Aktualności, Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterpeutów, Ustawa o zawodzie

Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów

W dniu dzisiejszym (28 czerwca 2016) odbyło się inauguracyjne spotkanie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów.

Minister Zdrowia powołał do KOSF:
14 osób z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii:

 • Dariusz Dziadzio
 • Krzysztof Gieremek
 • Wojciech Kiebzak
 • Marek Kiljański
 • Andrzej Permoda
 • Jacek Łuniewski
 • Jan Szczegielniak
 • Renata Szczepaniak
 • Katarzyna Syrewicz
 • Zbigniew Śliwiński
 • Romuald Tokarski
 • Marek Woszczak
 • Sebastian Zduński
 • Marek Żak

oraz 6 osób z rekomendacji Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska:

 • Agnieszka Stępień
 • Maciej Krawczyk
 • Tomasz Marek
 • Ernest Wiśniewski
 • Aleksander Lizak
 • Jacek Koszela

Podczas obrad zostało wybrane prezydium Komitetu w składzie:

 • Przewodniczący: Dariusz Dziadzio
 • Vice przewodniczący: Maciej Krawczyk, Ernest Wiśniewski, Marek Kiljański i Sebastian Zduński.

Kolejne spotkanie Komitetu odbędzie się 13 lipca 2016 r.
—————————————————————————
Odpowiadając na pojawiające się pytania – zapewniamy Was, że mimo tego, iż w składzie KOSF, członkowie z rekomendacji SFP są w znacznej mniejszości, to jednak dołożymy wszelkich niezbędnych starań, aby tak jak to było do tej pory, z pełną determinacją dbać o interesy wszystkich fizjoterapeutów. Obiecujemy również zadbać o pełną transparentność prac Komitetu.
Przed nami bardzo pracowite miesiące.
Trzymajcie kciuki – niebawem kolejne informacje

 

Zadania  Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów opisują artykuły 153 oraz 154 Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25.09.2015:

ust

Art. 153. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów, zwany dalej „Komitetem”.
2. W skład Komitetu powołuje się reprezentantów wskazanych przez właściwe organy ogólnopolskich stowarzyszeń zrzeszających fizjoterapeutów, działających co najmniej przez 3 lata poprzedzające dzień wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Do zadań Komitetu należy:
1) rozpoznawanie wniosków o wpis i dokonywanie wpisów do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów;
2) zorganizowanie i zwołanie pierwszych zgromadzeń wojewódzkich oraz w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 3, dokonanie podziału na rejony i zorganizowanie oraz zwołanie pierwszych zebrań rejonowych zgromadzenia wojewódzkiego;
3) opracowanie projektu regulaminu wyboru delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz opracowanie projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów.
4. Zgromadzenia wojewódzkie i zebrania rejonowe zgromadzenia wojewódzkiego są zwoływane nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
5. W zgromadzeniach i zebraniach, o których mowa w ust. 4, uczestniczą fizjoterapeuci wpisani do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego zgromadzenia wojewódzkiego.
6. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia.
7. Działalność Komitetu finansuje się z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
8. Komitet ulega rozwiązaniu z dniem określonym w art. 154 ust. 2.
Art. 154. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia zwołuje pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów w terminie nieprzekraczającym 60 dni od dnia zamknięcia ostatniego zgromadzenia wojewódzkiego lub zebrania rejonowego zgromadzenia wojewódzkiego.
2. Z dniem ukonstytuowania się pierwszego Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów organy samorządu przejmują wszystkie swoje kompetencje, o których mowa w niniejszej ustawie.

Pełny tekst ustawy znajdziecie tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3001_u.htm

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X