Aktualności

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rehabilitacji, z niektórymi postulowanymi przez SFP zmianami podpisane!

Głównymi problemami w dostępie do świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej, na które wielokrotnie zwracało uwagę Ministrowi Zdrowia Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska jak również ,na które wskazywano w opracowaniach NIK jest długi czas oczekiwania oraz duża liczba osób oczekujących na udzielnie świadczenia, w szczególności pacjentów „pilnych”.

Sytuacja ta jest związana z nadmiarowością wystawianych skierowań, które nie zawsze korelują z rzeczywistymi potrzebami rehabilitacyjnymi świadczeniobiorców, co z kolei wynika z braku jasnych kryteriów różnicujących te potrzeby. Najważniejszą przyczyną tej sytuacji są zbyt małe fundusze przeznaczane na fizjoterapię przez Polski system opieki zdrowotnej. Procentowy udział pieniędzy przeznaczanych na fizjoterapię w budżecie NFZ jest wciąż daleki od tego w krajach rozwiniętych. Najważniejszą postulowaną przez SFP zmianą jest usankcjonowanie w rozporządzeniu ustawowej samodzielności zawodowej fizjoterapeutów w opiece domowej.

Inne postulowane zmiany jakie wprowadza rozporządzenie to:

  • doprecyzowanie kryteriów kwalifikacji do poszczególnych świadczeń;
  • doprecyzowanie obszarów kontraktowania świadczeń rehabilitacyjnych realizowanych w poszczególnych warunkach;
  • zdefiniowanie w świadczeniach ambulatoryjnych i domowych pacjentów z przewlekłymi problemami zdrowotnymi oraz dla pacjentów po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby, dla których rozpoczęcie rehabilitacji w krótkim okresie jest szczególnie istotne dla szybkiego powrotu do zdrowia;
  • zniesienie wymaganych odrębnych elementów dla skierowań do świadczeń fizjoterapia domowa oraz fizjoterapia ambulatoryjna;
  • zniesienie obowiązku zatrudnienia lekarza w odniesieniu do świadczeń fizjoterapii domowej.

Z punktu widzenia terapeutycznego wprowadzenie obowiązku oceny w oparciu o skale i klasyfikacje:

  • stanowi pomocne narzędzie w podjęciu decyzji przez lekarza, fizjoterapeutę oraz inny personel, odnośnie do zasadności kwalifikacji do danej formy i poziomu rehabilitacji;
  • umożliwi ocenę ogólnej sprawności świadczeniobiorcy oraz jego zapotrzebowania na opiekę;
  • umożliwi ukierunkowanie dalszych etapów diagnostyki, leczenia czy terapii;

oraz co ważne będzie stanowiło podstawę budowy systemu jakości i skuteczności w rehabilitacji.

Obecne zmiany systemowe wydają się iść we właściwym kierunku i należy mieć nadzieję, że przyniosą istotną poprawę jakości życia Polaków.

Link do rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376351/katalog/13002785#13002785

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X