Aktualności, Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC fizjoterapeuty. Zakres, warunki, zalety

Pytania i odpowiedzi związane z ubezpieczeniem zawodowym Fizjoterapeuty uwzględniając aktualne przepisy prawa.

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC

 • Co to jest OC?
  OC to odpowiedzialność cywilna. Jeśli popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że jesteś winny wyrządzenia szkody, to będziesz zobowiązany ją naprawić. W zależności od wyroku sądu może odbywać się przez: wypłatę odszkodowania (np. koszt operacji, protezy czy leków), zadośćuczynienie (za ból i cierpienie pacjenta), a nawet rentę (na opiekę i utrzymanie pacjenta, który np. utracił możliwość pracy). Dlatego warto spełnić obowiązek ubezpieczenia dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce. Jeśli masz odpowiednio dopasowany pakiet ubezpieczeń – szkodę naprawi za Ciebie Twój ubezpieczyciel.
 • Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty, na czym polega?
  Odpowiedzialność cywilnoprawna wynika z zawarcia swoistej umowy pomiędzy fizjoterapeutą a pacjentem, w której ten pierwszy podejmuje wobec pacjenta określone zobowiązanie, które polega na podejmowaniu działań z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej oraz kodeksem etyki zawodowej. Aby uznać roszczenie OC fizjoterapeuty, muszą wystąpić wszystkie następujące przesłanki:
  1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania,
  2) powstanie szkody
  3) związek przyczynowo – skutkowy, wynikający z poprzednich dwóch punktów. Udowodnienie zaistnienia przesłanek spoczywa na pozywającym, który w ramach naprawienia szkody może wnosić o: odszkodowanie pieniężne, rentę, zadośćuczynienie.
 • Jakie sumy ubezpieczenia są wymagane?
  W przypadku prowadzenia Podmiotu leczniczego ubezpieczenie musi opiewać na sumę minimum 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niższe sumy obowiązują praktykę fizjoterapeutyczną – jest to minimum 30 tys. euro na jedno i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 • Po co mi ubezpieczenie OC?
  Dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli masz odpowiednio dopasowaną polisę – zrobi to za Ciebie Twój ubezpieczyciel
 • Czy każde OC jest takie samo?
  Tak, jeżeli mowa o zakresie ubezpieczenia. Kupując polisę obowiązkową spełnisz wynikający z ustawy obowiązek, ale nie oznacza to, że będziesz ubezpieczony od wszystkiego. OC obowiązkowe zapewnia ochronę w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną. Pamiętaj również, że Ustawodawca zróżnicował minimalne sumy ubezpieczenia – dla podmiotów leczniczych jest to minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), a dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dlatego poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje możliwość ubezpieczenia się na wyższe sumy gwarancyjne niż minimalne, bo jako niezależny zawód medyczny ponosisz odpowiedzialność za życie i zdrowie swoich pacjentów!

Warunki ubezpieczenia OC

 • Czy każdy fizjoterapeuta ma obowiązek posiadania OC?
  Każdy fizjoterapeuta posiadający własną działalność gospodarczą musi wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie różni się wysokością sumy ubezpieczenia (kwotą maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela), w zależności od formy prowadzenia działalności. Uwzględniając ilość pacjentów, czy rodzaj wykonywanych świadczeń/zabiegów, możesz zwiększyć sumę ubezpieczenia. Jeżeli oprócz ubezpieczenia tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych, chcesz zabezpieczyć się od szkody w mieniu pacjentów – dodatkową wybierz OC dobrowolne. Obejmuje ono szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, czy naruszenie praw pacjenta. Najczęściej występujące szkody, mogą być zawarte w dobrowolnym ubezpieczeniu OC dla fizjoterapeutów.
 • Rejestracja zawodowej praktyki fizjoterapeutycznej – jakiego ubezpieczenia potrzebuję?
  Musisz kupić polisę ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą! Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów. Dla praktyki fizjoterapeutycznej (indywidualnej lub grupowej) jest to 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisę obowiązkowego ubezpieczenia musisz kupić przed zarejestrowaniem praktyki fizjoterapeutycznej! W trakcie przechodzenia procesu rejestracji praktyki będziesz poproszony o deklarację, że ten obowiązek spełniłeś. Ta deklaracja będzie później weryfikowana. Brak ubezpieczenia będzie oznaczał wykreślenie z rejestru praktyk i utratę możliwości zarobkowania w ramach praktyki fizjoterapeutycznej.
 • Pracuję tylko na etacie – czy muszę się ubezpieczyć?
  Choć nie masz takiego obowiązku, to zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jako pracownik etatowy ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody.
 • Pracuję na etacie i na zleceniu – czy wtedy muszę mieć OC?
  Jeżeli nie masz praktyki zawodowej, nie masz takiego obowiązku, ale zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC! Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Wykonując zabiegi, jako pracownik etatowy, ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody. Jednakże pracując na zlecenie – ponosisz odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody! Poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów, aby móc pokryć z niego pełną kwotę ewentualnego odszkodowania.
 • Prowadzę podmiot leczniczy, jakie ubezpieczenie mnie obowiązuje?
  Prawne wymagania dotyczące podmiotu leczniczego wymagane jest posiadanie ubezpieczenia OC na sumę minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Placówka będzie ubezpieczona tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną z ubezpieczenia obowiązkowego. W celu zabezpieczenia wszystkich szkód, jakie mogą mieć miejsce w placówce, warto rozpatrywać pakiet ubezpieczeń skierowanych do podmiotów leczniczych.

Zalety dodatkowego ubezpieczenia

 • Czy OC zapewnia wszelką ochronę w pracy i w życiu prywatnym?
  Nie! Co prawda spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale nie zapewnia Ci ochrony od wszystkiego. Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczenie od szkody w mieniu pacjentów, u osób postronnych przebywających na terenie placówki, czy naruszenie praw pacjenta, nie będą objęte ochroną. W celu zabezpieczenia wszystkich aspektów zawodowych, należy wybrać dodatkowo dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów. W celu rozszerzenia ochrony o NNW, czy wypłatę w przypadku zakażenia materiałem zakaźnym – należy wybrać pakiet ubezpieczeń o zakresie dopasowanym do Twoich potrzeb.
 • Czy w przypadku niezdolności do pracy, otrzymam odszkodowanie z polisy OC?
  Kupując polisę OC obowiązkową, spełniasz tylko wynikający z ustawy obowiązek w zakresie szkód osobowych u osób trzecich wynikających z procesu leczenia. To znaczy, że Twoje zdrowie i życie oraz utracone przez Ciebie dochody nie są objęte tą polisą. Odszkodowanie od własnej niezdolności do pracy, to element ubezpieczenia na życie. Jeżeli obawiasz się utraty zarobków, zainteresuj się ofertą ubezpieczenia na życie. Sprawdź, czy oferta zagwarantuje ochronę ubezpieczeniową od utraty przychodów wskutek nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej choroby i hospitalizacji.
 • Czy mogę liczyć na odszkodowanie, w przypadku zniszczonego przez pacjenta sprzętu fizjoterapeutycznego?
  Tak samo jak w przypadku niezdolności do pracy, wyposażenie gabinetu nie jest objęte odszkodowaniem w ramach ubezpieczenia OC zawodowego. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą sprzętu medycznego lub elektronicznego, również objętego leasingiem, trzeba rozważyć Ubezpieczenie mienia firmy. Ubezpieczenie może obejmować zniszczenia zarówno od zdarzeń losowych, jak również celowe działania tj.: dewastacja, stłuczenie szyb oraz włamania.
 • Co zrobić, jeżeli pacjent zastosuje wobec mnie przemoc?
  Klauzula Agresji Pacjenta jest ochroną dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania zawodu medycznego lub wykonywania czynności pomocniczych . W przypadku fizycznej napaści wypłacane jest jednorazowe świadczenie pieniężne, niezależnie od tego, czy Fizjoterapeuta doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy nie. Nastąpienie napaści potwierdzane jest przez Kierownictwo placówki lub poprzez zgłoszenie na policję.
 • Pacjent obraża mnie w Internecie, co mogę z tym zrobić?
  Hejt internetowy to nowe, groźne zjawisko kulturowe, które rozumiemy jako oszczerstwa, wyzwiska, obelgi a nawet groźby, które kierowane są zazwyczaj w sposób anonimowy zamieszczane w Internecie. Zależnie od treści wpisu, może mieć charakter krytyki lub przestępstwa. tj.: groźba karalna, znieważanie lub zniesławienie, stalking, czy rasizm. Sprawy sądowe na tle hejtu, wymagają wniesienia prywatnego aktu oskarżenia, ale warto się jej podjąć i nie pozostawać obojętnym na oszczerstwa. Nawet jeżeli autor komentarza jest anonimowy, to organy ścigania coraz sprawniej potrafią uzyskać dane niezbędne do ustalenia tożsamości. W celu przygotowania pism sądowych i złożenia sprawy, warto w ramach ubezpieczenia mieć wsparcie ochrony prawnej.
 • OC obowiązkowe – co w przypadku zakażenia pacjenta koronawirusem?
  Jeżeli fizjoterapeuta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zarazi pacjenta wirusem, będzie to wchodziło w zakres zastosowania polisy OC. Z zakresu ubezpieczenia nie są wyłączone szkody osobowe będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych związane z zakażeniem COVID-19, powstałe w czasie epidemii.

Warunki takich ubezpieczeń dodatkowych określane są indywidualnie na podstawie formy zatrudnienia, stażu pracy, oczekiwanego zakresu ochrony. Zachęcamy do omówienia swoich oczekiwań z wyspecjalizowanym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który przedstawi zalety pakietu ubezpieczeń dedykowanego fizjoterapeutom i pomoże dobrać odpowiedni zakres.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach zawodowych: www.interpolska.pl

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X