Ubezpieczenie OC fizjoterapeuty. Zakres, warunki, zalety

Pytania i odpowiedzi związane z ubezpieczeniem zawodowym Fizjoterapeuty uwzględniając aktualne przepisy prawa.

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC

 • Co to jest OC?
  OC to odpowiedzialność cywilna. Jeśli popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że jesteś winny wyrządzenia szkody, to będziesz zobowiązany ją naprawić. W zależności od wyroku sądu może odbywać się przez: wypłatę odszkodowania (np. koszt operacji, protezy czy leków), zadośćuczynienie (za ból i cierpienie pacjenta), a nawet rentę (na opiekę i utrzymanie pacjenta, który np. utracił możliwość pracy). Dlatego warto spełnić obowiązek ubezpieczenia dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce. Jeśli masz odpowiednio dopasowany pakiet ubezpieczeń – szkodę naprawi za Ciebie Twój ubezpieczyciel.
 • Odpowiedzialność zawodowa fizjoterapeuty, na czym polega?
  Odpowiedzialność cywilnoprawna wynika z zawarcia swoistej umowy pomiędzy fizjoterapeutą a pacjentem, w której ten pierwszy podejmuje wobec pacjenta określone zobowiązanie, które polega na podejmowaniu działań z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy medycznej oraz kodeksem etyki zawodowej. Aby uznać roszczenie OC fizjoterapeuty, muszą wystąpić wszystkie następujące przesłanki:
  1) niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania,
  2) powstanie szkody
  3) związek przyczynowo – skutkowy, wynikający z poprzednich dwóch punktów. Udowodnienie zaistnienia przesłanek spoczywa na pozywającym, który w ramach naprawienia szkody może wnosić o: odszkodowanie pieniężne, rentę, zadośćuczynienie.
 • Jakie sumy ubezpieczenia są wymagane?
  W przypadku prowadzenia Podmiotu leczniczego ubezpieczenie musi opiewać na sumę minimum 75 tys. euro na jedno zdarzenie i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niższe sumy obowiązują praktykę fizjoterapeutyczną – jest to minimum 30 tys. euro na jedno i 150 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 • Po co mi ubezpieczenie OC?
  Dla ochrony Twoich finansów. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli masz odpowiednio dopasowaną polisę – zrobi to za Ciebie Twój ubezpieczyciel
 • Czy każde OC jest takie samo?
  Tak, jeżeli mowa o zakresie ubezpieczenia. Kupując polisę obowiązkową spełnisz wynikający z ustawy obowiązek, ale nie oznacza to, że będziesz ubezpieczony od wszystkiego. OC obowiązkowe zapewnia ochronę w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną. Pamiętaj również, że Ustawodawca zróżnicował minimalne sumy ubezpieczenia – dla podmiotów leczniczych jest to minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), a dla praktyki fizjoterapeutycznej jest to minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dlatego poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje możliwość ubezpieczenia się na wyższe sumy gwarancyjne niż minimalne, bo jako niezależny zawód medyczny ponosisz odpowiedzialność za życie i zdrowie swoich pacjentów!

Warunki ubezpieczenia OC

 • Czy każdy fizjoterapeuta ma obowiązek posiadania OC?
  Każdy fizjoterapeuta posiadający własną działalność gospodarczą musi wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie różni się wysokością sumy ubezpieczenia (kwotą maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela), w zależności od formy prowadzenia działalności. Uwzględniając ilość pacjentów, czy rodzaj wykonywanych świadczeń/zabiegów, możesz zwiększyć sumę ubezpieczenia. Jeżeli oprócz ubezpieczenia tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych, chcesz zabezpieczyć się od szkody w mieniu pacjentów – dodatkową wybierz OC dobrowolne. Obejmuje ono szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, czy naruszenie praw pacjenta. Najczęściej występujące szkody, mogą być zawarte w dobrowolnym ubezpieczeniu OC dla fizjoterapeutów.
 • Rejestracja zawodowej praktyki fizjoterapeutycznej – jakiego ubezpieczenia potrzebuję?
  Musisz kupić polisę ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą! Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów. Dla praktyki fizjoterapeutycznej (indywidualnej lub grupowej) jest to 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisę obowiązkowego ubezpieczenia musisz kupić przed zarejestrowaniem praktyki fizjoterapeutycznej! W trakcie przechodzenia procesu rejestracji praktyki będziesz poproszony o deklarację, że ten obowiązek spełniłeś. Ta deklaracja będzie później weryfikowana. Brak ubezpieczenia będzie oznaczał wykreślenie z rejestru praktyk i utratę możliwości zarobkowania w ramach praktyki fizjoterapeutycznej.
 • Pracuję tylko na etacie – czy muszę się ubezpieczyć?
  Choć nie masz takiego obowiązku, to zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jako pracownik etatowy ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody.
 • Pracuję na etacie i na zleceniu – czy wtedy muszę mieć OC?
  Jeżeli nie masz praktyki zawodowej, nie masz takiego obowiązku, ale zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC! Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Wykonując zabiegi, jako pracownik etatowy, ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody. Jednakże pracując na zlecenie – ponosisz odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody! Poszukaj zakładu ubezpieczeń, który oferuje dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów, aby móc pokryć z niego pełną kwotę ewentualnego odszkodowania.
 • Prowadzę podmiot leczniczy, jakie ubezpieczenie mnie obowiązuje?
  Prawne wymagania dotyczące podmiotu leczniczego wymagane jest posiadanie ubezpieczenia OC na sumę minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Placówka będzie ubezpieczona tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną z ubezpieczenia obowiązkowego. W celu zabezpieczenia wszystkich szkód, jakie mogą mieć miejsce w placówce, warto rozpatrywać pakiet ubezpieczeń skierowanych do podmiotów leczniczych.

Zalety dodatkowego ubezpieczenia

 • Czy OC zapewnia wszelką ochronę w pracy i w życiu prywatnym?
  Nie! Co prawda spełnisz wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia, ale nie zapewnia Ci ochrony od wszystkiego. Będziesz ubezpieczony tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. Ubezpieczenie od szkody w mieniu pacjentów, u osób postronnych przebywających na terenie placówki, czy naruszenie praw pacjenta, nie będą objęte ochroną. W celu zabezpieczenia wszystkich aspektów zawodowych, należy wybrać dodatkowo dobrowolne ubezpieczenie OC dla fizjoterapeutów. W celu rozszerzenia ochrony o NNW, czy wypłatę w przypadku zakażenia materiałem zakaźnym – należy wybrać pakiet ubezpieczeń o zakresie dopasowanym do Twoich potrzeb.
 • Czy w przypadku niezdolności do pracy, otrzymam odszkodowanie z polisy OC?
  Kupując polisę OC obowiązkową, spełniasz tylko wynikający z ustawy obowiązek w zakresie szkód osobowych u osób trzecich wynikających z procesu leczenia. To znaczy, że Twoje zdrowie i życie oraz utracone przez Ciebie dochody nie są objęte tą polisą. Odszkodowanie od własnej niezdolności do pracy, to element ubezpieczenia na życie. Jeżeli obawiasz się utraty zarobków, zainteresuj się ofertą ubezpieczenia na życie. Sprawdź, czy oferta zagwarantuje ochronę ubezpieczeniową od utraty przychodów wskutek nieszczęśliwego wypadku lub długotrwałej choroby i hospitalizacji.
 • Czy mogę liczyć na odszkodowanie, w przypadku zniszczonego przez pacjenta sprzętu fizjoterapeutycznego?
  Tak samo jak w przypadku niezdolności do pracy, wyposażenie gabinetu nie jest objęte odszkodowaniem w ramach ubezpieczenia OC zawodowego. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub kradzieżą sprzętu medycznego lub elektronicznego, również objętego leasingiem, trzeba rozważyć Ubezpieczenie mienia firmy. Ubezpieczenie może obejmować zniszczenia zarówno od zdarzeń losowych, jak również celowe działania tj.: dewastacja, stłuczenie szyb oraz włamania.
 • Co zrobić, jeżeli pacjent zastosuje wobec mnie przemoc?
  Klauzula Agresji Pacjenta jest ochroną dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania zawodu medycznego lub wykonywania czynności pomocniczych . W przypadku fizycznej napaści wypłacane jest jednorazowe świadczenie pieniężne, niezależnie od tego, czy Fizjoterapeuta doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy nie. Nastąpienie napaści potwierdzane jest przez Kierownictwo placówki lub poprzez zgłoszenie na policję.
 • Pacjent obraża mnie w Internecie, co mogę z tym zrobić?
  Hejt internetowy to nowe, groźne zjawisko kulturowe, które rozumiemy jako oszczerstwa, wyzwiska, obelgi a nawet groźby, które kierowane są zazwyczaj w sposób anonimowy zamieszczane w Internecie. Zależnie od treści wpisu, może mieć charakter krytyki lub przestępstwa. tj.: groźba karalna, znieważanie lub zniesławienie, stalking, czy rasizm. Sprawy sądowe na tle hejtu, wymagają wniesienia prywatnego aktu oskarżenia, ale warto się jej podjąć i nie pozostawać obojętnym na oszczerstwa. Nawet jeżeli autor komentarza jest anonimowy, to organy ścigania coraz sprawniej potrafią uzyskać dane niezbędne do ustalenia tożsamości. W celu przygotowania pism sądowych i złożenia sprawy, warto w ramach ubezpieczenia mieć wsparcie ochrony prawnej.
 • OC obowiązkowe – co w przypadku zakażenia pacjenta koronawirusem?
  Jeżeli fizjoterapeuta w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zarazi pacjenta wirusem, będzie to wchodziło w zakres zastosowania polisy OC. Z zakresu ubezpieczenia nie są wyłączone szkody osobowe będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych związane z zakażeniem COVID-19, powstałe w czasie epidemii.

Warunki takich ubezpieczeń dodatkowych określane są indywidualnie na podstawie formy zatrudnienia, stażu pracy, oczekiwanego zakresu ochrony. Zachęcamy do omówienia swoich oczekiwań z wyspecjalizowanym pośrednikiem ubezpieczeniowym, który przedstawi zalety pakietu ubezpieczeń dedykowanego fizjoterapeutom i pomoże dobrać odpowiedni zakres.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach zawodowych: www.interpolska.pl

Jako Fizjoterapeuta prowadzę podmiot leczniczy – na jakie ryzyka zwrócić uwagę i jak się przed nimi zabezpieczyć?

Czym jest podmiot leczniczy?

1 lipca 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), która stanowi podstawę prawną funkcjonowania i podziału wszystkich świadczeniodawców medycznych, m.in.:

 • prywatny przedsiębiorca,
 • zakłady opieki zdrowotnej,
 • indywidualne lub grupowe praktyki zawodowe,
 • podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych,
 • jednoosobowa działalność gospodarcza jako praktyka lub na podstawie umowy z podmiotem,
 • spółki cywilne, spółki jawne albo spółki partnerskie.

Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, które regulują zasady ich wykonywania.

Poza udzielaniem świadczeń zdrowotnych podmiot leczniczy może również wykonywać działania o charakterze: promocji zdrowia, realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

OC obowiązkowe podmiotu leczniczego

Rozporządzenie Ministra Finansów określiły zakres, sumy gwarancyjne i warunki ubezpieczenia OC obowiązkowego dla podmiotów leczniczych. Ubezpieczeniem OC Obowiązkowym objęte są szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania działania, wyrządzone podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku praktyki fizjoterapeutycznej (indywidualnej lub grupowej) prawne wymagania dotyczące posiadania ubezpieczenia OC, to aktualnie suma gwarancyjna minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Placówka będzie ubezpieczona tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że szkody w mieniu pacjentów, czy szkody np. u osób postronnych przebywających na terenie placówki, nie będą objęte ochroną.

OC dobrowolne podmiotu, co obejmuje?
Przedmiotem dobrowolnego ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub szkody na osobie wynikające z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia. Zależnie od potrzeb placówki może obejmować nie tylko szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności leczniczej. Ochrona może również obejmować posiadane mienie służące do wykonywania działalności leczniczej.

Ubezpieczenie dobrowolne może również obejmować odpowiedzialność za szkody: w nieruchomościach wynajmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich, wyrządzone przez rzecz użyczoną, sprzedaną, dostarczoną, przetworzoną lub wytworzoną przez osoby objęte ubezpieczeniem lub przez podwykonawców.

Naruszenie praw pacjenta

Prawa pacjenta uregulowane są m.in. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a ich przestrzeganie jest obowiązkiem osób wykonujących zawód medyczny. Do praw pacjenta zaliczamy m.in.: prawa do informacji o stanie zdrowia i zachowania tajemnicy, poszanowania godności, intymności i życia prywatnego.

Jeżeli pacjent uważa, że jego prawa zostały naruszone, może zwrócić się do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia medycznego, a kolejno do kierownictwa placówki. Oprócz tego, może złożyć skargę na fizjoterapeutę do Rzecznika Praw Pacjenta lub Narodowego Funduszu Zdrowia.

Osoba pokrzywdzona działaniem fizjoterapeuty. sprzecznym z zasadami etyki zawodowej, może także złożyć skargę na działanie fizjoterapeuty do Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Ma on zgodnie z ustawą za zadanie przygotować postępowanie dyscyplinarne i wykonać czynności oskarżyciela przed Sądem Dyscyplinarnym i Wyższym Sądem Dyscyplinarnym. Do najważniejszych zadań Rzecznika Dyscyplinarnego należy również prowadzenie działalności prewencyjnej w zakresie wykroczeń zawodowych i postępowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej.

Ponadto Pacjent może również skierować sprawę do sądu, np. w przypadku naruszenia praw pacjenta. Podstawą do uzyskania zadośćuczynienia w takiej sytuacji, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta może być sam fakt ich naruszenia. Uzyskanie zadośćuczynienia nie jest zatem zawsze zależne od jednoczesnego wystąpienia szkody na osobie.

Zgoda na świadczenia zdrowotne

Za najważniejsze prawo pacjenta, a także za najważniejszy obowiązek formalny personelu medycznego należy uznać prawo do wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne. Uprawnienie do wyrażania zgody na świadczenia zdrowotne wynika z prawa do samostanowienia pacjenta. Zgodnie z art. 16 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub do odmowy takiej zgody, po uzyskaniu szczegółowych informacji m.in. stanie zdrowia, możliwych metodach diagnostycznych, następstwach terapii, powikłaniach.

Warunkiem prawnej skuteczności zgody pacjenta jest także wyrażenie jej w odpowiedniej, przewidzianej prawem formie i przez uprawniony do tego podmiot. W prawie medycznym należy wyodrębnić pod względem formy dwa rodzaje zgody na świadczenia zdrowotne, tj. zgodę ustną oraz pisemną.

Zgoda pacjenta będzie prawnie skuteczna, jeżeli była poprzedzona odpowiednią informacją oraz była wyrażona:

 • świadomie i dobrowolnie,
 • uprzednio (tj. przed rozpoczęciem zabiegu),
 • w odpowiedniej formie,
 • przez osobę uprawnioną.

Pamiętajmy, iż w przypadku pacjenta, który ukończył 16, ale nie ukończył 18 lat, zgoda na wykonanie świadczenia zdrowotnego musi być kumulatywna. Oznacza łączną zgodę samego małoletniego pacjenta i jednego przedstawiciela ustawowego.

Pisemna zgoda jest wymagana w przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko mające wpływ na stan zdrowia lub życia pacjenta, szczególnie często stosowana przy metodach inwazyjnych tj. suche igłowanie, manipulacje, osteopatia, terapie per vaginum/rectum itp.

Jakie spory sądowe mogą się pojawić?

Odpowiednio dobrane ubezpieczenie zapewni zarówno pokrycie kosztów związanych z koniecznością obrony interesów prawnych Ubezpieczonego i jego personelu w niezbędnym zakresie oraz umożliwienie skorzystania z usług Asysty Prawnej.

Ochrona ubezpieczeniowa może obejmować dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez ubezpieczonego oraz dochodzenie roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko ubezpieczonemu w postępowaniu sądowym i pozasądowym. Ponadto, ochrona ubezpieczeniowa może obejmować spory w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, sporów z NFZ, w sprawach karnych oraz praw rzeczowych na nieruchomościach, budynkach lub częściach budynków.

Kompleksowe Ubezpieczenie powinno obejmować następujące koszty: koszty zastępstwa procesowego świadczonego przez jednego adwokata ustanowionego przez Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym i pozasądowym, koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w postępowaniu sądowym oraz koszty postępowania egzekucyjnego, opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w tym postępowaniu oraz koszty egzekucji administracyjnej, koszty poręczenia majątkowego przewidzianego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania, koszty obrony interesów prawnych strony przeciwnej, o ile Ubezpieczający na mocy prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązany jest do ich pokrycia, koszty tłumaczenia dokumentów.

Koordynowanie całego procesu jest istotnym elementem wsparcia, aby nie dezorganizować funkcjonowania podmiotu leczniczego. Wsparcie profesjonalistów z danej dziedziny prawnej, pozwoli odpowiednio szybko zareagować w sytuacji pozwu, czy rozprawy.

Sytuacje kryzysowe

Każdy dzień w podmiocie leczniczym, jest pełen wyzwań i sytuacji stresujących, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowej. Niezależnie od zajmowanego stanowiska, branża medyczna jest szczególnie narażona na codzienny stres. Natłok obowiązków, dokumentacji do wypełnienia, fala sezonowych zachorowań, duża ilość pacjentów, absencja w zespole, to wszystko może wpłynąć na ryzyko popełnienia błędu.

Oprócz analizowanych wcześniej błędów, w których poszkodowany jest pacjent – konsekwencje mogą być również groźne dla samego Fizjoterapeuty. Pamiętaj, aby zawsze chronić się przed ewentualną ekspozycją na materiał zakaźny, tj. wirus HIV, czy WZW. Do zakażenia może dojść m.in. w przypadku zakłucia igłą, skaleczenia, zachlapania błon śluzowych, uszkodzeń skóry czy ugryzienia. Nawet 75% przypadków zranień powstaje w czasie wykonywania procedur medycznych. Większość z nich to samozranienia, jednak zdarzają się przypadki zranienia przez współpracownika, a także te wynikające z działań pacjenta.

Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z ranami pozabiegowymi, z owrzodzeniami lub w przypadku wyboru metody, w której może dojść do przerwania ciągłości skóry lub kontaktu z błonami śluzowymi. Zawsze wtedy pracuj w rękawiczkach, a w przypadku kontaktu, postępuj zgodnie z wytycznymi postępowania poekspozycyjnego.

W przypadku kontaktu Twojego pracownika, jako Kierownik zakładu jesteś odpowiedzialny za ocenę ryzyka zakażenia i zapewnienie pracownikowi badań i leczenia w tym zakresie. Nie można bagatelizować problemu i trzeba działać szybko. W przypadku potencjalnego kontaktu z wirusem HIV, rozpoczęcie leczenia – najlepiej wdrożyć w ciągu 4 godzin od kontaktu z materiałem zakaźnym, a maksymalnie w ciągu 48 godzin.

Ryzyko zarażenia może również wynikać z agresji fizycznej pacjenta na medyka, ale również pozostałego personelu pomocniczego w podmiocie leczniczym. Oprócz agresji fizycznej, pracownicy są również narażeni na przemoc werbalną, warto zadbać o przeszkolenie personelu, jak zachować się w przypadku próby pobicia, uderzenia, czy ataku z użyciem ostrego narzędzia.

Dodatkowym wsparciem dla pracownika po traumatycznym zajściu, może być świadczenie pieniężne, z tytułu napaści fizycznej w trakcie pełnienia obowiązków służbowych.  Świadczenie może być wypłacone niezależnie od tego, czy napaści dokonała osoba pozostająca w stanie wyłączającym możliwość poniesienia odpowiedzialności karnej, ani faktu, czy w wyniku napaści pracownik doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Podsumowanie

Prowadzenie podmiotu medycznego to duże wyzwanie i ogrom codziennej pracy, która ma na celu poprawę zdrowia Waszych pacjentów. Jednak nie zapominajmy, że oprócz dobra pacjentów, zadbać należy również o komfort i bezpieczeństwo pracowników. Nie każdy problem musi spadać na barki Kierownika podmiotu, czy zarząd w przypadku prywatnych spółek. Dbajmy o swój biznes, aby dawał nam satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, a rozwiązywanie spraw sądowych i roszczeń faktycznych lub niezasadnych – pozostawmy profesjonalistom.  Poczuj się pod specjalną ochroną z odpowiednio dobranym ubezpieczeniem dla swojej placówki.

Dowiedz się więcej na temat dedykowanego ubezpieczenia INTER Podmioty Lecznicze, umów się z Agentem, aby dopasował zakres do potrzeb Twojej placówki: https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/podmiot-leczniczy

Źródło:

X