Z dniem 1 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Rozporządzenie doprecyzowuje kwestie ubezpieczenia zawodowego, jakie musi posiadać każdy fizjoterapeuta prowadzący działalność gospodarczą. W świetle nowych przepisów, czy wiesz jakiego ubezpieczenia OC potrzebujesz?

Oferta INTER Polska jest rekomendowana przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska:

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA OC DLA FIZJOTERAPEUTÓW:

Zakresem Obowiązkowego ubezpieczenia objęte są wszystkie czynności fizjoterapeutyczne wynikające z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Polisa zabezpieczenia przed Odpowiedzialnością cywilną za szkody osobowe powstałe w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Każdy fizjoterapeuta posiadający własną działalność gospodarczą musi wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie różni się wysokością sumy ubezpieczenia (kwotą maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela), w zależności od formy prowadzenia działalności. Polisę obowiązkowego ubezpieczenia musisz kupić przed zarejestrowaniem praktyki fizjoterapeutycznej! W trakcie przechodzenia procesu rejestracji praktyki będziesz poproszony o deklarację, że ten obowiązek spełniłeś.

Ustawa o działalności leczniczej wprowadziła obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jedyna różnica jest taka, że podmiot leczniczy potrzebuje wyższych sum ubezpieczenia – minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, podczas gdy praktyka fizjoterapeutyczna minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zależnie od potrzeb zawodowych w celu zwiększenia ochrony, sumy gwarancyjne można zwiększyć w wybranym dla siebie ubezpieczeniu zawodowym.

Do błędów w procesie leczenia, które obejmuje obowiązkowe OC zawodowe zaliczamy następujące kategorie:

Błąd medyczny to postępowanie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej, jest to czynność lub zaniechanie w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z wiedzą medyczną dla Fizjoterapeuty dostępną. Przykład: Poparzenie podczas jonoforezy po zastosowaniu błędnych parametrów zabiegu.

Błąd diagnostyczny polega na mylnym stwierdzeniu nieistniejącej u pacjenta choroby, lub częściej na nierozpoznaniu rzeczywistej choroby pacjenta, co prowadzi do pogorszenia jego zdrowia przez prowadzenie błędnej terapii. Przy tego rodzaju błędzie ważne jest ustalenie, czy było usprawiedliwione występującymi objawami, czy zawinił Fizjoterapeuta poprzez zaniechanie konsultacji ze specjalistą, czy badaniem różnicującym. Przykład: Stosowanie zabiegów na zniesienie bólu kręgosłupa, wynikające z przerzutów nowotworowych do trzonów kręgów.

Błąd terapeutyczny ma miejsce w przypadku wyboru niewłaściwej metody leczenia, w tym metody do stosowania której pacjent miał przeciwwskazania. Przykład: Zastosowanie elektroterapii w obrębie stawu barkowego u pacjenta z rozrusznikiem serca.

Zaniedbania niefachowe, które stanowi otwarty zbiór innych działań niesklasyfikowanych powyżej m.in.: błędna identyfikacja pacjenta, niezachowanie zasad higieny podczas zabiegu, błędy organizacyjne.

Choć nie masz takiego obowiązku, to zastanów się nad wyborem dobrowolnej polisy OC. Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jako pracownik etatowy ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości 3 Twoich wynagrodzeń. Może tak być w sytuacji, kiedy szkoda była wysoka, a Twój pracodawca nisko ubezpieczony i nie wystarczyło z jego polisy na pokrycie pełnej szkody.

Zdecydowanie tak! Polisa OC chroni Twój majątek w sytuacji, w której popełnisz błąd w sztuce i sąd uzna, że musisz naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. Jeśli prowadzisz podmiot leczniczy bądź praktykę fizjoterapeutyczną – zrobi to za Ciebie Twój zakład ubezpieczeń – musisz jednak spełnić wynikający z ustawy obowiązek ubezpieczenia. Ustawodawca w ustawie o działalności leczniczej wprowadził obowiązek posiadania ubezpieczenia obowiązkowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Jedyna różnica jest taka, że podmiot leczniczy potrzebuje wyższych sum ubezpieczenia – minimum 75.000 euro na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, podczas gdy praktyka fizjoterapeutyczna minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Warto sprawdzić, czy Twój zakład ubezpieczeń oferuje wyższe sumy ubezpieczenia niż minimalne, wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów.

Odpowiedzialność cywilna w dobrowolnym ubezpieczeniu może obejmować zgodnie z wybranym zakresem w firmie ubezpieczeniowej m.in.: szkody w rzeczach pacjenta (zagubienie, zniszczenie jego mienia), szkody osobowe niezwiązane z wykonywaniem zawodu (np. przewrócenie się w drodze do gabinetu), uszkodzenie sprzętów użyczonych przez pracodawcę służących do pracy, naruszenie praw pacjenta bez uszczerbku na jego zdrowiu.

1
2
3

KOMPLEKSOWA OCHRONA DLA FIZJOTERAPEUTY W INTER Polska

4
10
6

Ubezpieczenie INTER bez wzrostu składki obejmuje również szkody wynikające
z wykonywania zabiegów z zakresu tj. Akupunktura, Manipulacje, Osteopatia, Hipoterapia,
Hirudoterapia, Mobilizacje w tym per rectum i viaginum.

Warunkiem ochrony jest posiadanie uprawnień wynikających
z programu nauczania lub ukończenia kursu w tym zakresie.

Oblicz składkę i kup on-line lub skontaktuj się z Agentem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAWODZIE FIZJOTERAPEUTY

Przedawnieniu nie ulegają roszczenia z tytułu naruszenia praw pacjenta, ponieważ mimo że mają charakter roszczenia majątkowego to służą ochronie dóbr osobistych. W przypadku szkody na osobie będzie miał zastosowanie przepis szczególny określający, że „przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia”. Zatem w przypadku szkody na osobie tj. uszczerbku na zdrowiu, przedawnienie roszczenia odszkodowawczego, bez względu na upływ terminu upływającego od zdarzenia sprawczego, nie może następować zanim nie ujawni się szkoda, a więc zanim poszkodowany mógł się o szkodzie (i osobie odpowiedzialnej) dowiedzieć. Początek biegu terminu 3-letniego przedawnienia jest więc w tym wypadku wyznaczony zawsze przez chwilę, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Odpowiedzialność finansowa w przypadku wyrządzenia szkody w przypadku zawody fizjoterapeuty, uzależniona jest od formy zatrudnienia podczas jej popełnienia. W przypadku nieumyślnego popełnienia szkody będąc zatrudnionym na umowę o pracę, pracodawca może żądać pokrycia w wysokości maksymalnie 3- krotności miesięcznego wynagrodzenia. Jednakże pracując w ramach praktyki fizjoterapeutycznej oraz umowy zlecenia – odpowiedzialność majątkowa za naprawienie szkody jest do pełnej jej wysokości.

Jeżeli między pacjentem a właścicielem praktyki lub podmiotu leczniczego, nawet w sposób dorozumiany (od pacjenta oczekiwane jest podjęcie pewnych działań np. wejście do gabinetu bez okrycia wierzchniego) dochodzi do zawarcia umowy przechowywania, w której przechowawca zobowiązany jest przechować rzecz w stanie niepogorszonym – niezależnie, czy w lokalu wyodrębnione jest pomieszczenie na szatnię lub po prostu udostępniony jest, np.  wieszak na odzież.

Posługiwanie się wadliwym i niesprawnym sprzętem medycznym (np. wykonując zabiegi elektroterapii) zależnie od okoliczność, może zostać uznane przez Sąd za narażające pacjenta na możliwość uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (np. oparzenie), za zawinione zaniedbanie podmiotu leczniczego, co skutkuje powstaniem odpowiedzialności za wyrządzoną pacjentowi szkodę i jej zadośćuczynienie. Odpowiedzialność za stan techniczny wyposażenia, spoczywa na Kierowniku podmiotu leczniczego lub Praktyki Fizjoterapeutycznej.

Każdy Fizjoterapeuta ma bezwzględny obowiązek prawny prowadzenia dokumentacji medycznej i każdy pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej. Prawidłowo prowadzona dokumentacja medyczna to najważniejszy dowód podczas ewentualnej sprawy o błąd medyczny czy zdarzenie medyczne.

Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, z zapewnieniem niezaprzeczalności i integralności danych, a w dokumentacji w postaci papierowej  w sposób czytelny i w porządku chronologicznym. Każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby dokonującej wpisu.

Za dokumentację medyczną odpowiedzialny jest podmiot leczniczy świadczący usługi medyczne. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wprowadziła obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej od 01 stycznia 2021 r. Postać papierowa jest dopuszczalna jedynie, jeżeli warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub w wyjątkowych sytuacjach (np. podczas awarii systemu teleinformatycznego lub sprzętu), dopuszcza się możliwość prowadzenia dokumentacji papierowej. Warto podkreślić, że ustawa zabrania prowadzenia jednocześnie 2-óch rodzajów dokumentacji (np. poprzez kopiowanie, lub przepisywanie ich np. z formy papierowej na elektroniczną).

Klauzula Agresji Pacjenta jest ochroną dla osób, które padły ofiarą agresji pacjenta podczas wykonywania zawodu medycznego lub wykonywania czynności pomocniczych . W przypadku fizycznej napaści wypłacane jest jednorazowe świadczenie pieniężne, niezależnie od tego, czy Fizjoterapeuta doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy nie. Nastąpienie napaści potwierdzane jest przez Kierownictwo placówki lub poprzez zgłoszenie na policję.

Konsekwencje utraty lub zniszczenia dokumentacji bywają dotkliwe, można wymienić wśród nich:

  • karę pieniężną nałożoną przez Rzecznika Praw Pacjenta lub NFZ, a w skrajnych przypadkach rozwiązanie kontraktu przez NFZ;
  • konieczność wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu naruszenia praw pacjenta, co  wynika z odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego;
  • kara pieniężna nałożona przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • w skrajnych przypadkach – odpowiedzialność karna na podstawie przepisów Kodeksu karnego;
  • odpowiedzialność cywilna za wyrządzoną szkodę majątkową lub niemajątkową z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Brak zapewnienia ochrony i właściwego zabezpieczenia dokumentacji medycznej przed zniszczeniem lub utratą stanowi praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjenta. W takim przypadku może zostać wszczęte postępowanie przez Rzecznika Praw Pacjenta. Może ono zakończyć się wydaniem decyzji nakazującej Ci podjęcie określonych działań np. odzyskania lub odtworzenia dokumentacji. Za niewykonanie decyzji Rzecznika podmiot leczniczy może zostać ukarana kwotą nawet do 500.000 złotych.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach

Ubezpieczenie OC fizjoterapeuty. Zakres, warunki, zalety

Zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC. Warunki ubezpieczenia OC. Zalety dodatkowego ubezpieczenia. Pytania i odpowiedzi związane z ubezpieczeniem zawodowym Fizjoterapeuty uwzględniając aktualne przepisy prawa…

Jako Fizjoterapeuta prowadzę podmiot leczniczy – na jakie ryzyka zwrócić uwagę i jak się przed nimi zabezpieczyć?

Prowadzenie podmiotu medycznego to duże wyzwanie i ogrom codziennej pracy, która ma na celu poprawę zdrowia Waszych pacjentów…

X