Prezes SFP w The Royal College of Physicians – AHC & ATP1A3 10 Year Conference & Symposium

W dniach 19-21.10.2022, w stolicy Szkocji – Edynburgu, odbyła się międzynarodowa konferencja 10-year anniversary conference on AHC and ATP1A3 diseases – including the 10th  Symposium in ATP1A3 diseases poświęcona leczeniu utrarzadkiej choroby Alternating Hemiplegia of Childchood (AHC). Organizatorem konferencji było brytyjskie stowarzyszenie AHC UK (www.ahcuk.org). W konferencji uczestniczyli naukowcy i praktycy z całego świata, przedstawiciele organizacji pacjentów oraz osoby z AHC i ich rodziny. Dyskutowano o wynikach najnowszych badań, leczeniu oraz celach na kolejne lata. Obrady odbywały się w Centrum Konferencyjnym The Royal College of Physicians.

Do udziału w konferencji zaproszono dr Agnieszkę Stępień. Prezesce SFP przypadł zaszczyt wygłoszenia wykładu The role of the physiotherapist in the multidisciplinary team (MDT) w sesji The need for a multidisciplinary team (MDT) to manage AHC – how should this be composed? Współautorem wykładu była mgr Katarzyna Maślanko, wiceprezes Oddziału Mazowieckiego SFP. Treści prezentacji nawiązywały do wypowiedzi innych wykładowców uczestniczących w sesji: pediatry, kardiologa, gastroenterologa, pulmonologa, psychiatry, specjalisty leczenia bólu oraz terapeuty mowy. Wszystkie wykłady zostały przyjęte pozytywnie przez uczestników konferencji. Podkreślono konieczność wypracowania standardów opieki medycznej nad pacjentami z AHC.

Alternating Hemiplegia of Childchood jest rzadką chorobą genetyczną, w której występują mutacje w genie ATP1A3 i związane z nimi zaburzenia w pracy pompy sodowo-potasowej. Objawy choroby zaczynają się przed 18 miesiącem życia. Do typowych symptomów należą: oczopląs, dystonia, ataksja, okresowe niedowłady jednej połowy ciała, które mogą utrzymywać się od kilku minut do kilku dni lub tygodni. Niedowład może obejmować naprzemiennie lewą i prawą stronę ciała. Mogą pojawiać się także zaburzenia obustronne. Podczas ataku pacjent zachowuje pełną świadomość. Może dochodzić do zaniku zdolności mówienia, połykania i oddychania. Objawy zazwyczaj ustępują podczas snu. AHC mogą towarzyszyć inne choroby, takie jak padaczka.

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska od kilku lat współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z AHC i aktywnie wspomaga chorych. W maju 2014 roku dr Agnieszka Stępień i mgr Marcel Stasierski, obecny prezes Oddziału Wielkopolskiego SFP, uczestniczyli w zjeździe chorych z rozpoznaniem AHC i ich rodzin. Spotkanie umożliwiło zaplanowanie badań, które odbyły się kilka miesięcy później w Warszawie. W badaniach wzięli udział wszyscy pacjenci z AHC z Polski, a merytorycznego wsparcia udzieliło kilku fizjoterapeutów, m.in. mgr Katarzyna Maślanko oraz dr hab. Maciej Krawczyk, wiceprezes SFP.

Wiedza naukowa dotycząca potrzeby wdrażania fizjoterapii u osób z AHC jest ograniczona. W kilku badaniach stwierdzono występowanie zaburzeń motorycznych i opóźnionego rozwoju ruchowego w tej grupie chorych, jednak nie określono algorytmu szczegółowego badania i stosowania określonych interwencji fizjoterapeutycznych. W związku z tym powstał pomysł na przeprowadzenie kolejnych badań we współpracy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z AHC i Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Obu organizacjom bliskie jest dobro osób zmagających się z AHC oraz rozwój fizjoterapii w Polsce. Dziękujemy byłemu Prezesowi Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z AHC Panu Markowi Parowiczowi, obecnej Pani Prezes Ilonie Skibińskiej Mamzer oraz wszystkim rodzinom za efektywną współpracę.

7 lat Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – nowa era polskiej fizjoterapii

25 września 2015 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął zdecydowaną większością głosów naszą Ustawę! Jej wejście w życie było przełomowym i doniosłym momentem. Znaczenia jej obowiązywania doświadczamy każdego dnia, ale wciąż nie docierają do nas wszystkie konsekwencje, które są związane z jej funkcjonowaniem. Jedną z najważniejszych konsekwencji stała się afirmacja zawodu, rozumiana także jako wzmocnienie poczucia godności i wyjątkowości u osób wykonujących tę wspaniałą profesję a tym samym wzmocnienie akceptacji dla jej wykonywania.

Co nam dała ustawa i jej następstwa?

 1. Sami planujemy proces fizjoterapii.
 2. Przepisujemy refundowane zaopatrzenie medyczne w systemie finansowanym przez NFZ i w lecznictwie komercyjnym.
 3. Jesteśmy równoprawnymi partnerami dla innych zawodów medycznych, a nie jesteśmy „personelem pomocniczym”.
 4. Nasz zawód został spopularyzowany, podniesiono jego rangę i znaczenie, co wpłynęło na gwałtowny wzrost zapotrzebowania społecznego na nasze usługi.
 5. 99% z nas, fizjoterapeutów ma pracę. Nadal jest sporo nieobsadzonych miejsc pracy.  Większość  z  nas znacznie zwiększyła zarobki!
 6. Wszelkie zmiany w systemie opieki zdrowotnej są podejmowane przy uwzględnieniu naszej opinii i stanowiska.
 7. Podniosła się jakość kształcenia fizjoterapeutów dzięki wprowadzeniu standardów.
 8. Poprzez samorząd zawodowy i kodeks etyki mamy możliwość utrzymania najwyższych standardów i jakości świadczonych usług medycznych oraz ewentualnej kontroli.
 9. Rozszerzyliśmy w ostatnich latach nasze kompetencje zawodowe m.in. o przerywanie ciągłości skóry, kwalifikację do szczepień ochronnych. Bez ustawy, samorząd zawodowy nie byłby w stanie wywalczyć tych nowych i ważnych kompetencji.
 10. Znaczące wyeliminowanie szarej strefy i pseudo fizjoterapeutów.
 11. Jesteśmy coraz bardziej dumni z wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Dla adeptów fizjoterapii została wyznaczona zupełnie nowa droga kształcenia na studiach jednolitych. Dzięki temu jesteśmy uznawani za jednych z lepiej wykształconych fizjoterapeutów na świecie.

Ustawa jest gwarantem dalszego rozwoju fizjoterapii w Polsce. Ułatwia konsekwentne  integrowanie z innymi dziedzinami nauk medycznych i zwiększa jej, jakże bardzo należne, znaczenie w leczeniu i profilaktyce większości chorób.

Nowa era także dla pacjentów

Pamiętajmy, że olbrzymie korzyści z uporządkowania kompetencji i uprawnień fizjoterapeutów uzyskali pacjenci. Nie tylko korzystają ze wzrostu jakości usług i świadczeń fizjoterapeutycznych, ale czują się bezpieczniej. Dziś jasno wiadomo, kto jest fizjoterapeutą, jakie ma umiejętności, jakie wykształcenie. Nastąpił także wzrost świadomości na temat fizjoterapii. Coraz więcej pacjentów zwraca się do nas o pomoc.

Ustawa: pierwszy, ale na pewno nie ostatni krok!

Głównym celem powstania  towarzystwa naukowego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska  13 lat temu było  doprowadzenie do wprowadzenia Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty. Niewiele osób, poza grupką „zapaleńców” wierzyło w pozytywne zakończenie.  Udało się dzięki determinacji i wierze, że nasze działanie jest konieczne do dalszego rozwoju fizjoterapii. Przyjęcie naszej ustawy w Sejmie to sukces wszystkich fizjoterapeutów. Niewątpliwie SFP odegrało kluczową rolę w tym procesie, ale finalne „zwycięstwo” było możliwe dzięki determinacji wielu osób i środowisk. Siedem lat temu Sejm potwierdził szczególną rolę świetnie wykształconego i ambitnego środowiska polskich fizjoterapeutów. Reszta w naszych rękach!

SFP dyskutowało o fizjoterapii podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań” odbywa się tegoroczne forum Ekonomiczne w Karpaczu. Przedstawiciele SFP są uczestnikami i prelegentami na Forum.

Dr Marta Podhorecka, członek zarządu SFP wraz z dr Radosławem Perkowskim, członkiem oddziału kujawsko-pomorskiego prowadzą warsztaty z symulatorem odczuć starczych. Celem jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób starszych oraz promowanie fizjoprofilaktyki, jako skutecznego środka pozwalającego osobom starszym lepiej funkcjonować i wykonywać wiele codziennych czynności.

Dr hab. Maciej Krawczyk, wiceprezes SFP był moderatorem panelu „Wyzwania dla powojennej rehabilitacji. Jak pozostać niezłamanym”. Partnerem debaty jest inicjatywa „Unbroken”, która działa na rzecz stworzenia wzorcowego szpitala rehabilitacyjnego we Lwowie.  Podczas panelu rozmawiano o olbrzymich wyzwaniach, jakie stoją przed ukraińskim system rehabilitacji. Podkreślano niespotykaną skalę potrzeb spowodowaną działaniami wojennymi: ranni zarówno cywile jak i wojskowi to jedna grupa pacjentów, druga to, ci którzy nie mogli ze względu na sytuację otrzymywać odpowiedniego leczenia i będą przez lata borykać się ze skutkami wielu chorób. Pacjentów będzie więc znacznie więcej niż w „normalnej” sytuacji. Nowy system powinien być więc gotowy do szybkiego przyjęcia i  rehabilitacji setek tysięcy pacjentów. Sytuacja jest nadzwyczajna i zapewne bez wsparcia innych krajów nie będzie możliwe zbudowanie nowego systemu. Pierwszym podstawowym problemem jest brak kadry medycznej w zakresie rehabilitacji. Konieczne jest szybkie zwiększanie jej. W ponad 43 mln Ukrainie jest tylko zaledwie ok. 1 tysiąca fizjoterapeutów. Dla porównania w blisko 38 mln Polsce jest ponad 70 tys. fizjoterapeutów. Ukraińscy paneliści, podkreślali, iż docelowo pragną budować podobną jak w Polsce pozycję fizjoterapeuty, który jest samodzielnym specjalistą medycznym.  Sytuacja braków kadrowych dotyczy także lekarzy z praktycznie wszystkich specjalności, pielęgniarek oraz innego personelu medycznego.

Edukacja i transfer wiedzy jest pierwszym wyzwaniem. Drugim problem, na który wskazywano są także olbrzymie problemy infrastrukturalne, które obecnie przez zniszczenia wojenne mają olbrzymią skalę. Odbudowana infrastruktury wymaga znaczących nakładów finansowych.

Jestem pewien, że polscy fizjoterapeuci mogą być bardzo pomocni ukraińskim kolegom. W I kadencji KIF mocno stawialiśmy na współpracę międzynarodową. My uczyliśmy się od najlepszych i czerpaliśmy najlepsze wzorce, teraz czas przekazać je dalej – mówił Maciej Krawczyk. – Pamiętać jednak musimy, że sytuacja jest nadzwyczajna. I myślę, że jest konieczne także nadzwyczajne wsparcie. Celem jest zbudowanie nowoczesnego systemu rehabilitacji, a to wymaga wiedzy i funduszy – dodał wiceprezes SFP.

 

Światowy Dzień Fizjoterapii 2022

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Światowy Dzień Fizjoterapii nadchodzi! Zamierzamy go uczcić razem z Wami!

Planujemy ucztę umysłową i trochę wspólnego wysiłku.  Już 8 września 2022 o godzinie 19:00 zapraszamy Was na bezpłatną Konferencję online pod tytułem „Fizjoterapia w chorobie zwyrodnieniowej stawów”.

Zgłosiło się już ponad 400 osób, więc śpieszcie się i rejestrujcie! Zapisy pod adresem: https://sfp.clickmeeting.com/fizjoterapia-w-chorobie-zwyrodnieniowej-stawow/register

Zachęcamy Was również do wzięcia udziału w akcji pod hasłem „Porozmawiaj z FIZJO” skierowanej do pacjentów. Zróbmy wspólnie trochę zamieszania i hałasu wokół fizjoterapii.

Niech każdy o nas usłyszy, bo warto! Aby wziąć udział w akcji wypełnijcie ankietę: https://porozmawiajzfizjo.webankieta.pl/

Zapraszamy!

Podziękowania dla ustępującego Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Szanowny Panie Prezesie, Drogi Macieju

Dziękujemy Ci bardzo jako ustępującemu Prezesowi Krajowej Rady Fizjoterapeutów, za ogrom pracy, którą wykonałeś wraz z Krajową Radą Fizjoterapeutów i zespołem Izby w mijającej kadencji. Przez 5 lat reprezentowaliście polskich fizjoterapeutów i prowadziliście ich po nieznanych drogach. Jako Prezes zaprosiłeś do współpracy setki pozytywnych osób, specjalistów w różnych dziedzinach fizjoterapii oraz pracowników biura, którzy z życzliwością odnosili się do potrzeb fizjoterapeutów. Wspólnie zbudowaliście solidne podstawy naszego samorządu zawodowego.  Stworzyliście siedzibę Izby, rejestr fizjoterapeutów oraz procedurę nadawania Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty. Otrzymaliśmy od Izby program do prowadzenia dokumentacji medycznej, bezpłatne szkolenia, możliwość konsultacji prawnych i byliśmy świadkami pierwszej kampanii społecznej dotyczącej fizjoterapii. Fizjoterapeuci w trudnej sytuacji otrzymywali wsparcie finansowe. Pozyskano także ogromne środki finansowe z Ministerstwa Zdrowia i Unii Europejskiej na kolejne szkolenia dla fizjoterapeutów oraz oficjalną deklarację Ministra Zdrowia dotyczącą wzrostu wynagrodzeń fizjoterapeutów.

Drogi Prezesie, Twoja kadencja miała także wymiar naukowy. Przy Izbie stworzono punktowane czasopismo naukowe oraz magazyn poświęcony fizjoterapii. Powołano także kilkanaście Zespołów Tematycznych, a owocem ich pracy są projekty naukowe, wytyczne z zakresu fizjoterapii, poradniki dla pacjentów oraz Zasady Etyki Zawodowej. Nagradzano najlepsze prace magisterskie i wspierano publikacje naukowe.

Staliśmy się partnerem dla innych zawodów medycznych, co szczególnie widać było pierwszego dnia II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, kiedy przedstawiciele innych samorządów medycznych serdecznie nam gratulowali i bardzo ciepło wypowiadali się o Prezesie KRF. Potwierdzeniem tego jest także wysokie 22 miejsce na Liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia (2021). Olbrzymi potencjał naszego samorządu został dostrzeżony także przez zagranicznych obserwatorów i nagrodzony podczas konferencji World Physiotherapy w Genewie.

Mijająca kadencja to wiele spotkań, wizyt w Ministerstwach, rozmów telefonicznych o każdej porze dnia i nocy, tysiące przejechanych kilometrów i kalendarz wypełniony po brzegi.

To ciężka praca Krajowej Rady Fizjoterapeutów, wiceprezesów, Komisji Rewizyjnej, Rzeczników Dyscyplinarnych i Sądów.

Panie Prezesie, Maćku, na Twoje ręce składamy podziękowania dla wszystkich, którzy pracowali na rzecz rozwoju fizjoterapii w Polsce. Wszystkim bardzo za to dziękujemy!

Zarząd Główny SFP złożył także gratulacje na ręce nowego Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów Tomasza Dybka, załączając wyrazy uznania dla wszystkich członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów.

Nowym władzom życzymy powodzenia, godnego reprezentowania naszego środowiska i aktywnych działań na rzecz polskiej fizjoterapii.

Rozwój fizjoterapii w Polsce wymaga wysiłku i zaangażowania przedstawicieli wielu środowisk. Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska pozostaje w gotowości do konstruktywnej współpracy ukierunkowanej na rozwój zawodowy fizjoterapeutów, działania naukowe, promocję fizjoterapii oraz współpracę z organizacjami reprezentującymi potrzeby polskich pacjentów.

Польські фізіотерапевти для України

Польські фізіотерапевти для України 

Польські фізіотерапевти пропонують професійну, безкоштовну допомогу громадянам України, які в умовах війни були примушені залишити батьківщину та приїхали до Польщі. До загальнодержавної кампанії долучилися понад 300 фізіотерапевтичних установ та фізіотерапевтів. Нижче наведено актуальний список центрів або фізіотерапевтів в різних воєводствах.

Щиросердечно запрошуємо дітей та дорослих з фізичними травмами, з болем чи іншими розладами, які потребують фізіотерапевтичного догляду.

Ми раді підтримати вас. Зв’яжіться з нами. Ласкаво просимо!

Скорочення назв воєводств:

DS : нижньосілезьке

KP : куявсько-Поморське

LU : люблінське

LB : любуське

LD : лодзинське

MA : малопольське

MZ : мазовецьке

OP : опольське

PK : підкарпатське

PD : підляське

PM : поморське

SL : сілезьке

SK : свентокшиське

WM : вармінсько-Мазурське

WP : великопольське

ZP : західнопоморське

Dołącz do wspólnej akcji „Polscy Fizjoterapeuci dla Ukrainy”

Nadeszły dni pełne przemocy i okrucieństwa. Wielu obywateli Ukrainy porzuciło swoje domy i ruszyło w nieznany świat. Niektórzy z nich stracili bliskich. Są przerażeni, zmęczeni, zdani na pomoc nieznanych im ludzi, potrzebują pomocy. Pomóżmy im, zadbajmy wspólnie o ich zdrowie. Dajmy im naszą wiedzę i umiejętności!

Zapraszamy do współpracy podmioty lecznicze, praktyki prywatne i fizjoterapeutów, którzy mogliby udzielić bezpłatnej porady w miejscu pracy. 

Wiemy, że polscy fizjoterapeuci są dobrymi specjalistami i empatycznymi, życzliwymi ludźmi. Prosimy o Wasze wsparcie! Zaoferujmy pomoc w różnych częściach naszego kraju.


Jeśli chcesz dołączyć do wspólnej akcji „Polscy Fizjoterapeuci dla Ukrainy” zarejestruj się pod wskazanym linkiem: https://fizjodlaukrainy.webankieta.pl/

Lista placówek, które zadeklarowały bezpłatną pomoc dla obywateli Ukrainy (Stan na 13.03.2022r. godz. 10:00)

O zakresie i formie pomocy każdorazowo decyzuje placówka, która zgłosiła się do programu bezpłatnej pomocy uchodźcom z Ukrainy. 

Administratorem danych osób zgłaszających się do wspólnej akcji „Polscy Fizjoterapeuci dla Ukrainy” jest Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska (dalej jako: ,,SFP’’) z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 37 lok. U8, 02-679 Warszawa. Dane przetwarzane są w celu zgromadzenia i opublikowania listy obejmującej podmioty lecznicze, praktyki prywatne i fizjoterapeutów, którzy mogliby udzielić bezpłatnej porady w miejscu pracy w ramach wsparcia oferowanego dla obywateli Ukrainy. Informujemy, że w ramach zgłoszenia się do akcji – uczestnik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, iż jego dane zawarte na listach mogą być przekazywane i kolejno rozpowszechniane przez patronów oraz innych uczestników akcji m.in. za pośrednictwem stron internetowych (odbiorcy danych). SPF nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji uzupełnianych przez członków akcji na podstawie formularza zgłoszenia. Pozostałe informacje na temat przetwarzania danych członków akcji dostępne są na stronie internetowej SPF.  

Pełnomocnik Zarządu SFP do spraw studenckich

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska podjął jednogłośną decyzję o powołaniu Pani Weroniki Kruk do pełnienia funkcji Pełnomocnika Zarządu ds. Studenckich. Życzymy samych sukcesów związanych z pracą na rzecz studentów! Wierzymy, że nasza współpraca będzie owocna i przyczyni się do dalszego rozwoju fizjoterapii w środowisku studenckim.

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla wspaniałego profesjonalisty – Pana Marcina Błaszcza za wieloletnią współpracę na tym stanowisku. Dziękujemy za godne reprezentowanie Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska! W trakcie wspólnej działalności dał się Pan poznać jako osoba niezwykle zaangażowana i wspaniały profesjonalista.

Fizjoterapia domowa to szansa na zdrowie dla pacjentów

Prezes SFP wystosowała pismo do Prezesa NFZ, w którym wskazuje na negatywne skutki zmian w zarządzeniu Prezesa NFZ, które ogranicza dostęp do fizjoterapii domowej. Wskazuje na dramatyczną sytuację pacjentów, którzy bez właściwego leczenia, jakim jest fizjoterapia są skazani na przedwczesną śmierć i pogorszenie sytuacji zdrowia.

Zwracamy się do Państwa także z apelem o wyrażenie opinii w procesie konsultacji. Opinie należy wysłać do NFZ do 24 grudnia br. Wszystkie informacje znajdują się na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów (https://kif.info.pl/ratujmy-fizjoterapie-masowe-opiniowanie-projektu/).

5. Mistrzostwa Polski Fizjoterapeutów w Półmaratonie – relacja

17 października 2021 r. w Krakowie, podczas Półmaratonu Królewskiego odbyły się 5. Mistrzostwa Fizjoterapeutów w Półmaratonie.

Na starcie stawiło ponad 50 Fizjoterapeutów i Fizjoterapeutek z całej Polski. Zwycięzcami zostali:

W kategorii mężczyzn:
1. Łukasz Wietecki 1:13:14
2. Michał Kaczmarek 1:13:29
3. Adam Satława 1:20:29
4. Marek Gawin 1:23:00
5. Artem Miagkyj 1:23:03
6. Maciej Dąbrowski 1:23:17

W kategorii kobiet:
1. Patrycja Świerczek 1:33:18
2. Olga Łakomy 1:37:01
3. Justyna Woźniak 1:39:11
4. Ewa Woźnicka 1:39:46
5. Joanna Zabłocka 1:43:04
6. Aleksandra Krężel 1:43:16

X