Badanie przeprowadzone na zlecenie Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT)

na temat bezpośredniego dostępu do świadczeń fizjoterapeutycznych

Badanie, przeprowadzone z ramienia Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT), po raz pierwszy przedstawia informacje dotyczące bezpośredniej dostępności do fizjoterapii bez skierowania wystawianego przez osoby trzecie. Wyniki tego badania są oficjalne. Artykuły opracowane na podstawie przeprowadzonego badania zostały opublikowane w czasopismach naukowych „Physiotherapy” oraz „Physical Therapy” i są one dostępne do wglądu.
W badaniu uczestniczyły 72 spośród 106 organizacji członkowskich. 40 z nich odpowiedziało, że w krajach, które reprezentują, dozwolony jest bezpośredni dostęp pacjentów do usług fizjoterapeutycznych na zasadzie „samo-skierowania się” („patient self-referral”). „Samo-skierowanie się” jest w tych krajach dozwolone prawnie, bądź – w przypadku braku takiej regulacji – dozwolone na zasadzie obowiązującej w grupie zawodowej praktyki.
Bezpośredni dostęp do fizjoterapii, zwany również w niektórych krajach jako „samo-skierowanie się” pacjenta („patient self-referral”) został po raz pierwszy wprowadzony w latach siedemdziesiątych w Australii. Światowa Konfederacja Fizjoterapii uważa, że od grupy zawodowej powinna zależeć decyzja o wprowadzeniu wolnego dostępu do usług fizjoterapeutycznych – po uwzględnieniu standardów edukacyjnych danego kraju.
„Postęp wśród organizacji członkowskich Światowej Konfederacji Fizjoterapii nie jest jednorodny. Dla wielu z nich ważną kwestią jest dążenie do uznania fizjoterapeuty jako wysokiej klasy specjalisty” – mówi Tracy Bury, Dyrektor WCPT do Spraw Polityki Zawodowej.
„Część organizacji członkowski powzięła już próby wprowadzenia zmian legislacyjnych, a wiele pozostałych przygotowuje się do ich wprowadzenia, korzystając w tym zakresie z doświadczeń innych państw.”
Z wyników badań wynika, że w 19 spośród 40 krajów bezpośredni dostęp do fizjoterapii był dozwolony zarówno w państwowych, jak i prywatnych ośrodkach rehabilitacyjnych. W 17 spośród 40 krajów bezpośredni dostęp był dozwolony jedynie w praktykach prywatnych. Piętnaście organizacji członkowskich doniosło, że bezpośredni dostęp był realizowany w prywatnych praktykach, nawet w przypadku braku regulacji prawnej lub praktyki zawodowej.
Organizacje członkowskie zostały zapytane, czy kształcenie w zawodzie fizjoterapeuty wyposaża w wystarczającym stopniu fizjoterapeutę w …?, tak aby mógł on przyjmować pacjenta na zasadzie wolnego dostępu. Sześćdziesiąt dziewięć procent respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej, 31% negatywnej.
„Aczkolwiek WCPT opracowała wytyczne dotyczące podstawowej edukacji fizjoterapeutów, w przypadku niektórych członków WCPT pozostają one jedynie niezrealizowaną aspiracją, podczas gdy inni je przekraczają”, powiedziała Tracy Bury.
Współautorka Emma Stokes, Vice Prezydent WCPT, stwierdziła, że przeprowadzone badanie jest pierwszą światową mapą dostarczającą informacji o możliwościach „samo-skierowania się” („patient self-referral”) pacjentów do fizjoterapeutów. Emma Strokes powiedziała: „Teraz wiemy, że autonomia zawodowa fizjoterapeutów jest większa w krajach, w których pacjent/klient może sam skierować się do fizjoterapeuty”. „W krajach, w których fizjoterapeuci dążą do bezpośredniej dostępności do fizjoterapii, muszą oni zadbać, aby społeczność fizjoterapeutów była przygotowana pod względem wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych na przejęcie odpowiedzialności, która wynika ze zwiększonej autonomii.”
„Przeprowadzone badanie dostarcza informacji odnośnie barier oraz ułatwień, jak również zawiera studia przypadków wskazujących drogę do bezpośredniego dostępu pacjenta/klienta do fizjoterapii. Wyrażamy nadzieję, że te informacje będą użyteczne dla organizacji członkowskich i okażą się pomocne w dążeniach do realizacji ich inicjatyw. Dane o zasięgu globalnym są przekonywujące w prowadzeniu negocjacji z organami prawodawczymi oraz, być może, z firmami ubezpieczeniowymi.”

Informacje związane z artykułem:
Artykuł WCPT dotyczący bezpośredniego dostępu w czasopiśmie „Physiotherapy journal”:
http://www.physiotherapyjournal.com/article/S0031-9406(13)00023-0/fulltext

Artykuł WCPT dotyczący bezpośredniego dostępu w czasopiśmie „Physical Therapy journal”:
http://ptjournal.apta.org/content/93/4/449.full?sid=64200668-7e6a-43f4-849c-55de68f83ec5

Źródła i inne informacje WCPT dotyczące bezpośredniego dostępu:
http://www.wcpt.org/node/34062

Źródło oryginalnej treści:
http://www.wcpt.org/node/100223

Pobierz oryginalną treść artykułu

X