PODZIĘKOWANIE!

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które wzięły na swoje barki trud przygotowań do organizacji Wyborów Delegatów do I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów 
Dziękujemy Koordynatorom wojewódzkim oraz wszystkim tym, którzy zadbali o sale i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia wyborów. Poświęciliście swój prywatny, cenny czas i energię dla dobra całej naszej społeczności zawodowej❗️
Dziękujemy wszystkim Członkom Komisji Skrutacyjnych, którzy wzięli na siebie zaszczytną odpowiedzialność za sprawne i rzetelne przeliczenie głosów.
Osobne podziękowania kierujemy do rzeszy Wolontariuszy, którzy spontanicznie i bezinteresownie pomagali przy organizacji Wyborów. Dzięki Waszej ofiarności Wybory w każdym województwie przebiegły sprawnie i bez zakłóceń.
Dziękujemy wszystkim Kandydatom na delegatów za ich publiczną deklarację gotowości pracy i służby na rzecz naszego środowiska zawodowego. Wszyscy mamy świadomość, że decyzje o kandydowaniu wymagały wielkiej, cywilnej odwagi. Dlatego każdy z Kandydatów bez względu, czy zdobył mandat czy nie, wygrał szacunek nas wszystkich.
Dziękujemy nade wszystko prawdziwym BOHATEROM tych Wyborów, czyli wszystkim tym, którzy – nie bacząc na pogodę, odległości i nawał spraw osobistych – w sobotę przybyli, by oddać swój cenny głos. Wasz głos był głosem polskich Fizjoterapeutów. Dzięki Waszej obecności na Wyborach, wspólnie możemy pisać jedną z najważniejszych kart historii polskiej fizjoterapii.
Raz jeszcze dziękujemy❗️
Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Sprawozdanie z II posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów  (KOSF)

W dniu dzisiejszym tj. 13 lipca 2016 roku odbyło się w gmachu Ministerstwa Zdrowia II Zebranie KOSF. Na zebraniu było obecnych 17 osób (13 osób z PTF i 4 z SFP).

W programie znalazło się m.in.:

 • uchwalenie regulaminu pracy KOSF,
 • wyznaczenie daty zgromadzeń wojewódzkich/regionalnych,
 • dyskusja i zatwierdzenie metody wyboru koordynatorów regionalnych,
 • rozpoczęcie dyskusji nad Krajowym Rejestrem Fizjoterapeutów,
 • dyskusja i uchwała dotycząca funkcjonowania profilu Facebook-owego KOSF oraz
 • sprawy różne.

Z programu wykreślono punkt dotyczący dyskusji i zatwierdzenia regulaminu wyborów na delegatów. Jedną z najważniejszych decyzji było ustalenie daty wyborów regionalnych do Krajowej Izby Fizjoterapeutycznej, którą wyznaczono na 5 listopada 2016. Drugą ważną decyzją było ustalenie ostatecznego terminu zakończenia rejestracji fizjoterapeutów chcących wziąć udział w wyborach regionalnych to jest do 14 października 2016. W dniu 29 października zostanie ogłoszona ostateczna lista fizjoterapeutów uprawnionych do głosowania w wyborach regionalnych na delegatów biorących później udział w wyborach do samorządu. Trzecia ważna decyzja KOSF dotyczyła zasad rejestracji fizjoterapeutów. Cieszymy się bardzo, że została przyjęta propozycja SFP o prowadzeniu rejestracji wyłącznie drogą elektroniczną.  Nie ustalono jeszcze daty rozpoczęcia rejestracji. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco.

Uchwalono także regulamin pracy KOSF. Większość istotnych uwag do regulaminu zgłoszona przez przedstawicieli SFP nie została uwzględniona. Ubolewamy, że nie została przyjęta propozycja SFP dotycząca wyborów koordynatorów regionalnych („mężowie zaufania” odpowiedzialni za prawidłową organizację rejestracji i przeprowadzenie wyborów w regionach). Propozycją SFP  było powołanie dwóch koordynatorów po jednym z każdego stowarzyszenia. Ten wniosek został odrzucony.  Koordynatorzy będą powoływani decyzją KOSF. Odrzucono propozycję SFP o utworzeniu specjalnego profilu na Facebook-u umożliwiającego komunikację ze środowiskiem na rzecz strony internetowej zawierającej tylko komunikaty KOSF.

O kolejnych ustaleniach, decyzjach oraz postępach prac będziemy informować na bieżąco.

Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów

W dniu dzisiejszym (28 czerwca 2016) odbyło się inauguracyjne spotkanie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów.

Minister Zdrowia powołał do KOSF:
14 osób z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii:

 • Dariusz Dziadzio
 • Krzysztof Gieremek
 • Wojciech Kiebzak
 • Marek Kiljański
 • Andrzej Permoda
 • Jacek Łuniewski
 • Jan Szczegielniak
 • Renata Szczepaniak
 • Katarzyna Syrewicz
 • Zbigniew Śliwiński
 • Romuald Tokarski
 • Marek Woszczak
 • Sebastian Zduński
 • Marek Żak

oraz 6 osób z rekomendacji Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska:

 • Agnieszka Stępień
 • Maciej Krawczyk
 • Tomasz Marek
 • Ernest Wiśniewski
 • Aleksander Lizak
 • Jacek Koszela

Podczas obrad zostało wybrane prezydium Komitetu w składzie:

 • Przewodniczący: Dariusz Dziadzio
 • Vice przewodniczący: Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski, Marek Kiljański i Sebastian Zduński.

Kolejne spotkanie Komitetu odbędzie się 13 lipca 2016 r.
—————————————————————————
Odpowiadając na pojawiające się pytania – zapewniamy Was, że mimo tego, iż w składzie KOSF, członkowie z rekomendacji SFP są w znacznej mniejszości, to jednak dołożymy wszelkich niezbędnych starań, aby tak jak to było do tej pory, z pełną determinacją dbać o interesy wszystkich fizjoterapeutów. Obiecujemy również zadbać o pełną transparentność prac Komitetu.
Przed nami bardzo pracowite miesiące.
Trzymajcie kciuki – niebawem kolejne informacje

 

Zadania  Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów opisują artykuły 153 oraz 154 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25.09.2015:

ust

Art. 153. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów, zwany dalej „Komitetem”.
2. W skład Komitetu powołuje się reprezentantów wskazanych przez właściwe organy ogólnopolskich stowarzyszeń zrzeszających fizjoterapeutów, działających co najmniej przez 3 lata poprzedzające dzień wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Do zadań Komitetu należy:
1) rozpoznawanie wniosków o wpis i dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów;
2) zorganizowanie i zwołanie pierwszych zgromadzeń wojewódzkich oraz w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 3, dokonanie podziału na rejony i zorganizowanie oraz zwołanie pierwszych zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego;
3) opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów.
4. Zgromadzenia wojewódzkie i zebrania rejonowe zgromadzenia wojewódzkiego są zwoływane nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
5. W zgromadzeniach i zebraniach, o których mowa w ust. 4, uczestniczą fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego zgromadzenia wojewódzkiego.
6. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Działalność Komitetu finansuje się z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
8. Komitet ulega rozwiązaniu z dniem określonym w art. 154 ust. 2.
Art. 154. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia zwołuje pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów w terminie nieprzekraczającym 60 dni od dnia zamknięcia ostatniego zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego zgromadzenia wojewódzkiego.
2. Z dniem ukonstytuowania się pierwszego Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów organy samorządu przejmują wszystkie swoje kompetencje, o których mowa w niniejszej ustawie.

Pełny tekst ustawy znajdziecie tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3001_u.htm

Ustawa o Zawodzie Fizjoterapeuty właśnie weszła w życie!

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty właśnie weszła w życie!

W odpowiedzi na internetową petycję, którą poparło blisko 6 tysięcy osób Ministerstwo Zdrowia przysłało do nas poniższą odpowiedź. W piśmie znajdują się zapewnienia o trwających w Ministerstwie pracach nad projektami rozporządzeń do ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25.09.2015.
W związku z powyższym Zarząd Główny SFP apeluje do Ministra Zdrowia o niezwłoczne powołanie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów oraz przekazanie projektów rozporządzeń do konsultacji środowiskowych.

13336011_1021671907912433_2402750675808960006_n

MANIFESTACJA FIZJOTERAPEUTÓW, 18 MAJA (ŚRODA) O GODZ. 12:00 POD SEJMEM RP

Drodzy Pacjenci, Koleżanki i Koledzy,

Nasze obawy i czarne scenariusze niestety się potwierdziły. W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia posłowie PiS przegłosowali w pierwszym czytaniu ustawę nowelizującą Ustawę o Zawodzie Fizjoterapeuty. Prawdopodobnie już w środę i czwartek odbędą się w Sejmie kolejne czytania i głosowania nad projektami nowelizacji.

Nie poddajemy się jednak i zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – 18 maja 2016, o godzinie 12:00 spotykamy na MANIFESTACJI pod Sejmem RP!

Aby oddać nastrój jaki nam się udzielił (po dzisiejszym „spektaklu” w wykonaniu posłów PiS) zachęcamy wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział w manifestacji aby ubrali się na czarno!

13220866_1013941072018850_1230515877527250481_nDodatkowo, planujemy zrobić mały happening! Zachęcamy Was do przywiezienia ze sobą na jutrzejszą manifestację kopii Waszych dyplomów. Publicznie, pod okiem kamer telewizyjnych podrzemy je, a następnie symbolicznie przekażemy (np. w koszu na śmieci) panu Marszałkowi Sejmu.
Rozdamy Wam też „bilety lotnicze„, abyśmy wszyscy razem mogli (po wejściu w życie nowelizacji ustawy) wyjechać za granicę – do krajów, w których szanuje się wiedzę fizjoterapeutów.

Na manifestacji w lutym było nas prawie dwa tysiące osób i zrobiliśmy na Posłach spore wrażenie! Głęboko wierzymy, że jeśli będzie nas jutro pod Sejmem wystarczająco dużo, to może tym razem posłowie nie ulegną presji pana Ministra Konstantego Radziwiłła (oraz jego koleżanek i kolegów lekarzy rehabilitacji) i zagłosują zgodnie sumieniem, kierując się dobrem pacjentów, a nie tylko interesami partii.

Bądźcie z nami w środę pod Sejmem!

 

Pisma od pacjentów – Nowelizacja Ustawy o Zawodzie

Drodzy Państwo,
Jestem dorosłą osobą, niepełnosprawną od urodzenia. Choruję na mózgowe porażenie dziecięce. Moim głównym problemem funkcjonalnym związanym z mózgowym porażeniem dziecięcym jest problem z chodzeniem, spowodowany spastycznością nóg oraz przykurczami mięśni znacznie ograniczającymi ruch we wszystkich stawach…

Czytaj dalej


Jako pacjenci, rodzice na co dzień zmagający się z dolą niepełnosprawności, prosimy o uwolnienie i wsparcie intelektu naszej pomocy – fizjoterapeutów!
Pan Prezydent podpisał ustawę – NIE odbierajmy możliwości tworzenia samorządów fizjoterapeutów, dajmy możliwość tworzenia przez nich standardów postępowania z choroba!!!…

Czytaj dalej


Jako pacjentka zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Ustawa ta mogłaby poprawić również sytuację pacjentów.
Podjęta próba nowelizacji Ustawy może ograniczyć dostęp pacjentów do gabinetów prywatnych. Ja mam skoliozę, rozszczep kręgosłupa i trudności w poruszaniu się…

Czytaj dalej


Od ponad 9 lat mamy stały kontakt z fizjoterapeutami. Od dnia, w którym urodził się nasz synek. Po urodzeniu stwierdzono dużą wiotkość. Znajoma neonatolog, mówiła, że nie widziała tak wiotkiego dziecka. Od 1 tyg życia rozpoczęła się rehabilitacja, która wciąż trwa…

Czytaj dalej


Piszę do Państwa z wielką nadzieją, że prośba nas, pacjentów będzie dla Państwa miała znaczenie. Jestem matką 22-letniego chłopca, od urodzenia niepełnosprawnego. Syn ma Orzeczenie o niepełnosprawności pierwszego stopnia…

Czytaj dalej

KOMUNIKAT ZARZĄDU SFP z dnia 13 maja 2016!

Szanowni Pacjenci, Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Fizjoterapeuci,

Czarny scenariusz stał się faktem. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia przekazało wynik swoich politycznych prac  grupie Posłów, która 9 maja 2016  wniosła  do Sejmu projekt nowelizacji Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty z dnia 25 września 2015 podpisanej przez Prezydenta RP. Projekt nowelizacji powstawał w pośpiechu w Ministerstwie Zdrowia w ostatnich kilku tygodniach bez akceptacji środowiska fizjoterapii co do większości zawartych w nim treści.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska nie akceptuje powyższych działań legislacyjnych uznając je za szkodliwe społecznie.  Stoimy na stanowisku, że Ustawa podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę jest bardzo dobra i spełnia oczekiwania osób korzystających w Polsce z fizjoterapii oraz oczekiwania samych fizjoterapeutów. Treści Ustawy znalazły pisemne poparcie u około stu organizacji pacjentów, 130 tysięcy obywateli, wielu lekarzy, środowisk naukowych, środowisk kultury i sportu.  Obecna próba nowelizacji została podsycona przez bardzo wąską grupę osób uzurpujących sobie prawo reprezentowania społeczeństwa i środowiska medycznego.

Obecna nowelizacja likwiduje samorząd zawodowy fizjoterapeutów, który jest kluczowym elementem Ustawy z dnia 25 września 2015 oraz zmienia zasady wykonywania zawodu czyli kompetencje.

Z powodu zakładanej likwidacji samorządu nie będą mogły być zrealizowane zadania należące do samorządu, którymi są:

 • sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty,
 • reprezentowanie fizjoterapeutów
 • działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez fizjoterapeutów
 • ustalanie oraz aktualizacja standardów lub wytycznych w fizjoterapii
 • edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
 • ustanawianie zasad etyki zawodowej i dbanie o jej przestrzeganie
 • obrona godności zawodowej

Szczególnie ważnym zadaniem samorządu jest :

 1. stwierdzanie i przyznawanie prawa wykonywania zawodu;
 2. prowadzenie rejestrów na podstawie przepisów ustawy;
 3. opiniowanie i przedstawianie wniosków w sprawie warunków wykonywania zawodu;
 4. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia zawodowego;
 5. opiniowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej;
 1. opiniowanie programów kształcenia zawodowego;
 2. orzekanie w zakresie odpowiedzialności zawodowej;
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej lub badawczej;
 4. udzielanie informacji na temat uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;

Powyższe zadania nie będą mogły być w zdecydowanej większości zrealizowane w przypadku przegłosowania nowelizacji.

Decyzja o likwidacji samorządu jest decyzją w pełni polityczną (czego nie ukrywa kierownictwo Ministerstwa Zdrowia), której celem jest zablokowanie potencjalnego głosu środowiska i wpływu na kształt prowadzonej przez Państwo Polskie polityki zdrowotnej. Uważamy, że tworzenie ograniczeń rozwoju zawodowego grupy powszechnie szanowanej przez społeczeństwa większości krajów świata i Polski jest niesprawiedliwe. Nie rozumiemy dlaczego odbiera się fizjoterapeutom przywilej tworzenia samorządu zawodowego wynikający bezpośrednio z Konstytucji RP. Trzecie najliczniejsze środowisko zawodowe służby zdrowia było przez lata dyskryminowane w Polsce  nie mogąc  rozwijać się w optymalny sposób i  w sytuacji kiedy szansa rozwoju się stworzyła odbiera się ją. Inne, wielokrotnie mniejsze  grupy zawodowe posiadają w Polsce swoje  Samorządy a samorząd lekarski mimo, że powinien się utrzymywać z własnych środków jest nawet dotowany od wielu lat ze środków publicznych (także z pieniędzy polskich fizjoterapeutów). Likwidacja samorządu fizjoterapeutów może być traktowana jedynie jako wyraz obłudy i hipokryzji władzy wykonawczej (Minister Zdrowia) i obrony źle rozumianego interesu korporacji zawodowej. Stracą na tym jedynie pacjenci i wszystkie osoby korzystające z fizjoterapii w Polsce ponieważ głos w ich sprawie będzie bardzo słaby.

Zmiany kompetencji w stosunku do Ustawy z dnia 25 września 2015 są niebezpieczne dla bardzo dużej części fizjoterapeutów zezwalając Ministrowi Zdrowia na szeroką ingerencję poprzez rozporządzenia i odebranie wcześniej nabytych praw, w szczególności w zakresie działalności gospodarczej poprzez konieczność posiadania przez pacjenta skierowania do fizjoterapii. Grozić to może zamknięciem wielu gabinetów (jest ich obecnie około 35 tysięcy) lub działalnością nielegalną poprzez zmianę nazwy. Samo stworzenie możliwości ingerencji Ministra w praktyki prywatne i stworzenie jakichkolwiek, nawet minimalnych  ograniczeń będzie oznaczało odebranie praw pacjentom polskim, którzy mogą zgłaszać się do fizjoterapeutów bez jakichkolwiek warunków wstępnych od kilkudziesięciu już lat. Wypacza to ideę samej ustawy, której jednym z głównych celów było wyeliminowanie z rynku osób niepowołanych, podszywających się za fizjoterapeutów a nie eliminowanie z rynku fizjoterapeutów.

Wypaczeniem idei ustawy zawodowej są już pierwsze dwa ustępy nowelizacji dotyczące wykonywania zawodu, które nie koncentrują się na istocie wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę ale stanowią odniesienie do zawodu lekarza („wdrożenie postępowania fizjoterapeutycznego zgodnie z celem skierowania na rehabilitację leczniczą“ i „realizowanie zleceń lekarskich“). Fizjoterapia jest samodzielną dziedziną medyczną na całym świecie i realizowana jest poprzez interwencje fizjoterapeutyczne (np. procedury ICD-9) nie będąc częścią żadnego skierowania do rehabilitacji leczniczej. Znikoma część procedur realizowanych w gabinetach fizjoterapeutycznych jest obecnie zlecana  „w pakiecie“ rehabilitacji leczniczej. Ustawodawcy pomyliła się misja tworzenia prawa z tworzeniem przepisów dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Polacy wydają 5-krotnie więcej pieniędzy na fizjoterapię w trybie komercyjnym niż na ten sam cel wydaje NFZ. To chorzy i niepełnosprawni leczeni w trybie komercyjnym są największym odbiorcą ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Zarząd Główny SFP informuje, że petycję przeciwko nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty poparło pisemnie prawie 6 tysięcy osób.

Kierując się dbałością o interes zdrowotny polskich obywateli i działając na podstawie statutu Stowarzyszenia wyrażamy swój sprzeciw zapisom obecnej próby nowelizacji Ustawy.

Podejrzewamy, że następnym krokiem Pana Ministra będzie wprowadzenie rozporządzenia, że w prywatnych gabinetach też będzie obowiązek zatrudniania lekarzy.

Drodzy Pacjenci, Koleżanki i Koledzy,

Do końca vacatio legis naszej wspólnej bardzo nowoczesnej ustawy, którą zaakceptował Sejm i Senat RP, podpisał prezydent Andrzej Duda pozostało kilkanaście dni. Nie pozwólmy na to, aby wąska grupa interesu zniweczyła efekt wieloletnich starań o „normalność” w polskiej Fizjoterapii . Wysyłajcie maile z protestem do posłów PiS , ale przede wszystkim bądźcie z nami w Warszawie na drugiej manifestacji protestacyjnej, która rozpocznie się w środę, 18 maja o godz. 12:00 pod Sejmem RP . W lutym było nas dwa tysiące i zrobiliśmy wrażenie na posłach!  Wierzymy, że i tym razem posłowie nie ulegną presji pana Ministra Konstantego Radziwiłła i jego koleżanek i kolegów lekarzy rehabilitacji (zrzeszonych w NIL).

Na manifestację przed Sejmem RP zamierzamy zaprosić także pacjentów ażeby mogli  wyrazić swój sprzeciw dla nowelizacji.

Z poważaniem
Zarząd Główny
Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

PILNA AKCJA – wysyłamy maile do Posłów!

Koleżanki i Koledzy,

Prace legislacyjne nad poselskimi projektami ustaw (druk 285 i 478) nowelizującymi Ustawę o zawodzie fizjoterapeuty z 25 września 2015 roku – nabierają tempa.

Już we wtorek, 17 maja br. o godz. 14:00 oraz o godz.15:00 odbędą się posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia gdzie planowane jest pierwsze czytanie poselskich projektów nowelizujących ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Jest wielce prawdopodobne, że przebieg tych posiedzeń zaważy na dalszych losach zarówno naszej ustawy jak i przyszłości naszego zawodu.

Przedstawiciele ZG SFP zamierzają wziąć udział w tych obradach i jeszcze raz w sposób bezpośredni przedstawić Posłom argumenty przeciwko próbom nowelizacji, uchwalonej w ubiegłym roku, a mającej wejść w życie – już 31 maja 2016 roku – ustawy.

Aby pokazać Posłom z Komisji Zdrowia oraz Posłom, którzy wyrazili swoje poparcie dla projektu nowelizacji (druk 478) jak bardzo ważna jest to decyzja oraz, że środowisko Fizjoterapeutów i Pacjentów stanowczo przeciwko tym próbom protestuje – proponujemy aby w dniu dzisiejszym (poniedziałek, 16 maja) wysłać na adresy mailowe tych posłów listy z waszym sprzeciwem.

Przykładowy tekst apelu/protestu (wystarczy go skopiować lub napisać samodzielnie) prezentujemy poniżej:

Szanowny Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle

Jako Polski Fizjoterapeuta / Pacjent protestuję przeciwko nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty  z dnia 25 września 2015 roku zgłoszonej przez grupę posłów reprezentowaną przez panią poseł Józefę Hrynkiewicz (druk 478).

Fizjoterapeuci w Polsce starają się o ustawę od 30 lat. 26 października 2015 roku Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Ustawa przewiduje samodzielność zawodową i daje ogromne szanse na poprawę jakości fizjoterapii w Polsce. Gwarantem tego miał być samorząd zawodowy, który został w projekcie nowelizacji usunięty. Powoduje to między innymi zwiększenie obciążeń finansowych w Ministerstwie Zdrowia oraz Urzędach Wojewódzkich. Powoduje również, że nie będzie gwarancji bezpiecznego świadczenia usług fizjoterapeutycznych.

W naszym kraju jest około 60 tysięcy fizjoterapeutów, a Pacjenci czekają na fizjoterapię minimum kilka miesięcy. Są to setki tysięcy Polaków, wyborców.

Szanowny Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle w imieniu swoim oraz swojej rodziny proszę i apeluję o niepopieranie projektu nowelizacji ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Z wyrazami szacunku

Imię i nazwisko

 

Adresy mailowe Posłów z Sejmowej Komisji Zdrowia:

Bartosz.Arlukowicz@sejm.pl; Tadeusz.Dziuba@sejm.pl; Wladyslaw.Kosiniak-Kamysz@sejm.pl; Tomasz.Latos@sejm.pl; Kazimierz.Matuszny@sejm.pl; Rajmund.Miller@sejm.pl; Krzysztof.Ostrowski@sejm.pl; Zbigniew.Pawlowicz@sejm.pl; Marek.Rucinski@sejm.pl;

Jaroslaw.Sachajko@sejm.pl; Pawel.Skutecki@sejm.pl; Andrzej.Sosnierz@sejm.pl; Krzysztof.Szulowski@sejm.pl; Marian.Zembala@sejm.pl; Alicja.Chybicka@sejm.pl; Anna.Czech@sejm.pl; Katarzyna.Czochara@sejm.pl; Barbara.Dziuk@sejm.pl;

Kamila.Gasiuk-Pihowicz@sejm.pl; Lidia.Gadek@sejm.pl; Elzbieta.Gelert@sejm.pl; Jozefa.Hrynkiewicz@sejm.pl; Alicja.Kaczorowska@sejm.pl; Ewa.Kopacz@sejm.pl; Joanna.Kopcinska@sejm.pl; Bernadeta.Krynicka@sejm.pl; Anna.Kwiecien@sejm.pl;

Beata.Malecka-Libera@sejm.pl; Gabriela.Maslowska@sejm.pl; Elzbieta.Radziszewska@sejm.pl; Jozefa.Szczurek-Zelazko@sejm.pl; Jolanta.Szczypinska@sejm.pl; Krystyna.Wroblewska@sejm.pl; Maria.Zuba@sejm.pl; Malgorzata.Zwiercan@sejm.pl;

Adresy mailowe Posłów, którzy poparli projekt nowelizacji:

Zbigniew.Babalski@sejm.pl; Barbara.Bartus@sejm.pl; Joanna.Borowiak@sejm.pl; Wojciech.Buczak@sejm.pl; Anna.Cicholska@sejm.pl; Elzbieta.Duda@sejm.pl; Ewa.Filipiak@sejm.pl; Szymon.Gizynski@sejm.pl; Konrad.Glebocki@sejm.pl; Kazimierz.Golojuch@sejm.pl;

Kazimierz.Gwiazdowski@sejm.pl; Krzysztof.Jurgiel@sejm.pl; Alicja.Kaczorowska@sejm.pl; Jan.Kilian@sejm.pl; Robert.Kolakowski@sejm.pl; Jaroslaw.Krajewski@sejm.pl; Leonard.Krasulski@sejm.pl; Andrzej.Kryj@sejm.pl; Bernadeta.Krynicka@sejm.pl;

Dariusz.Kubiak@sejm.pl; Marzena.Machalek@sejm.pl; Jerzy.Materna@sejm.pl; Andrzej.Matusiewicz@sejm.pl; Mieczyslaw.Miazga@sejm.pl; Jan.Mosinski@sejm.pl; Aleksander.Mrowczynski@sejm.pl; Jerzy.Paul@sejm.pl; Wojciech.Skurkiewicz@sejm.pl;

Kazimierz.Smolinski@sejm.pl; Ewa.Szymanska@sejm.pl; Dominik.Tarczynski@sejm.pl; Robert.Telus@sejm.pl; Sylwester.Tulajew@sejm.pl; Jan.Warzecha@sejm.pl; Rafal.Weber@sejm.pl;

Bardzo prosimy o jak najszersze rozpowszechnienie powyższej wiadomości tak aby przekaz jaki będzie wysłany do Posłów był jak najmocniejszy.

Bez względu na efekt wtorkowej Komisji Zdrowia zapraszamy Pacjentów, Fizjoterapeutów oraz naszych sympatyków do udziału w środowej (18 maja) manifestacji, która odbędzie o godzinie 12:00 pod Sejmem RP.

Więcej informacji znajdziecie TUTAJ

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Nowelizacja ustawy planowana na 29 maja 2016!

Posłowie PiS wnieśli do Sejmu kolejny projekt nowelizacji Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty.
Tym razem spieszą się jeszcze mocniej, gdyż chcą aby nowelizacja weszła w życie już 29 maja 2016!
Nowelizacja jest zbieżna z ostatnimi propozycjami Ministerstwa Zdrowia, czyli likwidacja samorządu oraz praca tylko zgodnie z celem skierowania oraz realizacja zleceń lekarskich.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-203-2016/$file/8-020-203-2016.pdf

X