynależności oddzielnie dla „każdej grupy społeczności zawodowej”, łamie podstawowe zasady funkcjonowania samorządu zawodowego i zasadę równości.
 • Regulamin zawiera wady legislacyjne utrudniające, a w niektórych przypadkach uniemożliwiające jego poprawną interpretację i stosowanie przepisów w nim zawartych.

 TREŚĆ OPINII

I. Uwagi ogólne

 1. Zgodnie z art. 153 ust. 3 pkt 3 ustawy do zadań KOSF należy opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów. Nie ulega wątpliwości, że powinny to być dwa odrębne akty, oddzielnie regulujące wyłącznie kwestie, do których uregulowania upoważniony (zobowiązany) został KOSF. Ustawa nie rozstrzyga wszystkich istotnych kwestii dotyczących przeprowadzenia wyboru, pozostawiając je do decyzji KOSF lub niedookreślone ale Regulamin musi pozostawać w zgodności z ustawą, nie może modyfikować regulacji zawartych w jej przepisach lub ograniczać prawa obowiązków członków wspólnoty samorządowej. Przedstawiony do zaopiniowania akt zawiera rozwiązania sprzeczne z przepisami ustawy oraz wykracza poza zakres regulacji, które mogą być jego przedmiotem.
 2. Regulamin jako akt normatywny regulujący wybory powinien spełniać wymogi kompletności, niesprzeczności i precyzyjności procedur wyborczych. Opiniowany akt jest w tym zakresie dalece niedoskonały i zawiera przepisy niejasne, bądź mające charakter wyłącznie informacyjny. Nie zawiera też dostatecznie szczegółowych regulacji związanych ze wszystkimi etapami procedury wyborczej.
 3. Do uwag o charakterze ogólnym należy zaliczyć także uwagę o zasadniczym znaczeniu dla treści Regulaminu i jego zgodności z ustawą i Konstytucją. Przyjęty uchwałą KOSF Regulamin wprowadza do wyborów zasadę podziału mandatów delegatów na pierwszy KZF według swoistego parytetu opartego na przynależności do „poszczególnych grup przynależności zawodowej i nakazuje aby wśród delegatów „w skali ogólnokrajowej” było co najmniej 9% specjalistów fizjoterapii, 58% magistrów fizjoterapii, 18% licencjatów fizjoterapii i 9% techników fizjoterapii. Z tym wymogiem wiążą się specjalne zasady głosowania sprowadzające się do tworzenia oddzielnych list kandydatów dla poszczególnych grup zawodowych, na które mogą głosować tylko fizjoterapeuci posiadający konkretne wykształcenie. Wprowadzenie takiego „parytetu” jest w ocenie autora opinii sprzeczne z ustawą oraz z art. 17 i art. 32 Konstytucji. Argumenty za taką konkluzją zostały przedstawione szczegółowo w opinii sporządzonej dla Zamawiającego w dniu 29 lipca br. Istotą zarzutów związanych z omawianymi regulacjami jest fakt, że wprowadzają one wbrew przepisom ustawy zróżnicowanie praw członków wspólnoty samorządu zawodowego fizjoterapeutów w wyborach do organu KIF ze względu na wykształcenie, co jednocześnie narusza podstawowe zasady funkcjonowania samorządu zawodowego wynikające z art. 17 Konstytucji, powodując w efekcie także naruszenie zasady równości i złamanie zakazu dyskryminacji ze względu na jakiekolwiek kryterium, w tym kryterium poziomu wykształcenia. Takie rozwiązanie może być wprowadzone jedynie ustawą i tylko wtedy gdy jest to uzasadnione koniecznością ochrony innych uzasadnionych konstytucyjnie wartości. W przypadku ustawy o samorządzie zawodowym fizjoterapeutów, mimo tego, że art. 4 ust. 7 przewiduje zróżnicowanie wykonywania poszczególnych czynności zawodowych fizjoterapeuty w oparciu o poziom wykształcenia, to nie znalazło to odbicia w przepisach dotyczących członkostwa w organach KIF. Skoro ustawodawca nie wprowadził wymogu proporcjonalności w reprezentacji poszczególnych grup zawodowych wśród delegatów na KZF, to nie może tego uczynić KOSF w regulaminie wyboru delegatów na pierwszy KZF. W świetle obowiązującej ustawy, co już zostało wskazane w ww. opinii, wszyscy członkowie samorządu mają „równe prawa do uczestnictwa w pracach samorządu fizjoterapeutów i jego organów, bez względu na to jakie posiadają wykształcenie, czy też doświadczenie zawodowe”. Niezależnie od powyższego należy zwrócić uwagę, że wprowadzone Regulaminem procedury związane z zachowaniem parytetu są opisane nieprecyzyjnie i mogą być niewykonalne w praktyce. Te uwarunkowania opisano w uwagach szczegółowych odnoszących się do „procedury parytetowej”.

II. Uwagi szczegółowe

 1. 1 jest zbędny, zawiera jedynie wskazanie podstawy prawnej będącej w istocie podstawą prawną uchwały w sprawie Regulaminu przyjętej przez KOSF
 2. 2 określający „zakres regulowanych spraw” jest nieadekwatny do rzeczywistej treści Regulaminu; w żadnym innym przepisie nie użyto pojęcia „mandatów wyborczych” ani pojęcia „terminarz wyborczy”. Niezależnie od tego sam Regulamin nie określa terminarza wyborczego, jeśli rozumieć go jako wskazanie terminów, w których odbywają się poszczególne procedury (etapy) wyborcze.
 3. 3 dotyczący koordynatorów regionalnych oraz opiekunów merytorycznych budzi istotne wątpliwości co do zgodności z ustawą, która w art. 153 ust. 3 pkt 2 określa wprost, że KOSF organizuje i zwołuje zebrania wyborcze. Regulamin nie przesądza kto może zostać koordynatorem i opiekunem merytorycznym. Nie pozwala określić liczby koordynatorów na dane województwo lub podstawy jej obliczenia. Nie jest jasne, co oznacza i na czym ma polegać obowiązek koordynatorów polegający na gromadzeniu i zabezpieczaniu dokumentacji wyborczej związanej z ich działalnością (ust. 4). W tym kontekście niejasny jest także ust. 6 zdanie pierwsze, stwierdzający, że koordynatorzy ponoszą solidarną odpowiedzialność. Nie wiadomo jakie jest ratio legis takiego rozwiązania i rzeczywisty zakres odpowiedzialności koordynatorów. Instytucja prawna odpowiedzialności solidarnej jest ściśle związana z prawem cywilnym i zobowiązaniami o charakterze prywatnoprawnym. Brak jest uzasadnienia stosowania jej do czynności związanych z procedurami wyborczymi. Tym bardziej, że jak było wyżej podkreślone, zwołanie i organizacja zebrań to zadania KOSF. Regulamin nie może „przerzucać” odpowiedzialności za przeprowadzenie wyborów na koordynatorów, zwłaszcza jeżeli mieliby nie być oni członkami KOSF.

W ust. 1 jest mowa o opiekunie merytorycznym powoływanym przez KOSF dla każdego województwa. Funkcja ta występuje jeszcze w ust. 6 zdanie drugie, gdzie opiekun rozstrzyga wątpliwości proceduralne dotyczące rejestracji fizjoterapeutów. Nie wiadomo o jaką rejestrację chodzi. W kontekście § 11 ust. 1 i 9, które określają dwa zadania opiekuna merytorycznego (wyznaczenie koordynatora otwierającego zebranie wyborcze i podpis na protokole zebrania) wydaje się, że rola i zadania w procesie wyborczym są niejasne albo zbędne.

 1. 4 – w ust. 1 nie jest jasne do czego odnosi się termin 21 dni przed rozpoczęciem zebrania wyborczego. Jeżeli do terminu wpisu fizjoterapeuty do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, to jest to wprost sprzeczne z art. 153 ust. 5 ustawy, który stanowi, że w zgromadzeniach wojewódzkich i zebraniach rejonowych uczestniczą fizjoterapeuci wpisani do KRF najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego. Jako nieracjonalny należy ocenić zawarty w ust. 2 zdanie drugie mechanizm automatycznego przypisywania do grupy wyborców w sytuacji gdy przy rejestracji zainteresowany nie złoży „stosownego oświadczenia”. Kwestia ta jest jednak związana w „procedurą parytetową” i powinna zostać usunięta z Regulaminu.
 2. 5 ust. 1 i 5 dotyczą „procedury parytetowej” przez co należy je uznać za niezgodne z ustawą. Ust. 3 jest zbędny gdyż powiela przepis § 4 ust. 1 zdanie pierwsze.
 3. 7 zawiera enumeratywny (zamknięty) katalog wniosków formalnych. Pomijając kwestię, że liczba wniosków formalnych jest niewielka, to wnioskiem formalnym nie jest wniosek o zamknięcie listy kandydatów. Taki wniosek ma charakter merytoryczny. Potwierdza to § 11 ust. 4 zdanie drugie, gdzie nakłada się obowiązek przegłosowania list kandydatów w poszczególnych grupach społeczności zawodowej. Wątpliwości budzi też wniosek w sprawie dostosowania pomieszczenia do wymogów regulaminu, wnioski formalne powinny dotyczyć jedynie kwestii czysto proceduralnych,
 4. 8 zawiera w ust. 2 nieprecyzyjnie określoną procedurę następnego terminu wyborów. Po pierwsze koordynator otwiera zebranie wyborcze, a nie przeprowadza wybory (§ 11 ust. 1). Po drugie, w przypadku tzw. drugiego terminu wyborów nie stosuje się” widełek” czasowych, a z góry określa termin, w którym rozpocznie się zebranie niezależnie od liczby obecnych. Ust. 4 dotyczy „procedury parytetowej” odnosi się więc do niego uwaga ogólna.
 5. 9 Niejasne jest ratio legis ust. 1. Przyjęcie, że liczba delegatów na KZF może wynosić od 80 do 340 powoduje szereg wątpliwości. Nigdzie nie jest określone kto i kiedy ustala ostatecznie tę liczbę. Jeżeli ma ona wynikać de facto ze szczegółowego podziału mandatów na województwa i rejony przewidzianego w ust. 2, to podział ten powinien być dokonany w oparciu zasadę równości wyborów, która przejawia w szczególności w równej sile głosu uprawnionych do głosowania i zapewnianiu równej reprezentacji terytorialnej.

Ust. 3 dotyczy „procedury parytetowej” ale należy mu poświęcić odrębną analizę, gdyż przewidziany w nim rozdział mandatów będzie w praktyce trudny, a nawet niemożliwy do przestrzegania oraz stanowi istotę naruszenia zasady równości wyborów i powoduje nierówność siły głosów oddawanych przez równych w prawie wyborczym członków samorządu fizjoterapeutów. Nie ma możliwości przewidzenia kto stawi się na zebraniach wyborczych. Jeśli na zebraniu wojewódzkim będzie „nadreprezentacja” albo „niedobór” przedstawicieli fizjoterapeutów o danym wykształceniu to spowoduje to albo „osłabienie” lub sztuczne „wzmocnienie” siły głosu, a w skrajnych przypadkach uniemożliwi wybór wymaganej regulaminem liczby delegatów o danym wykształceniu. (Nie można wykluczyć, że na zebraniu mającym wybrać na delegatów trzech licencjatów nie pojawi się żaden fizjoterapeuta z takim wykształceniem.) Regulamin nie przewiduje przecież żadnej procedury dodatkowych wyborów celem dostosowania do „parytetów” określonych w § 11 ust. 3.

Ust. 4 wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego. Regulamin ma dotyczyć wyborów, a nie określać długość i warunki zachowania mandatów delegata na KZF. Te kwestie reguluje bezpośrednio sama ustawa w art. 64 ust. 3 i art. 67.

Wątpliwa jest treść ust. 5. Jeśli sformułowanie „Pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów stanowią;” ma służyć do określenia katalogu pełnoprawnych jego uczestników to treść ta jest zbędna i sprzeczna z ustawą albowiem mogą być nimi jedynie delegaci wybrani na zebraniach wyborczych, a nie także jakkolwiek określeni członkowie KOSF wchodzący „z mocy prawa” w skład pierwszego KZF. Rozwiązaniem poprawnym mogłoby być formalne umożliwienie uczestniczenia całemu lub częściowemu składowi KOSF w pracach KZF ale z precyzyjnym zastrzeżeniem, że członkowie KOSF nie będący jednocześnie delegatami nie mają prawa do udziału w głosowaniach. Tak czy inaczej, jest to jednak kwestia do uregulowania w regulaminie pierwszego KZF, a nie w opiniowanym akcie.

 1. 10 wykracza poza określone w ustawie upoważnienie poprzez uregulowanie w nim kwestii wygaśnięcia mandatu delegata na pierwszy KZF. Kwestii tej nie można zaliczyć do zakresu regulaminu wyboru, dotyczy funkcjonowania KZF i w tym konkretnym przypadku określona jest w art. 67 ust. 1 ustawy, określającym zamknięty katalog przesłanek wygaśnięcia mandatu członka organu Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
 2. 11 w ust. 4 zawiera elementy „procedury parytetowej” niezgodnej z ustawą. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że na konkretnych zebraniach wyborczych mogą zaistnieć problemy faktyczne związane ze sporządzeniem list wyborczych według reguł określonych w § 9 ust. 2 i 3.

W ust. 6 przewidziano rzadko stosowaną zasadę głosowania na kandydatów z listy poprzez skreślenie tych, których głosujący „odrzuca”. Taka zasada może być przyczyną licznych pomyłek głosujących „przyzwyczajonych” do pozytywnego wskazywania kandydatów, na których głosują.

 1. 12 jest zbędny, gdyż nie zawiera żadnej nowości normatywnej i powiela treść § 5 ust. 7. W tym miejscu należy podkreślić, że art. 153 ust. 3 pkt 2 określa wprost, że KOSF zwołuje zebrania wyborcze.
 2. 13 regulujący kompetencje nadzorcze KOSF nie spełnia wymogu dostatecznej określoności zawartych w nim przepisów. W ust. 1 posługuje się nieprecyzyjnym sformułowaniem „wątpliwości proceduralnych nieuregulowanych przepisami ustawy”, które w ust. 2 doprecyzowane jest w ten sposób, że są to także zarzuty dotyczące nieważności wyborów. Tymczasem w ust. 3 mówi się już o osobach uprawnionych do zgłaszania „wątpliwości proceduralnych i zarzutów dotyczących nieważności wyborów”. Trudno będzie w praktyce jednoznacznie ustalić co jest wątpliwością proceduralną. Sama zresztą wątpliwość nie może być wyłączną przyczyną unieważnienia wyborów, a jest nią naruszenie ustawy lub Regulaminu. Niejasny jest także ust. 3 określający krąg osób uprawnionych do zgłaszania kwestionowania ważności wyborów. Czemu ma służyć zastrzeżenie, że są nimi „członkowie wszystkich grup społeczności zawodowej” a nie wszyscy biorący udział w wyborach?

III. Uwagi o charakterze legislacyjnym

 1. Brak jasności co do nazwy własnej opiniowanego aktu. Strona tytułowa załącznika zawiera nazwę REGULAMIN WYBORCZY delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (pisownia oryginalna), natomiast w § 1 jest mowa o Regulaminie Wyborczym na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.
 2. Tytuły rozdziałów są nieadekwatne do ich zawartości merytorycznej. W postanowieniach ogólnych są przepisy szczegółowe dotyczące koordynatorów, a w rozdziale zatytułowanym „Postanowienia końcowe” są przepisy dotyczące nadzoru nad wyborami sprawowanego przez KOSF.
 3. Zastosowana w Regulaminie technika opisywania treści paragrafów (hasła rzeczowe) jest niezgodna z Zasadami techniki prawodawczej, a nadto niektóre opisy są nie do końca zgodne z rzeczywistą treścią przepisu np. § 3 opisano: „koordynatorzy regionalni” a dotyczy on także opiekunów merytorycznych, a w § 5 opisanym: „Udział w wyborach” uregulowano kwestie zasad głosowania i informację o terminie i miejscu zebrania wyborczego.
 4. Regulamin używa pojęć nieostrych i nieprecyzyjnych, oraz sformułowań niewłaściwych z punktu widzenie poprawności języka prawnego np. „fakt zmniejszenia się liczby”, „grupa społeczności zawodowej”, „wymaga się”, które mogą powodować wątpliwości interpretacyjne. W niektórych przepisach niepotrzebnie używa się nawiasów (§ 5 ust. 1, § 11 ust. 8).

  IV. Wnioski

Przedstawiony do zaopiniowania Regulamin zawiera liczne wady prawne, których skutkiem będzie przeprowadzenie wyborów niezgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty i Konstytucją lub które powodować mogą niemożność przeprowadzenia poprawnej procedury wyboru. Wejście w życie Regulaminu z dniem 22 sierpnia 2016 r. nie wywołuje bezpośrednich skutków prawnych na procedurę wyborczą. Brak jest w Regulaminie „sztywnych” terminów na podjęcie konkretnych czynności prawnych. Istnieje więc możliwość skutecznego wyeliminowania wskazanych wyżej wad prawnych, przy zachowaniu terminów na przeprowadzenie zebrań wyborczych określonych w ustawie.

W tym stanie rzeczy należałoby niezwłocznie dokonać zmian w Regulaminie, a ze względu na ich zakres – najlepiej przyjąć nowy regulamin wyborów delegatów na pierwszy KZF. Biorąc pod uwagę charakter i zakres uwag jakie powinny być uwzględnione w nowej wersji Regulaminu prace nad nim powinny się toczyć przy ścisłej współpracy z Ministrem Zdrowia, posiadającym możliwości zapewnienia właściwej jakości przyjętych przez KOSF przepisów i ich zgodności z prawem.

TREŚĆ OPINII NR 1 – DO POBRANIA W PDF>>

TREŚĆ OPINII NR 2 – DO POBRANIA W PDF>>

TREŚĆ OPINII ZWIĄZKU ZAWODOWEGO W PDF>>

Sprawozdanie z IV posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów

W  dniu 13 sierpnia 2016 (sobota), odbyło się w Opolu IV spotkanie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów (KOSF). Uczestnikami ze strony SFP byli: Agnieszka Stępień, Tomasz Marek i Ernest Wiśniewski, ze strony PTF w spotkaniu uczestniczyli: Dariusz Dziadzio, Zbigniew Śliwiński, Jan Szczegielniak, Marek Kiljański, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kiebzak,  Jacek Łuniewski, Katarzyna Syrewicz, Renata Szczepaniak, Romuald Tokarski  i Marek Żak.

W programie znalazły się następujące tematy:

 1. Prezentacja zawansowania prac nad przygotowywanym wspólnie przez informatyków SFP i PTF sytemu rejestracji fizjoterapeutów.
 2. Dyskusja i zatwierdzenie regulaminu wyborów na delegatów.

Ad 1. Prezentowane materiały wskazują na szybką i łatwą rejestrację oraz gwarantują bezpieczeństwo gromadzonych danych. Informatycy deklarują, że zakończą prace do 19 sierpnia, a do 29 sierpnia zakończą testy i program rejestracji zostanie uruchomiony. Zebrani członkowie KOSF zgodnie podjęli decyzję o przekazaniu gotowego programu do administrowania Ministerstwu Zdrowia, tak aby rejestracja i gromadzone dane odbywały się za pośrednictwem serwerów Ministerstwa.

Ad 2.  Na spotkaniu oba Stowarzyszenia przedstawiły swoje propozycje regulaminu wyborów na delegatów, a następnie odbyła się trwająca blisko 8 godzin dyskusja, nad każdym punktem z osobna. Propozycje SFP zakładały przeprowadzenie zgłoszeń na delegatów z użyciem budowanego informatycznego sytemu rejestracji. W ten sposób wszyscy fizjoterapeuci w Polsce znaliby nazwiska oraz CV zawodowe swoich kandydatów minimum z 7 dniowym wyprzedzeniem. Ułatwiło by to również, w naszej opinii, przygotowanie list do głosowania i skróciło czas zgromadzeń oraz samych wyborów, które planowaliśmy zorganizować na wzór wyborów do samorządu terytorialnego lub parlamentu. Głosami członków PTF propozycja została odrzucona. W związku z powyższym zgłaszanie kandydatów oraz zapoznanie się z ich dorobkiem zawodowym będzie mieć miejsce dopiero podczas zjazdów wojewódzkich (regionalnych), jak również tworzenie list i przeprowadzenie ostatecznie wyborów.

Największe kontrowersję budzi zaproponowany i przegłosowany przez PTF obowiązek uwzględnienia parytetu w głosowaniu. Zakłada bowiem obowiązek głosowania wyłącznie, jak to zostało określone „w swojej grupie wykształcenia”, tzn. specjalista może oddać głos tylko na specjalistę, magister na magistra, licencjat na licencjata oraz technik na technika. Z uwzględnieniem oczywiście ograniczeń procentowych. Takie rozwiązanie wg zapewnień PTF ma zagwarantować wszystkim „społecznościom fizjoterapii”  reprezentację na Krajowym Zjeździe. W naszej opinii jest jednak sprzeczne z zapisami Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i de facto ogranicza prawa wyborcze, które wynikają z Ustawy, a nie z poziomu wyksztalcenia. Dlatego przesłaliśmy już przegłosowany Regulamin do analizy prawnej. Jak tylko uzyskamy informację zwrotną udostępnimy do Waszej wiadomości wszystkie dokumenty i opinie.

Kolejną kontrowersyjną propozycją, obok parytetów – był zgłoszony i przegłosowany przez PTF punkt dający automatycznie mandat delegata przedstawicielom Komitetu (KOSF), którzy będą obecni na minimum 50 % spotkań. Podobnie jak w poprzednim przypadku w naszej opinii jest to niezgodne z zapisami Ustawy, ale czekamy na opinię prawną.

Poniżej zamieszczamy „przegłosowany” Regulamin w formacie PDF do samodzielnego pobrania. Jak zawsze w tego typu sytuacjach bardzo liczymy na Wasze komentarze i opinie oraz wsparcie przy jak najszerszym dotarciu z tymi informacjami do wszystkich zainteresowanych.

Pobierz Regulamin w PDF>>

Opinia prawna na temat ustalania liczby członków KOSF

Koleżanki i Koledzy,

W związku z pojawiającymi się w różnych miejscach informacjami, jakoby liczba członków Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów była „z góry” ustalona (wręcz ustawowo) na 21 osób i powinna być uwzględniana zarówno przez Ministerstwo Zdrowia (podczas powoływania członków do KOSF) jak i przez Organizacje (SFP i PTF) rekomendujące swoich kandydatów do KOSF – prezentujemy Opinię Prawną, która odnosi się do tej kwestii i dokładnie ją wyjaśnia.

Zachęcamy do lektury tej opinii, gdyż powielanie i rozpowszechnianie nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji w tej materii, prowadzi do dezinformacji i potęgowania poczucia zagubienia.

TREŚĆ OPINII:

Działając na podstawie przepisów ustawowych Minister Zdrowia w dniu 23 czerwca 2016 r. powołał Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów (dalej „KOSF”) w składzie 20-osobowym, w tym 14 osób z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (dalej „PTF”) oraz 6 osób z rekomendacji Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (dalej „SFP”). W dniu 1 sierpnia 2016 r. zarząd SFP złożył w Ministerstwie Zdrowia pismo skierowane do Ministra Zdrowia z prośbą o poszerzenie składu KOSF. Według relacji przedstawiciela Zamawiającego niniejszą opinię, wyrażany jest pogląd, że liczba członków KOSF wynika z prac legislacyjnych nad projektem ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty Dz. U. poz. 1994).

Podstawy prawne powołania i działania KOSF są określone w art.153 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Z przepisów tego artykułu wynika w szczególności, że:

 • KOSF powołuje Minister Zdrowia (art. 153 ust.1),
 • w skład KOSF wchodzą wyłącznie reprezentanci wskazani przez ogólnopolskie stowarzyszenia zrzeszające fizjoterapeutów, działające co najmniej trzy lata przed dniem wejścia w życie ustawy (art. 153 ust. 2).

Brak jest jakichkolwiek przepisów, które określałyby konkretną liczbę członków KOSF lub określały granice liczbowe w jakich może „poruszać” się Minister Zdrowia. W ocenie autora opinii jedynie pośrednio można wywodzić przesłanki, według jakich powinny być ustalane liczba i skład KOSF.

Po pierwsze, zadaniem KOSF jest podjęcie działań w celu przeprowadzenia pierwszego Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, sprowadzających się do rozpoznawania wniosków o wpis i dokonywania wpisów do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, zorganizowania i zwołania zebrań wyłaniających delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz ustalenie jego regulaminu. W tym zakresie musi być zapewniona liczba członków, którzy będą w stanie zapewnić wykonanie tych zadań w terminach przewidzianych ustawą, uwzględniająca charakter i zakres czynności wykonywanych bezpośrednio przez członków KOSF.

Po drugie, skoro KOSF do czasu powołania organów ­ Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jest organem właściwym w sprawach organizacji samorządu zawodowego fizjoterapeutów, to jego skład powinien opierać się na zasadzie równej reprezentacji całego środowiska. Inne rozwiązanie mogłoby być przyczyną zniekształcenia pierwszych wyborów, a w efekcie – ukształtowania ustroju samorządu fizjoterapeutów bez odzwierciedlenia rzeczywistej woli całego środowiska zawodowego. W przypadku samorządu fizjoterapeutów jest to tym bardziej niepożądane, że przynależność do samorządu jest obowiązkowa (art. 3 ust. 2 ustawy) i już przy jego konstytuowaniu powinna być zapewniona możliwie szeroka reprezentatywność wszystkich potencjalnych członków.

Należy podkreślić, że przynależność do samorządu zawodowego i prawo do jego reprezentacji opiera się na zasadzie równości i powszechności dostępu, istota samorządu polega na samodzielnym wykonywaniu części zadań publicznych przez bezpośrednio zainteresowanych. Skład KOSF powinien być więc kształtowany zgodnie z tymi uwarunkowaniami. Jeżeli więc ustawodawca w art. 153 ust. 2 zdecydował się na wyłonienie składu KOSF tylko spośród reprezentantów stowarzyszeń spełniających ustawowo określone warunki, to jednym z podstawowym kryteriów ustalania składu powinna być równa reprezentacja uprawnionych podmiotów – PTF i SFP. Pojęcie „reprezentanta” należy zdaniem autora opinii rozumieć dwojako. Z jednej strony reprezentant, o którym mowa w art. 153 ust. 2, jest reprezentantem przyszłej wspólnoty samorządowej, z drugiej zaś reprezentantem stowarzyszenia, które obecnie jest swego rodzaju rzecznikiem interesów fizjoterapeutów. Zarówno w jednym, jak i drugim rozumieniu istotą rozwiązania zawartego w art. 153 ust. 2 jest zapewnienie równych praw całej wspólnoty fizjoterapeutów w procesie tworzenia organów samorządu i jego ustroju.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że punktem odniesienia dla ustalenia odpowiedniej liczby członków KOSF nie może być w szczególności treść uzasadnienia poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw (Sejm VII kadencji, druk nr 3001). Projekt ten stanowił podstawę procesu ustawodawczego, przyjętej w dniu 25 września 2015 r. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, a w jego uzasadnieniu (pkt 3) rzeczywiście zawarto stwierdzenie, że organ powołany do organizacji samorządu ma mieć „maksymalnie 21 osób”. Należy jednak zwrócić uwagę, że projekt ten w swojej pierwotnej treści przewidywał, że organem tym miała być Tymczasowa Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Zgodnie art. 137 projektu w jej skład mieli wchodzić: Krajowy Konsultant do spraw Fizjoterapii, Wojewódzcy Konsultanci do spraw Fizjoterapii, 2 przedstawicieli ogólnopolskich związków zawodowych zrzeszających fizjoterapeutów, 2 przedstawicieli towarzystw naukowych z dziedziny fizjoterapii (czyli łącznie 21 osób). Tymczasowa Rada miała wykonywać ustawowe zadania Krajowej Rady Fizjoterapeutów do czasu jej powołania. Skład, zadania i długość działania były więc zupełnie inne niż skład, zadania i długość działania KOSF. Nic nie uzasadnia, aby liczbę członków KOSF ustalać według pierwotnej treści projektu stanowiącego podstawę przyjęcia ustawy z dnia 25 września 2015 r.

WNIOSKI:

 1. Brak jest przepisów, na podstawie których bezpośrednio można określić konkretną liczbę członków powoływanych przez Ministra Zdrowia do KOSF. Takiej konkretnej liczby nie można także wywodzić z treści poselskiego projektu stanowiącego postawę prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Liczba członków KOSF powinna być pochodną jego funkcji i zakresu zadań wykonywanych przez członków, w połączeniu z koniecznością zachowania ustawowych terminów przeprowadzenia wyborów organów samorządu fizjoterapeutów.
 2. Skład KOSF powinien odzwierciedlać całość grupy osób potencjalnie spełniających kryteria uprawniające do uzyskania statusu członka samorządu zawodowego fizjoterapeutów. Biorąc pod uwagę treść art. 153 ust. 2 stowarzyszenia uprawnione do zgłaszania swoich reprezentantów powinny mieć równą reprezentację w KOSF.

TREŚĆ OPINII W PDF>>

SFP prosi Ministra Zdrowia o poszerzenie składu KOSF

1 sierpnia 2016 roku zarząd SFP złożył w Ministerstwie Zdrowia pismo skierowane do Ministra Zdrowia z prośbą o poszerzenie składu Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów.

Zachęcamy do zapoznania się z tym pismem oraz opinią prawną na temat przygotowywanych przez obecny skład KOSF regulaminów i uchwał.

—————————————————————————————————-

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o dokooptowanie do Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów (KOSF) ośmiu członków Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (SFP). Z nieznanych i niezrozumiałych dla nas powodów Pan Minister powołał w skład KOSF nierówną liczbę reprezentantów dwóch stowarzyszeń, które spełniały ustawowe kryteria określone w art. 153 ust. 2 ustawy o samorządzie fizjoterapeuty – to jest 14 członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i tylko 6 członków SFP. Po trzecim spotkaniu KOSF widać wyraźnie, że ta dysproporcja nie sprzyja konstruktywnej pracy Komitetu. Z olbrzymim niepokojem i troską obserwujemy sposób podejmowania decyzji w Komitecie i ich skutki. Mimo, że zapadają one bezwzględną większością głosów, to nie gwarantują właściwego wykonania zadań nałożonych ustawą na KOSF i ministra właściwego do spraw zdrowia. Jest to tym bardziej niepokojące, że po części są to decyzje sprzeczne z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty i zawierają rozwiązania niezgodne z przepisami konstytucyjnymi.

Poniżej podajemy kilka przykładów, które skłoniły nas do formułowania tak daleko idących negatywnych wniosków.

 1. Istnieje realne zagrożenie, że system informatyczny dla rejestracji fizjoterapeutów nie zostanie wdrożony w terminie pozwalającym wykonać działania związane z przeprowadzeniem pierwszego Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów zgodnie z kalendarzem czynności wynikającym z ustawy. Propozycje powierzenia przez KOSF opracowania systemu w drodze pozakonkursowej („metodą chałupniczą”) mogą doprowadzić do niewłaściwego zabezpieczenia bazy danych i wprowadzanych do niej danych osobowych osób rejestrujących się w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.
 2. Proponowane powiązanie możliwości uzyskania mandatu delegata na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów z kryterium wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych jest sprzeczne z ustawą i przepisami Konstytucji. Opinia prawna w tej sprawie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
 3. Ustalenie, że członkowie KOSF, koordynatorzy powołani przez KOSF do organizacji rejestracji i przeprowadzenia wyborów delegatów oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie fizjoterapii są z mocy prawa delegatami na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów rażąco narusza przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty regulujące zasady wyborów do organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów i przepisy Konstytucji. Wnioski te potwierdza ww. opinia prawna.
 4. Próby określenia już teraz „sztywnej” liczby delegatów mogą prowadzić do zniekształcania wyborów i faktycznego „faworyzowania” niektórych grup uprawnionych do udziału w wyborach.

W związku z powyższym w celu usprawnienia pracy KOSF i wyeliminowania zagrożeń dla realizacji ustawowych zadań  prosimy Pana Ministra o dokooptowanie członków naszego stowarzyszenia do KOSF. Załącznik nr 2 do niniejszego pisma zawiera listę kandydatów. W naszej ocenie poszerzenie składu osobowego KOSF wpłynie pozytywnie na merytoryczną dyskusję prowadzoną przez jego członków i w efekcie pozwoli uzyskać konsensus korzystny dla całego samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Dodatkowo zwracamy uwagę Pana Ministra, że KOSF większością głosów zdecydował o przeniesieniu spotkań z gmachu Ministerstwa Zdrowia w Warszawie: w dniu 22 lipca – do piwnic szpitala w Pabianicach, a w dniu 6 sierpnia – do Opola, w jeszcze nam nieznane miejsce. Spotkanie w Pabianicach odbyło się bez udziału jakiegokolwiek prawnika. Ubolewamy, że nie możemy korzystać z  pomocy prawników, zaproponowanej nam przez resort zdrowia, co w realny sposób zmniejszyłoby prawdopodobieństwo podejmowania uchwał niezgodnych z prawem.

Mamy nadzieję, że nasze postulaty zostaną uwzględnione, a dalsze prace nad powołaniem organów samorządu fizjoterapeutów przebiegną w konstruktywnym i równoprawnym współdziałaniu przedstawicieli całego naszego środowiska.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

TREŚĆ LISTU W PDF>>

TREŚĆ OPINII PRAWNEJ W PDF>>

Powołanie Samorządu Fizjoterapeutów poważnie zagrożone!

Koleżanki i Koledzy fizjoterapeuci, prace Komitetu zostały sparaliżowane przez członków PTF.

Będąc w mniejszości (14 przedstawicieli z rekomendacji PTF do 6 przedstawicieli z rekomendacji SFP), nie mamy praktycznie żadnego wpływu na podejmowane decyzje, uchwalane regulaminy, etc.

W piątek 22 lipca na III spotkaniu KOSF, które odbyło się w Pabianicach, zostały przedstawione  3 prawidłowo złożone oferty z pośród 5 wysłanych zapytań w rozpisanym konkursie na zbudowanie i administrowanie rejestrem fizjoterapeutów. Oczekiwaliśmy, że po zapoznaniu się z ofertami, które 2 dni wcześniej były rozesłane drogą mailową do wszystkich członków KOSF wyłonimy wykonawcę lub przynajmniej zaprosimy na spotkanie w następnym tygodniu (25-29.07) przedstawicieli firm, którzy w towarzystwie naszych ekspertów od IT, zaprezentują swoje oferty. Wszystko po to aby, z początkiem sierpnia wyłonić oferenta. Czas w tym przypadku jest niezwykle istotny ponieważ budowa takiego sytemu, gwarantującego bezpieczeństwo gromadzonych danych oraz zapewniający wszystkie funkcjonalności przewidziane w specyfikacji konkursowej (min.: dające możliwość szybkiej weryfikacji wprowadzonych danych i raportowania, tworzenia list uprawnionych fizjoterapeutów do głosowania oraz list zgłoszonych kandydatów na delegatów z podziałem na województwa) trwać może według wszystkich oferentów od 4 do 6 tygodni.  Teoretycznie zapadła na tym spotkaniu decyzja, że zostanie zwołane (w tygodniu 25-29 lipca) Nadzwyczajne Spotkanie KOSF w celu prezentacji i wyłonienia oferenta, ale Przewodniczący – przy akceptacji pozostałych przedstawicieli PTF – nie wyznaczył terminu spotkania.

Uchwalony przez członków PTF regulamin prac Komitetu przewiduje, że nadzwyczajne posiedzenie Komitetu może być zwołane nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem. Ponadto uprawnionymi do zwołania takiego spotkania są: przewodniczący – Dariusz Dziadzio (jednoosobowo) lub  trzech łącznie członków prezydium (Marek Kiljański, Sebastian Zduński, Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski). Zarówno przewodniczący Dariusz Dziadzio jak również pozostali członkowi Prezydium Marek Kiljański i Sebastian Zduński odmówili zwołania Nadzwyczajnego Spotkania Komitetu w celu wyłonienia oferenta na budowę i administrowanie rejestrem fizjoterapeutów. Trzecia możliwość zwołania takiego spotkania, która jest również w gestii członków PTF zakłada wniosek łącznie 12 członków KOSF.

Mamy poważne obawy, że zwłoka w organizacji takiego spotkania jest celowa i ma doprowadzić do zniechęcenia i wycofania się z projektu profesjonalistów (oferentów), którzy złożyli oferty w konkursie i na to miejsce powołanie wykonawców zgłoszonych poza konkursem przez przedstawicieli PTF. Próbkę takich działań mieliśmy okazję doświadczyć na piątkowym spotkaniu w Pabianicach, kiedy to Pan Marek Kiljański oraz Pani Katarzyna Syrewicz zaprezentowali gotową stronę do rejestracji fizjoterapeutów. Nie mieli czasu zgłosić wykonawcy do konkursu, ale znaleźli czas na przygotowanie wizualizacji programu… poza tym, nie potrafili udzielić nam informacji, jaki jest poziom zabezpieczenia zaproponowanej strony oraz kto będzie administratorem danych.

Obawiamy się, że PTF dąży do przejęcia samorządu bez udziału w wyborach na co wskazują propozycje wyznaczenia sztywnych parytetów (dla techników, licencjatów, magistrów i specjalistów) oraz obligatoryjne (bez udziału w wyborach) przyznanie członkom KOSF, Koordynatorom regionalnym i Konsultantom wojewódzkim mandatów Delegatów, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby wszystkich Delegatów do 340 osób. Dochodzą do tego możliwe manipulacje przy rejestracji fizjoterapeutów. Jeśli rejestr będzie pod wyłączną kontrolą PTF-u, otworzy to furtkę do całkowitego przejęcia kontroli w przyszłym Samorządzie bez udziału w demokratycznych wyborach. Jesteśmy przekonani, że zewnętrzna firma wyłoniona w konkursie – jest jedynym gwarantem, że rejestracja odbędzie się bez manipulacji.

Zwracamy się do Was z prośbą i apelem, nie bądźcie bierni – pytajcie i egzekwujcie odpowiedzi. To Wasze prawo. Bez Waszego wsparcia nie wymusimy na PTF żadnych decyzji. Prace w KOSF to nasze zadanie, ale przyszłość POLSKIEJ FIZJOTERAPII to już NASZE WSPÓLNE działanie i wspólna odpowiedzialność.

Piszcie posty na profilach FB i maile do członków Komitetu – macie prawo pytać, macie prawo wiedzieć, macie prawo oceniać i egzekwować od wszystkich członków KOSF (oczywiście również od nas) pełnego zaangażowania i transparentności.

Adresy mailowe członków KOSF:

Sprawozdanie z III posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów (KOSF)

W piątek 22 lipca 2016 roku w godzinach od 10:00 do 19:30 odbyło się w Pabianicach III Zebranie KOSF. Na zebraniu było obecnych 16 osób (3 osoby z SFP: Maciej Krawczyk, Tomasz Marek, Ernest Wiśniewski  oraz 13 osób z PTF: Dariusz Dziadzio, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kiebzak, Marek Kiljański, Andrzej Permoda, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak, Renata Szczepaniak, Katarzyna Syrewicz, Zbigniew Śliwiński, Romuald Tokarski, Marek Woszczak, Marek Żak)

Program spotkania zakładał zajęcie się następującymi tematami:

 1. Przedstawienie zebranych ofert i wyłonienie oferenta na budowę i administrowanie systemem rejestracji Fizjoterapeutów na potrzeby przeprowadzenia wyborów wojewódzkich na Delegatów na Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.
 2. Wybór koordynatorów wojewódzkich/regionalnych.
 3. Dyskusja i nad regulaminem wyborów Delegatów na zgromadzeniach wojewódzkich.
 4. Przedstawienie propozycji sposobu finasowania Komitetu.
 5. Sprawy różne.

AD.1 Komitet realizując powierzone mu obowiązki 15 lipca ogłosił  konkurs na zbudowanie i administrowanie sytemu informatycznego do prowadzenia Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów rozsyłając zapytania ofertowe do 5 firm informatycznych. W drodze procedury konkursowej KOSF otrzymał 4 oferty, z czego trzy spełniały wymagania konkursowe przewidziane w specyfikacji. Specyfikacja kładzie przede wszystkim nacisk na bezpieczeństwo przechowywania danych oraz niezbędne funkcjonalności do przeprowadzenia rejestracji. Na spotkaniu przedstawiciele PTF wprowadzili spoza konkursu swoją propozycję strony internetowej z formularzem do zbierani danych robionej metodą chałupniczą i zmusili pozostałych członków Komitetu do dyskusji na ten temat. Ostatecznie punkt pozostał nie zrealizowany, nie wyznaczono też daty granicznej, do kiedy zostanie rozstrzygnięty konkurs o co wnioskowali przedstawiciele SFP. Sprawa jest o tyle pilna, że wg. wszystkich ekspertów składających ofertę – czas budowy takiego sytemu, spełniający nasze oczekiwania i dający gwarancje bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia danych – potrwa od 4 do 6 tygodni. Wszelkie zbędne dyskusje zagrażają realizacji celu do jakiego Komitet został powołany.

AD. 2 W drodze dyskusji przyjęto zasadę zgłaszania kandydatury na Koordynatora po jednej osobie zaproponowanej przez PTF i SFP. Ostatecznie wyłoniono 32 koordynatorów, po dwie osoby na województwo, które będą odpowiedzialne za weryfikacje zarejestrowanych danych w systemie i organizację wyborów wojewódzkich. Nie odbyło się jednak bez „bardzo nieeleganckich” zachowań. Na wniosek Zbigniewa Śliwińskiego, PTF odrzucił kandydaturę naszego kolegi tylko z powodu jego wykształcenia na poziomie technika fizjoterapii, argumentując to tym, że nie ma On odpowiednich kwalifikacji do pełnienia technicznej funkcji koordynatora. Ponadto PTF zgłosił wniosek i przegłosował wybór „opiekunów” koordynatorów wskazując na tę funkcję członków Komitetu. Na Opiekunów zostali  zgłoszeni i wybrani członkowie PTF w liczbie 15 osób.  Ze strony SFP opiekunem wybrano Macieja Krawczyka. Odrzucono kandydaturę Aleksandra Lizaka i Jacka Koszeli, a  Ernest Wiśniewski, Tomasz Marek i Agnieszka Stępień odmówili  przyjęcia tej funkcji.

AD.3 Przy omawianiu punktu programu dotyczącego regulaminu wyboru Delegatów na Pierwszy Walny Zjazd, członkowie PTF (Jan Szczegielniak i Zbigniew Śliwiński) zaproponowali jako pierwszy punkt dyskusji zagwarantowanie w regulaminie wyborów Delegatów – obligatoryjnej reprezentacji wszystkich środowisk fizjoterapeutycznych ze względu na poziom wykształcenia (technik, licencjat, magister, specjalista) czyli PARYTETY. W ten sposób nie pozostawiono  złudzeń co do prawdziwej intencji tej strategii. Pod hasłami ochrony i zapewnienia wszystkim środowiskom fizjoterapii możliwości reprezentacji w Samorządzie, koledzy z PTF dążą do zdominowania samorządu przez specjalistów. Nie może być innej interpretacji tej propozycji (przegłosowanej ostatecznie przez kolegów z PTF) po kategorycznym poddaniu w wątpliwość kompetencji jednego z naszych bardzo szanowanych kolegów, który jest technikiem fizjoterapii (oraz magistrem pedagogiki) godzinę wcześniej w czasie tego samego spotkania. SFP kategorycznie sprzeciwiło się takiemu rozwiązaniu, zarówno z powodu nie zgodności tego zapisu (przyszłego regulaminu) z ustawą  o zawodzie fizjoterapeuty jak również z zasadami demokracji, a w szczególności zasadą równości (i również z szeroko pojmowaną etyką). Stoimy na stanowisku, że poziom wykształcenia nie ma i nie może mieć absolutnie żadnego wpływu na to jaki procent fizjoterapeutów polskich chce i może być Delegatem i członkiem Krajowej Rady Fizjoterapii. Propozycją SFP było też  to, aby fizjoterapeuci, którzy chcą wziąć udział w wyborach regionalnych na Delegatów zgłaszali swoją kandydaturę elektronicznie w  trakcie rejestracji. W ten sposób lokalne środowisko miało by czas i możliwość zapoznania się z potencjalnymi reprezentantami swojego regionu na Krajowy Zjazd. Nie spotkało się to z aprobatą  większości członków KOSF. Absolutnym dopełnieniem obłudy kolegów z PTF i przejawem bezpardonowego „trzymania się stołków” była zgłoszona przez Wojciecha Kiebzaka propozycja, aby członkowie Komitetu oraz koordynatorzy i konsultanci wojewódzcy w dziedzinie fizjoterapii – otrzymali niejako z automatu, poza procedurą wyborczą – mandat Delegata na Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (propozycja ta została poparta przez kilku innych członków KOSF z PTF, min. Przewodniczącego Dariusza Dziadzio). Kolejną próbą dążenia kolegów z PTF do zapewnienia sobie stanowisk w Krajowej Radzie Fizjoterapii była propozycja aby już dzisiaj zdecydować o maksymalnej liczbie Delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd i ograniczyć ją do maksymalnie 320 osób. Łatwo jest obliczyć, że po odjęciu członków KOSF i konsultantów wojewódzkich wybieralnych Delegatów pozostanie maksymalnie 280 z całej Polski. Oznaczałoby to, że w każdym regionie (szacunkowo około 24 regionów) będzie wybieranych tylko około 11 delegatów. Żaden podwładny nie przeciwstawi się zatem swojemu szefowi, a młodzi, zdolni i chętni do działania koledzy będą się bali kandydować. Jako Delegaci zostaną wybrani (przy takim scenariuszu) tylko Ci, których twarze wszyscy już doskonale znają (nie zawsze z pozytywnej strony).

AD. 4 Głównym problemem z jakim Komitet musi się zmierzyć jest sfinansowanie sytemu rejestracji fizjoterapeutów. Art.153 ust.1 pkt. 7 Ustawy wskazuje jednoznacznie, że działalność KOSF finansuje budżet Państwa, w części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Nie ulega jednak wątpliwości, że Ministerstwo Zdrowia wykazuje w tym temacie daleko idącą opieszałość. Z tego względu KOSF stoi w obliczu podjęcia decyzji o finasowaniu alternatywnym. Z uwagi na presję czasu wynikającą z faktu, że aby przeprowadzić rejestrację do 14 października 2016, z uwzględnieniem 4 – 6 tygodniowego czasu na budowę sytemu, rozpoczęcie prac powinno być niezwłoczne. Z tego też względu  propozycją SFP było sfinansowanie sytemu rejestracji solidarnie przez SFP i PTF i następnie wystąpienie o zwrot poniesionych nakładów do samorządu po jego ukonstytuowaniu się. Wobec krytycznych uwag PTF, że jest to niezgodne ze statutem PTF, SFP złożyło deklarację, że samodzielnie wyłoży środki na realizację projektu. Niemniej i ta decyzja nie został podjęta.

AD.5  W sprawach różnych poruszono właściwie jeden temat, aby nałożyć niejako cenzurę na informacje o przebiegu spotkania ograniczając się do tzw. oficjalnego stanowiska Komitetu. Jako organizacja, która stawia na transparentność i przejrzystość działań będziemy Was informować skrupulatnie i na bieżąco o wszystkich działaniach KOSF.

Wykaz koordynatorów

Sprawozdanie z II posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów  (KOSF)

W dniu dzisiejszym tj. 13 lipca 2016 roku odbyło się w gmachu Ministerstwa Zdrowia II Zebranie KOSF. Na zebraniu było obecnych 17 osób (13 osób z PTF i 4 z SFP).

W programie znalazło się m.in.:

 • uchwalenie regulaminu pracy KOSF,
 • wyznaczenie daty zgromadzeń wojewódzkich/regionalnych,
 • dyskusja i zatwierdzenie metody wyboru koordynatorów regionalnych,
 • rozpoczęcie dyskusji nad Krajowym Rejestrem Fizjoterapeutów,
 • dyskusja i uchwała dotycząca funkcjonowania profilu Facebook-owego KOSF oraz
 • sprawy różne.

Z programu wykreślono punkt dotyczący dyskusji i zatwierdzenia regulaminu wyborów na delegatów. Jedną z najważniejszych decyzji było ustalenie daty wyborów regionalnych do Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej, którą wyznaczono na 5 listopada 2016. Drugą ważną decyzją było ustalenie ostatecznego terminu zakończenia rejestracji fizjoterapeutów chcących wziąć udział w wyborach regionalnych to jest do 14 października 2016. W dniu 29 października zostanie ogłoszona ostateczna lista fizjoterapeutów uprawnionych do głosowania w wyborach regionalnych na delegatów biorących później udział w wyborach do samorządu. Trzecia ważna decyzja KOSF dotyczyła zasad rejestracji fizjoterapeutów. Cieszymy się bardzo, że została przyjęta propozycja SFP o prowadzeniu rejestracji wyłącznie drogą elektroniczną.  Nie ustalono jeszcze daty rozpoczęcia rejestracji. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.

Uchwalono także regulamin pracy KOSF. Większość istotnych uwag do regulaminu zgłoszona przez przedstawicieli SFP nie została uwzględniona. Ubolewamy, że nie została przyjęta propozycja SFP dotycząca wyborów koordynatorów regionalnych („mężowie zaufania” odpowiedzialni za prawidłową organizację rejestracji i przeprowadzenie wyborów w regionach). Propozycją SFP  było powołanie dwóch koordynatorów po jednym z każdego stowarzyszenia. Ten wniosek został odrzucony.  Koordynatorzy będą powoływani decyzją KOSF. Odrzucono propozycję SFP o utworzeniu specjalnego profilu na Facebook-u umożliwiającego komunikację ze środowiskiem na rzecz strony internetowej zawierającej tylko komunikaty KOSF.

O kolejnych ustaleniach, decyzjach oraz postępach prac będziemy informować na bieżąco.

Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów

W dniu dzisiejszym (28 czerwca 2016) odbyło się inauguracyjne spotkanie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów.

Minister Zdrowia powołał do KOSF:
14 osób z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii:

 • Dariusz Dziadzio
 • Krzysztof Gieremek
 • Wojciech Kiebzak
 • Marek Kiljański
 • Andrzej Permoda
 • Jacek Łuniewski
 • Jan Szczegielniak
 • Renata Szczepaniak
 • Katarzyna Syrewicz
 • Zbigniew Śliwiński
 • Romuald Tokarski
 • Marek Woszczak
 • Sebastian Zduński
 • Marek Żak

oraz 6 osób z rekomendacji Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska:

 • Agnieszka Stępień
 • Maciej Krawczyk
 • Tomasz Marek
 • Ernest Wiśniewski
 • Aleksander Lizak
 • Jacek Koszela

Podczas obrad zostało wybrane prezydium Komitetu w składzie:

 • Przewodniczący: Dariusz Dziadzio
 • Vice przewodniczący: Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski, Marek Kiljański i Sebastian Zduński.

Kolejne spotkanie Komitetu odbędzie się 13 lipca 2016 r.
—————————————————————————
Odpowiadając na pojawiające się pytania – zapewniamy Was, że mimo tego, iż w składzie KOSF, członkowie z rekomendacji SFP są w znacznej mniejszości, to jednak dołożymy wszelkich niezbędnych starań, aby tak jak to było do tej pory, z pełną determinacją dbać o interesy wszystkich fizjoterapeutów. Obiecujemy również zadbać o pełną transparentność prac Komitetu.
Przed nami bardzo pracowite miesiące.
Trzymajcie kciuki – niebawem kolejne informacje

 

Zadania  Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów opisują artykuły 153 oraz 154 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25.09.2015:

ust

Art. 153. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów, zwany dalej „Komitetem”.
2. W skład Komitetu powołuje się reprezentantów wskazanych przez właściwe organy ogólnopolskich stowarzyszeń zrzeszających fizjoterapeutów, działających co najmniej przez 3 lata poprzedzające dzień wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Do zadań Komitetu należy:
1) rozpoznawanie wniosków o wpis i dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów;
2) zorganizowanie i zwołanie pierwszych zgromadzeń wojewódzkich oraz w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 3, dokonanie podziału na rejony i zorganizowanie oraz zwołanie pierwszych zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego;
3) opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów.
4. Zgromadzenia wojewódzkie i zebrania rejonowe zgromadzenia wojewódzkiego są zwoływane nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
5. W zgromadzeniach i zebraniach, o których mowa w ust. 4, uczestniczą fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego zgromadzenia wojewódzkiego.
6. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Działalność Komitetu finansuje się z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
8. Komitet ulega rozwiązaniu z dniem określonym w art. 154 ust. 2.
Art. 154. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia zwołuje pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów w terminie nieprzekraczającym 60 dni od dnia zamknięcia ostatniego zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego zgromadzenia wojewódzkiego.
2. Z dniem ukonstytuowania się pierwszego Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów organy samorządu przejmują wszystkie swoje kompetencje, o których mowa w niniejszej ustawie.

Pełny tekst ustawy znajdziecie tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3001_u.htm

X