Czy pandemia zmienia rzeczywistość pracy Fizjoterapeutów?

Od prawie roku funkcjonujemy w innej, nieznanej nam wcześniej, rzeczywistości. Pandemia SARS-CoV-2 zmieniła życie wszystkich. W szczególny sposób dotyczy to przedstawicieli zawodów medycznych, w tym fizjoterapeutów. Zmieniające się przepisy prawne dotyczące rehabilitacji i tym samym wykonywania zawodu, pogorszenie sytuacji ekonomicznej, ryzyko zakażenia, ale także wdrożenie telemedycyny i opracowanie wytycznych rehabilitacji dla pacjentów dotkniętych COVID-19 to wyzwania, z którymi przyszło nam się zmierzyć.

Statystyka zakażeń wśród fizjoterapeutów

Nie ulega wątpliwości, że personel medyczny należy do grupy narażonej na ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 [1]. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy fizjoterapeuty – długi i bezpośredni  kontakt z pacjentem oraz niedobory środków ochrony osobistej – trudno się dziwić lękowi przed zachorowaniem na COVID-19. Ministerstwo Zdrowia nieregularnie publikuje statystyki dotyczące zakażeń SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego, jednak mimo wezwań Krajowej Izby Fizjoterapeutów i faktu, że fizjoterapeuci to trzeci co do liczebności samodzielny zawód medyczny, nie obejmują one tej grupy [2]. W celu wypełnienia luki informacyjnej KIF przeprowadziło badanie ankietowe na reprezentatywnej grupie 2 tysięcy fizjoterapeutów. Wyniki wykazały, że zakażenie SARS-CoV-2 dotknęło 16% polskich fizjoterapeutów, co daje szacunkową liczbę 11 tysięcy zakażonych. Najwyższe ryzyko zakażenia związane było z pracą na oddziałach rehabilitacji stacjonarnej, w domach pomocy społecznej oraz szkołach  [3]. Dotychczas było 5 ofiar śmiertelnych COVID-19 wśród fizjoterapeutów w Polsce [4].

Od rozporządzenia do rozporządzenia

Na początku epidemii w Polsce, 12 marca Krajowa Izba Fizjoterapeutów zarekomendowała zamknięcie gabinetów ambulatoryjnych i zaprzestania fizjoterapii domowej na okres co najmniej 2 tygodni [5].

Wraz z ogłoszeniem stanu epidemii wprowadzono liczne ograniczenia, w tym zakaz wykonywania usług rehabilitacyjnych udzielanych w ramach prewencji rentowej (na podstawie zamówień ZUS) i działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego [6]. Następnie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. wprowadziło całkowite ograniczenie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej [7]. Jedyne wyjątki od zakazu stanowiły sytuacje w których:

 • zaprzestanie rehabilitacji było związane z ryzykiem poważnego pogorszenia stanu pacjenta,
 • rehabilitacja stanowiła kontynuację leczenia u pacjentów przeniesionych z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby,
 • świadczenia były udzielane za pomocą systemów teleinformatycznych. [7]

Tym samym doszło do prawie całkowitego pozbawienia pacjentów dostępu do rehabilitacji oraz ograniczenia wykonywania czynności zawodowych przez fizjoterapeutów. Stan ten trwał przez 53 dni, do 4 maja 2020 r. [8]

Jak w przypadku innych dziedzin życia, również fizjoterapii dotyczyło letnie zmniejszenie obostrzeń i reżimu sanitarnego. Od 15 czerwca wznowione zostało leczenie i rehabilitacja uzdrowiskowa pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku
SARS-CoV-2 [9]. Pod tym samym warunkiem w sierpniu dopuszczono rehabilitację na podstawie zamówień ZUS [10].

Jednak po tej chwili “normalności” przyszła “druga fala” epidemii. I tak Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października wprowadziło ponowne zatrzymanie świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej w ramach turnusów rehabilitacyjnych i turnusów leczniczo-profilaktycznych, z wyjątkiem przypadków, w których groziłoby to znacznym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta [11]. Następnie dodano inne wyjątki – telerehabilitację oraz kontynuację leczenia [12]. Warto zauważyć, że ograniczenia nie dotyczą leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, rehabilitacji domowej i praktyk prywatnych.

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia przepisy te nadal obowiązują [13].

Skutki dla fizjoterapeutów

Jak wynika z badania przeprowadzonego wśród 16 tysięcy ankietowanych na zlecenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów, najczęstsze miejsca pracy fizjoterapeutów to przychodnie, szpitale, domy pacjentów, gabinety prywatne i zakłady rehabilitacji. Fizjoterapeuci znajdują zatrudnienie także w takich miejscach jak sanatoria, szkoły, domy opieki społecznej, SPA, kluby sportowe i siłownie czy domy opieki społecznej oraz spokojnej starości [14]. Wiele z tych miejsc pracy zostało zamkniętych lub zdecydowanie ograniczyło działalność w czasie epidemii. W szpitalach oddziały rehabilitacji stacjonarnej są zamykane na rzecz pacjentów chorujących na COVID-19 [15]. Fizjoterapeuci pracują zazwyczaj w więcej niż jednym miejscu – średnio 1,4 [14]. Personel medyczny, który udziela świadczeń pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2, nie mógł udzielać świadczeń innym pacjentom, w innych miejscach pracy [16]. Ponadto, kierowana lękiem przed zakażeniem część pacjentów, szczególnie w podeszłym wieku,  mniej chętnie korzystała z usług fizjoterapeutów. Również brak dostępu do środków ochrony osobistej powodował ograniczenie wykonywanych usług. Wszystkie te czynniki spowodowały, że możliwości pracy zawodowej dla fizjoterapeutów zmniejszyły się. Z drugiej strony, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na personel medyczny poszukiwani są fizjoterapeuci, którzy zostaliby powołani przez wojewodów do walki z epidemią. Do ich obowiązków należeć miałoby zarówno uzupełnianie braków fizjoterapeutów w poszczególnych placówkach, jak i wspieranie innych zawodów medycznych. Brakuje jednak wytłumaczenia, na czym to wsparcie wykonywania czynności medycznych miałoby dokładnie polegać [17].

Przyglądając się nowej rzeczywistości, TU INTER Polska przygotowało dodatkową ochronę ubezpieczeniową dla środowiska medycznego, w tym również dla Fizjoterapeutów, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo finansowe swoich najbliższych, w przypadku gdyby zostali ofiarami COVID-19.

Informacje na temat ubezpieczenia dla Fizjoterapeutów znajdują się pod linkiem: https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/fizjoterapeuta/

Informacje na temat możliwości uzyskania ochrony ubezpieczeniowej w ramach akcji “INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii” znajdą Państwo poniżej: https://interpolska.pl/pracownikom-medycznym/.

Piśmiennictwo:

[1] Nguen LH., Drew DA., Graham MS. et al. Risk of COVID-19 among front-line health-care workers and the general community: a prospective cohort study. The Lancet Public Health, 2020;9:475-483
[2]https://kif.info.pl/informacje/stanowcza-reakcja-kif-na-pominiecie-fizjoterapeutow-w-statystykach-zakazen-covid-19/ (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[3] https://kif.info.pl/mamy-dane-dotyczace-zakazen-koronawirusem-wsrod-fizjoterapeutow/ (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[4]https://kif.info.pl/informacje/piata-ofiara-koronawirusa-wsrod-fizjoterapeutow/ (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[5]https://kif.info.pl/wytyczne-krf-dla-podmiotow-komercyjnych-w-obliczu-pandemii/ (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[6]Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000491/O/D20200491.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000566/O/D20200566.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[8] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000792/O/D20200792.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000964/O/D20200964.pdf (ostatni dsotęp: 06.01.2021)
[10] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001356/O/D20201356.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[11] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001871/O/D20201871.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[12] Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002091/O/D20202091.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[13] Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia  2020 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002316/O/D20202316.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[14] https://kif.info.pl/wyniki-badania-polski-fizjoterapeuta/ (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[15] https://prod5.assets-cdn.io/event/5506/assets/8396540742-9ea81bca5f.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[16] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000775/O/D20200775.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[17]https://kif.info.pl/wojewodowie-zwracaja-sie-do-fizjoterapeutow-z-prosba-o-pomoc-w-zwalczaniu-epidemii/ (ostatni dostęp: 06.01.2021)

Praca Fizjoterapeutów w cieniu epidemii COVID-19

Sytuacja epidemiologiczna wymusiła opracowanie szczegółowych wytycznych dla fizjoterapeutów dotyczących prowadzenia fizjoterapii stacjonarnej [1] Zawierają one m.in. zalecane środki ochrony indywidualnej, postępowanie w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia  zakażenia u pacjenta lub fizjoterapeuty, zalecenie przeprowadzania ankiet kwalifikacyjnych, mierzenia temperatury, zachowywania dystansu, sposób rejestracji i przebiegu wizyty domowej. Zaleca się też, w miarę możliwości, pracę indywidualną z pacjentem [2]. Te obostrzenia stały się uciążliwym, ale niezbędnym elementem codziennej pracy fizjoterapeutów.

Nie ulega wątpliwości, że w czasach epidemii telemedycyna zaczęła odgrywać istotną rolę w zapewnieniu pacjentom dostępu do ochrony zdrowia. Nie inaczej jest w przypadku fizjoterapeutów. Rozporządzenia Rady Ministrów ograniczające rehabilitację jako jeden z wyjątków podawały prowadzenie jej za pomocą systemów teleinformatycznych [3], [4], [5]. Ustawa z dnia 25 września 2015 o zawodzie fizjoterapeuty nie zawiera przepisów dotyczących wykorzystania telemedycyny przez fizjoterapeutów [6], fizjoterapeuci jednak mogą wykonywać swój zawód na odległość na podstawie przepisów ogólnych dotyczących działalności leczniczej. Obecnie istnieje możliwość rozliczania telerehabilitacji w ramach NFZ, natomiast problemem pozostaje niska wycena tego rodzaju świadczeń [7]. Wizytę terapeutyczną w ramach telemedycyny stanowi zarówno wizyta fizjoterapeutyczna jak i czynne zabiegi kinezyterapeutyczne wykonywane pod nadzorem wideo [8]. Brakuje polskich wytycznych dotyczących standardów prowadzenia telerehabilitacji w różnych schorzeniach, najbardziej ugruntowaną pozycję ma hybrydowa telerehabilitacja kardiologiczna [9].

Rola fizjoterapii w leczeniu chorych na COVID-19

Pacjenci z ciężkim przebiegiem COVID-19 wymagają hospitalizacji i w części przypadków, mechanicznej wentylacji [10]. W połączeniu z długotrwałym unieruchomieniem wiąże się to z poważnymi konsekwencjami: upośledzeniem czynności płuc, osłabieniem wydolności fizycznej i siły mięśniowej  zaburzeniami funkcji poznawczych, zaburzeniami połykania [11]. W takich przypadkach fizjoterapia jest integralną częścią opieki nad pacjentem i obejmuje: optymalizację oddechu, zapobieganie skutkom unieruchomienia  i mechanicznej wentylacji, a w następnych etapach uruchamianie i mobilizowanie pacjenta [12]. Pacjenci, u których po zakończonej hospitalizacji  utrzymują się zaburzenia układu oddechowego lub osłabienie siły mięśniowej, powinni kontynuować fizjoterapię [13].

W przypadku niewentylowanych pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 zastosowanie znajduje fizjoterapia oddechowa mająca na celu zmniejszenie objawów duszności, niepokoju czy objawów depresji, przeciwdziałanie powikłaniom wynikającym z unieruchomienia, utrzymanie sprawności fizycznej, a tym samym poprawę jakości życia [14].

WHO przygotowało także broszurę informacyjną dla pacjentów po zakończeniu hospitalizacji na temat samodzielnej rehabilitacji: radzenia sobie z dusznością czy ćwiczeń poprawiających wydolność fizyczną [15].

Fizjoterapeuta przedsiębiorca

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej umożliwiła wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej [16]. Wzmocniło to pozycję zawodu fizjoterapeuty w systemie ochrony zdrowia, wcześniej praktyki lekarskie mogli już prowadzić lekarze i pielęgniarki. Z drugiej strony, prowadzenie własnej działalności gospodarczej związane jest z obowiązkiem rejestracji praktyki, większą odpowiedzialnością cywilną i rozliczeniem z ZUS. Szczególnie to ostatnie staje się dodatkowym obciążeniem w momencie związanego z pandemią kryzysu ekonomicznego.

Z pomocą przychodzą tzw. “tarcze antykryzysowe”, w tym najnowsza “tarcza branżowa”/”tarcza antykryzysowa 6.0.” [17]

Na podstawie “tarczy branżowej” podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie działalności fizjoterapeutycznej mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 • jednorazowego świadczenia postojowego o wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości 5 tysięcy złotych,
 • zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, na fundusze pozaubezpieczeniowe za listopad 2020 r.
 • dofinansowania wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (maksymalna kwota to 2 tysiące złotych dofinansowania do pensji jednego pracownika przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych),
 • przedłużenie terminów płatności podatków od nieruchomości.

W większości przypadków ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które na dzień 30 września prowadziły działalność gospodarczą w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego (86.10.Z) lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej (86.90.A) i których przychód w październiku lub listopadzie 2020 r. był niższy o min. 40% w porównaniu do przychodu w analogicznych miesiącach poprzedniego roku. Zachęcamy do zapoznania się z terminami i warunkami poszczególnych form pomocy dla przedsiębiorców, w tym fizjoterapeutów prowadzących praktykę zawodową [18].

Bez wątpienia pandemia zmieniła rzeczywistość wszystkich. Także środowisko fizjoterapeutów stanęło przed nowymi wyzwaniami, pojawiły się nowe obawy. Lęk może budzić zmienność rozporządzeń dotyczących wykonywania zawodu, brak stabilności finansowej czy ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.

W odpowiedzi na te obawy, TU INTER Polska przygotował dodatkową ochronę ubezpieczeniową dla środowiska medycznego, w tym również dla fizjoterapeutów, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo finansowe swoich najbliższych, w przypadku gdyby zostali ofiarami COVID-19.

Informacje na temat ubezpieczenia dla Fizjoterapeutów znajdują się pod linkiem: https://interpolska.pl/sluzba-zdrowia/fizjoterapeuta/

Informacje na temat możliwości uzyskania ochrony ubezpieczeniowej w ramach akcji “INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii” znajdą Państwo poniżej: https://interpolska.pl/pracownikom-medycznym/.

Piśmiennictwo:

[1]https://kif.info.pl/wytyczne-dla-fizjoterapeutow-pacjentow-i-podmiotow-leczniczych-dotyczacych-pracy-w-czasie-pandemii/ (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[2] https://kif.info.pl/rekomendacja-pracy-indywidualnej-z-pacjentami/ (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[3] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000566/O/D20200566.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[4] Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002091/O/D20202091.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[5] Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia  2020 r. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002316/O/D20202316.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[6] Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001994/U/D20151994Lj.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[7] https://prod5.assets-cdn.io/event/5506/assets/8396540742-9ea81bca5f.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[8] https://kif.info.pl/telerehabilitacja-w-czasie-epidemii/ (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[9]https://www.politykazdrowotna.com/52040,telerehabilitacja-hybrydowa-nowy-standard-opieki-kardiologiczne (ostatno dostęp: 06.01.2021)
[10] Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 13 października 2020.
[11] Wytyczne PAHO. Rehabilitation considerations during the COVID-19 outbreak.
[12] Schweickert WD, Pohlman MC, Pohlman AS, et al. Early physical and occupational therapy in mechanically ventilated, critically ill patients: a randomised controlled trial[J]. Lancet, 2009. 373(9678):1874-1882
[13]https://kif.info.pl/file/2020/03/Zalecenia-do-prowadzenia-fizjoterapii-doros%C5%82ych-pacjent%C3%B3w-z-COVID-19.pdf (ostatno dostęp: 06.01.2021)
[14] Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. Recommendations for respiratory rehabilitation of COVID-19 in adult. 2020, 3, 43(0):E029, doi: 10.3760/cma.j.cn112147-20200228-00206.
[15]https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/handle/10665/333818/WHO-EURO-2020-855-40590-54773-pl.pdf?sequence=2&isAllowed=y (ostatno dostęp: 06.01.2021)
[16]Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002219/T/D20182219L.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[17] Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002255/O/D20202255.pdf (ostatni dostęp: 06.01.2021)
[18] https://kif.info.pl/informacje/komunikat-w-sprawie-tzw-tarczy-branzowej/ (ostatni dostęp: 06.01.2021)

Rok 2020 – rok pod znakiem Webinarów SFP!

Mijający 2020 rok nie był dla nas wszystkich łatwy. Choć trudne czasy jeszcze się nie skończyły, w pewien sposób nauczyliśmy się w nich funkcjonować i wykorzystywać pojawiające się szanse i możliwości, przekuwając je w korzyści. Najlepszym tego przykładem są realizowane przez nas webinary – szkolenia w formule online, które pozwalają zdobywać wiedzę i umiejętności bez wychodzenia z domu! 

W okresie od kwietnia do grudnia 2020 roku zorganizowaliśmy w sumie aż 63 webinary, w których wzięło udziałblisko 4 tysiące fizjoterapeutów!Wysoka frekwencja dotyczyła nie tylko premierowych wystąpień na żywo. Sporą widownię przyciągały także powtórki wyemitowane podczas wakacji, dające szansę zapoznać się z materiałem wszystkim tym, którzy nie mogli pojawić się na premierze.

Które szkolenia cieszyły się największym zainteresowaniem?

Średnio, każdą z naszych premier śledziło „na żywo” ponad 100 osób, a najwięcej uczestników odnotowaliśmy na szkoleniach: 

 1. Webinar „Fizjoterapia stomatognatyczna w świetle przyszłych specjalizacji kierunkowych” prowadzony przez dr Małgorzatę Kulesa-Mrowiecką (214 uczestników).
 2. Webinar „Skolioza idiopatyczna – cele fizjoterapii i gorsetowanie” prowadzony przez dr Agnieszkę Stępień, Wojciecha Sieteskiego oraz Krzysztofa Nowaka (118 uczestników).
 3. Webinar „Szyjnopochodne bóle głowy w praktyce fizjoterapeuty” prowadzony przez Ernesta Wiśniewskiego (178 uczestników).

W jaki sposób można uzyskać dostęp do naszych webinarów?

Wszystkie „premiery” webinarów są w pierwszej kolejności dostępne – całkowicie bezpłatnie – dla członków Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. W ciągu roku pojawiło się też kilka szkoleń otwartych, które były dostępne również dla osób spoza naszego Stowarzyszenia. Jak się później okazało, zachęciło to wielu fizjoterapeutów oraz studentów do rejestracji i dołączenia w poczet członków SFP. 

Przed nami kolejny rok intensywnej pracy i obiecujemy, że będzie się dużo i dobrze działo!Na styczeń zaplanowaliśmy serie powtórek, a już od lutego startujemy z premierami. 
Nie zabraknie niespodzianek oraz ciekawych tematów! 

Czekamy również na Wasze propozycje – czego chcielibyście dowiedzieć się podczas kolejnych szkoleń? A może masz pomysł na swój autorski webinar? 
Napisz do nas: 
biuro@fizjoterapeuci.org

Niech te święta będą wyjątkowe!

Koleżanki i Koledzy!

Nadchodzi długo wyczekiwany czas Świąt Bożego Narodzenia – po wyjątkowo trudnym i ciężkim dla nas wszystkich roku, potrzebujemy go znacznie bardziej niż zwykle. Jesteśmy zmęczeni, ale mądrzejsi o nowe doświadczenia i silniejsi, by walczyć o lepszą przyszłość i docenienie naszego zawodu.

Wszystkim Fizjoterapeutom oraz naszym Pacjentom składam najszczersze życzenia wesołych Świąt, pełnych radości i uśmiechu, spędzonych w gronie najbliższych i życzliwych Wam osób!

A w Nowym Roku – wytrwałości, sił i odwagi w realizowaniu marzeń zawodowych i osobistych!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Ważna zmiana od 1 stycznia – nie daj się zaskoczyć!

Przypominamy, że fizjoterapeuci udzielający świadczeń zdrowotnych mają obowiązek prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej. Z początkiem 2021 roku czekają nas jednak zmiany w prowadzeniu dokumentacji. Od nowego roku zobowiązani jesteśmy, tak jak i inne zawody medyczne) do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Dlaczego tak jest? 

15 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, które wprowadziło obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Rozporządzenie zakłada okres przejściowy dla formy prowadzenia dokumentacji tylko do 31 grudnia 2020 roku. To oznacza, że od 1 stycznia 2021 roku dokumentację medyczną należy prowadzić już tylko w postaci elektronicznej. 

Z myślą o tym obowiązku powstało właśnie Finezjo – bezpłatna, nowoczesna i bezpieczna aplikacja do zarządzania dokumentacją medyczną w fizjoterapii. Korzysta z niej już 40 proc. polskich praktyk fizjoterapeutycznych, co czyni z niej lidera na rynku oprogramowania dla fizjoterapeutów. Finezjo dostępne jest dla wszystkich fizjoterapeutów prowadzących indywidualną praktykę fizjoterapeutyczną oraz od niedawna – dla osób pracujących w podmiotach leczniczych! Z tej drugiej wersji może korzystać każdy pracownik podmiotu, a więc nie tylko fizjoterapeuta!

Nie zwlekaj do ostatniej chwili i zacznij korzystać z bezpłatnej aplikacji do dokumentacji medycznej Finezjo już od dziś! → https://finezjo.pl/

Masz zarejestrowaną praktykę? 

W Finezjo do Twojej dyspozycji jest rozbudowana karta pacjenta z możliwością dodania załączników, model wizualizacji dolegliwości, odświeżona wersja dodawania wizyt wraz z możliwością wizyt cyklicznych, przejrzysty grafik pracy i inteligentny kalendarz z wolnymi terminami, możliwość dodania zabezpieczającego kodu PIN, personalizowane powiadomienia SMS do pacjentów oraz integracja z kalendarzem Google. Mało? W Finezjo masz również dostęp do bazy ponad 70 wideotestów, intuicyjnego słownika ICF, wbudowanych katalogów ICD-9 i ICD-10, a także gotowych i zweryfikowanych przydatnych wzorów dokumentów. To nie wszystko! Zaloguj się i sprawdź, z jakich udogodnień możesz jeszcze skorzystać.   

Prowadzisz podmiot leczniczy lub w nim pracujesz? 

Finezjo jest dla Ciebie! Aplikacja oferuje Ci intuicyjny pulpit do zarządzania całą placówką medyczną. Do dyspozycji jest podręczny „widget” najbliższych wizyt, dostęp do powiadomień, możliwość przełączania się pomiędzy gabinetami, przejrzyste statystyki gabinetu i automatyczna synchronizacja z e-WUŚ. Finezjo dla podmiotów to także prosty w obsłudze grafik pracy, funkcjonalny kalendarz z wieloma funkcjami i możliwość nadawania pracownikom różnych ról, np. fizjoterapeuty, pracownika administracyjnego, administratora lub innego specjalisty medycznego. Dzięki temu z aplikacji może skorzystać każdy! Zastanawiasz się, co z NFZ? Już teraz zainteresowane podmioty mogą korzystać z naszej testowej wersji Finezjo NFZ, w tym m. in. z integracji z e-WUŚ, e-skierowań i dodawania wizyt na NFZ. Zobacz najnowszy webinar poświęcony wersji dla podmiotów: https://www.youtube.com/watch?v=nzEWpqdNWX0&feature=youtu.be

Co dalej?

Nie zwalniamy tempa! Rozpoczęliśmy beta testy Finezjo dla osób kontraktujących z NFZ, tworzymy rozwiązania dla pediatrii oraz rozwijamy wersje dla praktyk i podmiotów.

Ile to wszystko kosztuje?

Nic. Finezjo jest stworzone, utrzymywane i rozwijane z części składek, które opłacają fizjoterapeuci. To dzięki temu możemy dostarczać naszym członkom najlepsze, bezpieczne i spełniające wszystkie wymogi oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji medycznej, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Jak zacząć korzystać z Finezjo? 

Po prostu zarejestruj się: https://finezjo.pl/register.html i postępuj zgodnie ze wskazówkami. 

Potrzebujesz pomocy? Zajrzyj do rozbudowanego Centrum Pomocy https://pomoc.finezjo.pl/ lub napisz do nas na pomoc@finezjo.pl.

Fizjoterapeuta jako samodzielny zawód medyczny, czyli prawa i obowiązki w świetle ustawy o zawodzie.

Fizjoterapeuta jako samodzielny zawód medyczny,

czyli prawa i obowiązki w świetle ustawy o zawodzie.

Z reguły kiedy pacjenci myślą o fizjoterapii, przychodzą im do głowy skojarzenia związane z rehabilitacją po przebytych schorzeniach czy urazach, często jako konieczność po operacjach czy złamaniach, które kojarzą się z bólem. Jednak należy podkreślić, że fizjoterapeuta to ktoś znacznie więcej – to osoba, która holistycznie i interdyscyplinarne podchodzi do problemów pacjenta, skutecznie je eliminując poprzez identyfikację źródeł bólu i ich podłoża. W kwietniu 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty, której celem była regulacja prawna tego zawodu. Ponad rok po wprowadzeniu tych zmian w ustawie, postanowiliśmy przyjrzeć się, jak w praktyce wygląda wykonywanie najmłodszego zawodu medycznego.

Warto podkreślić, że ideą Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty było określenie zakresu praw i obowiązków tym zawodzie [1]. Na tej podstawie, fizjoterapeutą określamy osobę, która [1]:

 • prowadzi diagnostykę funkcjonalną pacjenta,
 • planuje i prowadzi zabiegi terapeutyczne (jak kinezyterapia, fizykoterapia, masaż), a w przypadku magistra i specjalisty – również kwalifikuje do tych zabiegów,
 • dobiera wyroby medyczne do potrzeb pacjenta, a także uczy posługiwania się nimi, a w przypadku magistra i specjalisty – również zleca zaopatrzenie medyczne,
 • prowadzi działalność fizjoprofilaktyczną,
 • prowadzi dokumentację medyczną, a w przypadku magistra i specjalisty – również wydaje opinie dot. stanu funkcjonalnego pacjentów.

Warto przy tym wspomnieć, że fizjoterapeuta, aby wykonywać swój zawód powinien:

 • posiadać odpowiednie wykształcenie, potwierdzone dyplomem lub świadectwem,
 • wykazywać się nienagannym stanem zdrowia, umożliwiającym wykonywanie zawodu,
 • być osobą niekaraną, o pełnej zdolności wykonywania czynności prawnych,
 • znać język polski w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację z pacjentem.

Należy podkreślić, że tytuł zawodowy fizjoterapeuty jest chroniony prawnie, co oznacza, że osoby nie posiadające w/w uprawnień nie mogą posługiwać się tym tytułem. Dlatego, aby móc w pełni udzielać świadczeń w tym zakresie, niezbędne jest posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz) [2]. Dla przypomnienia warto dodać, że podobnym dokumentem legitymują się między innymi lekarze, pielęgniarki czy diagności laboratoryjni. To właśnie dokument PWZFz, będący potwierdzeniem uprawnień fizjoterapeuty, pozwala budować zaufanie wśród pacjentów i jest swoistym identyfikatorem, za pomocą którego pacjent może zweryfikować kompetencje fizjoterapeuty. Taki stan prawny pozwala wyeliminować ze środowiska tzw. „pseudo specjalistów” [2].

W związku z nieustannym rozwojem wiedzy medycznej – zadaniem samorządu zawodowego, czyli Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF) jest działanie na rzecz stałego rozwoju zawodowego fizjoterapeutów[1]. Wprowadzony został program ciągłego doskonalenia zawodowego, który wspiera rozwój i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności przez cały czas trwania kariery zawodowej. Co to oznacza dla fizjoterapeutów? Zachęca ich to do śledzenia doniesień literaturowych, uczestnictwa w szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Zawody medyczne charakteryzują się ogromną dynamiką zmian, dlatego aby zgodnie z kodeksem etycznym, móc świadczyć pacjentom usługi na jak najwyższym poziomie, niezwykle istotne jest ciągłe podnoszenie poziomu wiedzy. Warto w tym miejscu podkreślić, że wykonywanie zawodu fizjoterapeuty, może też przejawiać się poprzez kształcenie studentów, zdobywanie stopni naukowych (np. stopnia doktora lub wyższych), a także prowadzenie prac naukowo-badawczych w ośrodkach naukowych i na wyższych uczelniach.

Zgodnie z raportami Krajowej Izby Fizjoterapeutów [2], kwestia obowiązkowego prowadzenia przez fizjoterapeutów dokumentacji medycznej, spotkała się z dużym uznaniem w tych kręgach zawodowych. Zwyczaj ten praktykowany był w wielu placówkach na długo przed zmianami.

Nowelizacja Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty z kwietnia 2019 roku wprowadziła możliwość zakładania praktyk zawodowych przez fizjoterapeutów, podobnie jak od wielu lat czynią to lekarze i pielęgniarki. Bez wątpienia wzmacnia to pozycję tego zawodu w systemie ochrony zdrowia. Co więcej, pozwala fizjoterapeutom prowadzącym indywiduwalne gabinety dobierać i zlecać wyroby medyczne do potrzeb pacjentów. Istotne w tym przypadku jest posiadanie przez osobę prowadzącą praktykę przynajmniej tytułu zawodowego magistra fizjoterapii.

Aby ułatwić pacjentom znalezienie fizjoterapeuty, powstał Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów, do którego wpis może uzyskać każdy przedstawiciel tego zawodu, posiadający prawo do jego wykonywania, po złożeniu odpowiedniego wniosku do Krajowej Izby Fizjoterapeutów [2]. Jak pokazują badania, stworzenie wspomnianego rejestru przyczyniło się do zbudowania jeszcze większego zaufania do tej grupy zawodowej [3]. Ponadto, każdy pacjent może w kilka chwil zweryfikować czy osoba, która prowadzi jego rehabilitację, ma do tego stosowne uprawnienia i kwalifikacje, czyli wspomniane wcześniej wykształcenie. Prowadzenie takiego rejestru, pozwala zapewnić jakość i profesjonalizm świadczonych usług i przyczynia się do popularyzacji różnych specjalizacji w konkretnych grupach pacjentów (np. osób starszych, czy dzieci).

Aktualnie w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów, zarejestrowanych jest prawie 69 tysięcy fizjoterapeutów, co czyni go trzecim co do liczebności zawodem medycznym w Polsce[2]. Co ciekawe, zdecydowanie częściej zawód ten wybierają kobiety (około 70%), niż mężczyźni. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, Polska jest krajem starzejącym się, co coraz częściej odczuwalne jest  to w branży medyczno-opiekuńczej i wiąże się z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na tego typu usługi [4]. Stąd mimo tak dużej liczby fizjoterapeutów w naszym Kraju, nie są oni w stanie zapewnić opieki wszystkim potrzebującym. Ponadto, poza osobami starszymi, należy pamiętać także o pacjentach cierpiących na choroby rzadkie, których w Polsce jest około 2 milionów [5]. Dla pacjentów wymagających specjalistycznej opieki, możliwość kontaktu z fizjoterapeutą, o określonych kwalifikacjach lub specjalizacji zawodowej jest często na wagę złota. Jednak jest to zazwyczaj utrudnione lub prawie niemożliwe, ze względu na problemy z dotarciem do fizjoterapeuty, posiadającego doświadczenie w pracy z konkretną jednostką chorobową. Problem ten nasila się szczególnie w mniejszych miejscowościach, zmuszając pacjentów do poszukiwania właściwego fizjoterapeuty z dala od swojego miejsca zamieszkania [6].

Podsumowując, fizjoterapeuta to osoba wykonująca diagnostykę funkcjonalną pacjenta, kwalifikująca, prowadząca i planująca kinezyterapię i fizykoterapię oraz dobierająca wyroby medyczne do potrzeb pacjenta.

Samodzielność zawodowa zawsze idzie w parze z odpowiedzialnością, zarówno cywilną, karną, jak i zawodową. Pozwala to chronić samych pacjentów i ułatwiać im dochodzenie odszkodowań w przypadku doznania uszczerbku na zdrowiu.

Posiadanie własnej praktyki zawodowej,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obliguje Fizjoterapeutów do posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Jego zakres obejmuje odpowiedzialność za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. INTER Polska, jako czołowy ubezpieczyciel na rynku, oferuje pakiet INTER dla Fizjoterapeutów, który dodatkowo oferuje możliwość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dobrowolnej. Dobrowolne OC przeznaczone jest dla wszystkich tych, którzy chcą zabezpieczyć wszystkie sfery swojego życia zawodowego, nie objęte obowiązkowym OC (np. szkody w mieniu pacjenta, szkody związane z prowadzeniem gabinetu itp.). OC dobrowolne może być rozszerzone o szkody wynikające z naruszenia praw pacjenta. Ponadto, w ramach Pakietu INTER dla Fizjoterapeutów ofertuje ubezpieczenie ochrony prawnej zawodu, co jest istotne w kontekście ewentualnych szkód związanych z roszczeniami pacjentów wynikających z popełnienia błędu medycznego lub związanych z naruszeniem jego praw. Ochrona prawna obejmuje także pomoc na ewentualność sporów z ZUS i NFZ, a także ochronę prawną w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym.

Piśmiennictwo:

 1. Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty (https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zawod-fizjoterapeuty-18244654 – dostęp online 26.10.2020)
 2. Krajowa Izba Fizjoterapeutów (https://kif.info.pl – dostęp online 26.10.2020)
 3. Paszkowska, Nowy status fizjoterapeuty w polskim systemie ochrony zdrowia. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 7, JULY 2020
 4. Główny Urząd Statystyczny (https://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-swiatowy-dzien-ludnosci-11-lipca,37,4.html – dostęp online – 26.10.2020)
 5. R. Trylińska-Tekielska, Paweł Gidziński; Oczekiwania wobec fizjoterapeuty i poczucie dobrostanu chorych objętych opieką paliatywną. Medycyna Paliatywna w Praktyce 2017; 11, 1, 8–16.
 6. Głos fizjoterapeuty, 2/2019

Fizjoterapeuta – od technika po specjalistę czyli jak zmieniło się oblicze najmłodszego zawodu medycznego na przestrzeni ostatnich lat.

Fizjoterapeuta – od technika po specjalistę,

czyli jak zmieniło się oblicze najmłodszego zawodu medycznego na przestrzeni ostatnich lat.

rozmowa z dr n. med. Małgorzatą Blatkiewicz – fizjoterapeutą.

Zawód fizjoterapeuty, to zawód, który w ostatnich latach niezwykle się rozwinął. Od wejścia w życie Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty w 2016 roku, pojawiły się zasadnicze zmiany zarówno w dostępności do usług rehabilitacyjnych, świadomości społecznej dotyczącej korzystania z usług fizjoterapeuty, ale przede wszystkim samodzielności i odpowiedzialności tej grupy zawodowej. Zmianom poddane zostało również kształcenie dyplomowe fizjoterapeutów: od dwuletnich szkół zawodowych, kształcących techników fizjoterapii (w latach 80-tych i 90-tych), poprzez specjalizację z rehabilitacji ruchowej dla studentów wychowania fizycznego, następnie dwustopniowe studia w formule „trzy plus dwa” (licencjat i magister), kończąc obecnie na jednolitych pięcioletnich studiach magisterskich, zakończonych egzaminem państwowym.

Większość absolwentów fizjoterapii podejmuje dalsze kształcenie, poprzez kursy doszkalające, czy studia trzeciego stopnia (doktoranckie) oraz specjalizację, aby zapewnić swoim pacjentom jak najlepszą jakość świadczonych usług, zgodną z aktualną wiedzą medyczną.

W rozmowie z dr n. med. Małgorzatą Blatkiewicz z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zapytaliśmy, jak z perspektywy nauczyciela akademickiego, zmienił się profil nauczania przyszłych fizjoterapeutów.

Na co dzień prowadzi Pani zajęcia, zarówno praktyczne, jak i teoretyczne. Jak ocenia Pani studentów fizjoterapii na tle innych studentów?

Każdego studenta traktujemy indywidualnie. Zauważalna jest jednak tendencja, aby „dowiedzieć się jak najwięcej”, mam wrażenie, że studenci kierunku fizjoterapia są dobrze zmotywowani do zajęć. Mimo, iż w swojej pracy spotykam studentów, którzy wybierają fizjoterapię z powołania, jak i takich, dla których jest to kierunek drugiego wyboru.

To ciekawe spostrzeżenie. Zacznijmy od tego, jak zmieniło się kształcenie na tym kierunku w ciągu ostatnich lat?

Wejście w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty pozwoliło dokładnie określić, jakie warunki należy spełnić, aby zostać dyplomowanym fizjoterapeutą. Jednym z nich jest ukończenie studiów na kierunku fizjoterapia. Absolwent studiów licencjackich może samodzielnie wykonywać zabiegi, badać pacjenta oraz prowadzić dokumentację, jednak magister mając wyższe kompetencje może samodzielnie zakwalifikować pacjenta do procesu terapeutycznego, biorąc pod uwagę jego stan funkcjonalny, a także zlecać niezbędne zaopatrzenie medyczne. Obecnie kształcenie na kierunku fizjoterapia jest prowadzone wyłącznie jako jednolite, pięcioletnie studia magisterskie. Po ich ukończeniu i otrzymaniu tytułu magistra, absolwenci zobowiązani są do zdania państwowego egzaminu, by móc zostać wpisanym do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i tym samym móc pełnić pracę w tym zawodzie. Osoba, która dodatkowo ukończy specjalizację z fizjoterapii uzyskuje najwyższe kompetencje zawodowe.

Zatem ustawa powinna ułatwić studentom podjęcie późniejszej pracy w zawodzie?

Moim zdaniem zdecydowanie tak! Sam fakt, że został prawnie wyodrębniony zawód fizjoterapeuty, jako samodzielny zawód medyczny, daje im liczne możliwości ubiegania się o swoje prawa. Ponadto jasno określa wymagania, które należy spełnić, aby móc w pełni praw i obowiązków firmować się mianem fizjoterapeuty. To niezwykle ważne, bo pozwoliło wyeliminować z tej grupy osoby, które nie do końca były rzeczywistymi specjalistami w tym zakresie.

Rozumiem. Proszę opowiedzieć, jak wygląda plan studiów na tym kierunku?

Oczywiście, celem wszystkich standardów kształcenia jest przygotowanie do wykonywania określonego zawodu. Z reguły studenci na pierwszym roku zobowiązani są do zdobycia wiedzy zarówno z dziedzin podstawowych, takich jak np. biologia, anatomia, fizjologia czy genetyka, ale także z przedmiotów specjalistycznych klinicznych, jak chociażby fizjoterapia w neurologii, ortopedii, w chorobach wieku podeszłego, czy w pediatrii. Oczywiście, przedmioty te uzależnione są od Uczelni, jednak ich zadaniem jest stworzenie dobrej „bazy” do dalszej pracy. Wyobraźmy sobie sytuację, w której student pominął wykład z anatomii dotyczący układów krwionośnego i limfatycznego, a przy okazji zajęcia z biologii w czasie których omawiano na przykład transport komórkowy. W czasie studiów udaje mu się jakoś przez to przebrnąć, ale – załóżmy – w jego życiu zawodowym pojawił się pacjent z obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych. Jeśli student ten nie będzie znał podstaw, może dojść do sytuacji, w której pacjent nie zostanie odpowiednio poprowadzony terapeutycznie. Aby temu zapobiec – staramy się przykładać ogromną wagę do każdych zajęć.

Dużą rolę w tym odgrywa też samoświadomość studentów? Jak wygląda kształcenie w kolejnych latach?

Zdecydowanie świadomość wykonywanego zawodu jest w tym wypadku kluczowa. W kolejnych latach studenci skupiają się na przedmiotach kierunkowych. W przypadku fizjoterapii, zdobywają oni zatem wiedzę i umiejętności w zakresie poszczególnych metod terapeutycznych. Uczą się także postępowania w konkretnych jednostkach chorobowych, jak np. w chorobach wewnętrznych, kardiologicznych czy pulmonologicznych. Szczególnie te ostatnie wydają się kluczowe w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2, ponieważ wciąż nie znamy w pełni możliwych powikłań po tej infekcji. Możliwe, że znaczne grono społeczeństwa za chwilę będzie potrzebowało rehabilitacji w tym zakresie.

A co z praktykami studentów?

Praktyki są podstawą doświadczenia zawodowego fizjoterapeuty. Pamiętajmy, że absolwenci muszą być przygotowani do pracy nie tylko w swoich gabinetach, ale także w różnych placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, osób starszych czy też ośrodkach sportowych. Dlatego w czasie trwania studiów, zobowiązani są oni do odbywania praktyk, w różnym wymiarze godzin, zaczynając od około 150 godzin po pierwszym roku kształcenia, przez 300 godzin w kolejnych latach, aż do 500 na ostatnim roku studiów. Pamiętajmy, że po zakończeniu studiów absolwent fizjoterapii staje sięmpetentnym terapeutą.

Nasuwa się zatem pytanie, jak widzi Pani przyszłość fizjoterapii, czy w tak dynamicznym zawodzie istnieje ryzyko „wypalenia”?

Zmiany w każdym zawodzie są oznaką czasów. Obecnie w wielu dziedzinach jesteśmy zastępowani różnorodną technologią, której zadaniem z założenia jest przecież pomaganie nam. Postęp nie ma racji bytu bez zmian, jednak potrzeba czasu, aby móc się z nimi oswoić. Niech każdy z nas zwróci uwagę, w jakiej pozycji aktualnie się znajduje. Pewnie większość odpowie, że w siedzącej. Z punktu widzenia ergonomii pracy, jest to pozycja pozwalająca na niskie zużycie energetyczne w stosunku do wykonywanej czynności, co czyni ją tak popularną. Dodatkowo jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, ale także dłużej żyjącym dzięki postępom w medycynie. Dlatego tak bardzo potrzebujemy fizjoterapeutów! Są oni niezbędni by nieść pomoc pacjentom z różnymi schorzeniami w każdej grupie wiekowej. Studenci często podkreślają, że kiedy widzą efekty swojej pracy, są dodatkowo zmotywowani do dalszego kształcenia i niesienia pomocy potrzebującym. Prawdą jest, że każdy z nas jest potencjalnie narażony na ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego. Pamiętajmy, że studenci w toku kształcenia mają także zajęcia z psychologii, dzięki którym uczą radzić sobie także z emocjami przenoszonymi na nich przez pacjentów.

Wróćmy jeszcze raz do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Co daje taki wpis do KRF?

Ustalmy na początku, że wpis do KRF nie jest kolejnym dyplomem, który po ukończeniu kursu wieszamy na ścianie gabinetu. Numer prawa wykonywania zawodu jest wartością podkreślającą jego prestiż. Żyjemy w czasach, kiedy większość rzeczy sprawdzamy przed zakupem, czytamy opinie, rozmawiamy ze znajomymi. Podobnie jest z wyborem odpowiedniego fizjoterapeuty. Dzięki wpisowi do KRF pacjenci mają możliwość zweryfikowania wykształcenia swojego fizjoterapeuty. Po drugie, w momencie potrzeby uzyskania pomocy z dość wąskiej specjalizacji, znacznie szybciej jesteśmy w stanie odnaleźć odpowiedniego fizjoterapeutę. Podsumowując, wpis do KRF podnosi rangę zawodu i pozwala budować zaufanie społeczne wśród pacjentów.

Ostatnie pytanie – czy warto studiować fizjoterapię?

Z perspektywy nauczyciela akademickiego, mówię śmiało, że warto. Warunkiem jest jednak posiadanie do tego indywidualnych predyspozycji, głównie psychofizycznych, do pracy z ludźmi chorymi czy niepełnosprawnymi. Ważne jest w tym wypadku posiadanie odpowiedniego poziomu empatii, a także umiejętność nie przynoszenia problemów z pracy do domu.  Dodatkowo, osoby decydujące się na te studia, muszą być na tyle sprawne fizycznie, aby móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizycznie z pacjentami. Aktualnie rynek daje możliwość ciągłego rozwoju w tej grupie zawodowej, co więcej rozwój ten wpisany jest też w ustawę. To niezwykle ważny aspekt, szczególnie w momencie wyboru odpowiedniego miejsca na praktyki. Mały apel do studentów: zawsze starajcie się wybierać takie praktyki, w których każdy dzień pozwoli Wam nauczyć się czegoś nowego. Jestem pewna, że zaowocuje to w przyszłości.

I tym apelem kończymy, dziękuję za poświęcony czas.

Warto w czasie praktyk zadbać także o odpowiednie ubezpieczenie, które pozwoli studentom uniknąć odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim. Każdy student może być objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej zarówno w czasie nauki, praktyk zawodowych, jak i w życiu prywatnym. Już dziś możesz poczuć się bezpiecznie na studiach medycznych, dzięki ubezpieczeniom INTER Student z możliwością rozszerzenia go o pakiet HIV/WZW. W pakiecie tym, pokrywane są koszty badań na obecność wirusów HIV i WZW oraz leków antyretrowirusowych. Ponadto przyznawane jest jednorazowe świadczenie z tytuły zakażenia HIV czy WZW. Zakres ubezpieczenia obejmuje również świadczenia z tytułu nieszczęśliwego wypadku, który może zdarzyć się w trakcie nauki, jak również w życiu prywatnym.

Dziękuję za rozmowę.

Światowy Dzień Udaru Mózgu 2020

Codziennie, co 6,5 minuty, ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Choroba może wystąpić każdego – w każdym wieku, w każdym miejscu, w każdym czasie, także w dobie pandemii.

ALERT UDAROWY to akcja realizowana z okazji, przypadającego na 29 października, Światowego Dnia Udaru Mózgu, w ramach najdłużej trwającej edukacyjnej kampanii społecznej STOP UDAROM (www.stopudarom.pl). Zachęcamy wszystkich do przekazywania ALERTU UDAROWEGO, poprzez MMS-y, media społecznościowe czy w jakiejkolwiek innej formie. Chcemy sprawić, by jak najwięcej Polaków zapamiętało podstawowe objawy udaru mózgu oraz że w przypadku ich wystąpienia liczy się czas i należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe. W tym roku szczególnie też chcemy podkreślić jakie informacje należy przekazać dyspozytorowi, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112. Szybka reakcja w obliczu zagrożenia udarem mózgu może uratować życie nasze lub innej osoby.

W ramach #ALERTU UDAROWEGO siły połączyły największe organizacje pacjenckie, działające w obszarze udaru mózgu – Stowarzyszenie Udarowcy – Liczy się wsparcie! i Fundacja Udaru Mózgu. W akcję edukacyjną po raz kolejny zaangażował się aktor Jacek Rozenek, który w ubiegłym roku doznał udaru mózgu. W tym roku do grona partnerów dołączyło także Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych.

Fizjoterapia jest lekiem w czasie pandemii

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.z 2020r. poz 1871), do odwołania wprowadzono ograniczenie wykonywania działalności leczniczej w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej. Polacy nie będą mogli ponownie uczestniczyć w turnusach rehabilitacyjnych i leczniczo-profilaktycznych. Ponadto zamknięte zostały kluby fitness i pływalnie.

Wszystkie powyższe obostrzenia oznaczają dla milionów Polaków ograniczenie aktywności fizycznej. A to właśnie bezruch jest cichym zabójcą, jest jednym z czynników warunkujących rozwój chorób cywilizacyjnych. Ruch jest „lekiem” dla osób z rozpoznaniem cukrzycy, osteoporozy, chorób sercowo  – naczyniowych, otyłości, wad postawy, zaburzeniami psychosomatycznymi, zmianami zwyrodnieniowymi i dolegliwościami bólowymi.  Jest podstawą leczenia osób z chorobami neurologicznymi i niemowląt z zaburzeniami rozwoju ruchowego. Liczne badania naukowe przeprowadzone w ostatnich miesiącach w różnych krajach wykazują znaczący spadek aktywności fizycznej w okresie epidemii SARS-CoV-2 w wielu populacjach. Autorzy badań wskazują na negatywny wpływ ograniczonej aktywności ruchowej oraz izolacji społecznej na funkcje psychofizyczne badanych osób.

Badania zrealizowane w Polsce bezpośrednio po zakończeniu lockdown przy współpracy z kilkoma organizacjami pacjentów, w których wzięło udział ponad 300 rodzin wykazały, że ograniczenie fizjoterapii w Polsce doprowadziło do pogorszenia stanu funkcjonalnego kilkudziesięciu procent niepełnosprawnych dzieci, oraz spowodowało wzrost lęku i dolegliwości bólowych u większości rodziców. Opiekunowie ocenili pozytywnie fizjoterapię w bezpośrednim kontakcie z fizjoterapeutami doceniając ich dobre przygotowanie merytoryczne, możliwość przeprowadzenia dokładnego badania dziecka oraz nauczenia ćwiczeń wykonywanych przez rodziców w domu. Telefizjoterapia została uznana przez większość rodziców za cenny dodatek do leczenia w bezpośrednim kontakcie z fizjoterapeutą.

Decyzja zawarta w rozporządzeniu z dnia 23 października 2020 roku oznacza ograniczenie wykonywania czynności zawodowych przez kilka tysięcy fizjoterapeutów. Rozporządzenie na szczęście nie wprowadza zmian w zakresie leczenia ambulatoryjnego, rehabilitacji stacjonarnej i domowej, oddziałów dziennych i prywatnych praktyk. Do dziś mamy w pamięci sytuację z okresu marzec – maj 2020 roku, w którym kilkadziesiąt tysięcy fizjoterapeutów w Polsce zostało pozbawionych pracy i kontaktu z Pacjentami. Kilkadziesiąt tysięcy osób z wykształceniem medycznym nie mogło wspierać chorych ludzi, bo braki organizacyjne w systemie opieki zdrowotnej oraz sprzeczne komunikaty nie pozwoliły na kontakt z większością Pacjentów.  W dobie narastającego kryzysu zdrowotnego i ekonomicznego Polski nie stać na wprowadzenie ponownej izolacji Pacjentów od fizjoterapeutów, którzy są w stanie wspomóc, w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, miliony Polaków.

Światowy Dzień Fizjoterapii 2020

W tym roku siły całego świata skupiły się na jednym zadaniu: wygrać walkę z COVID-19. W tę walkę, z oczywistych względów, najmocniej zaangażowany jest personel medyczny. Kiedy organizatorzy corocznego Światowego Dnia Fizjoterapii planowali motyw przewodni tegorocznych obchodów, pomysł zapewne nasuwał się sam… Fizjoterapia w obliczu pandemii koronawirusa.

8 września – Światowy Dzień Fizjoterapii to dzień, który jest symbolem solidarności i jedności wśród wszystkich fizjoterapeutów, bez względu na zakątek świata, w którym pracują. Jest też okazją dla pacjentów, by zwiększyli swoją świadomość o naszym zawodzie i docenili codzienny trud jego przedstawicieli. Przede wszystkim jednak jest to dzień celebracji – doskonała sposobność, by zatrzymać się w wirze codziennej pracy i skłonić do refleksji: czy jestem dumny z tego, że jestem fizjoterapeutą?

Jest to przecież zawód wyjątkowy, zawód, którego celem jest niesienie ulgi chorym i przywracanie im sprawności. W natłoku zajęć i w obliczu trudnych sytuacji łatwo o tym zapomnieć. Światowy Dzień Fizjoterapii przypomina o tym jak ważną rolę w świecie pełni fizjoterapia, która często jest kluczowym elementem leczenia, a fizjoterapeuci niosą swoim pacjentom realną pomoc.

Liczne organizacje i stowarzyszenia zrzeszające fizjoterapeutów na całym Świecie wykorzystują ustanowione przez World Physiotherapy tematy kolejnych Światowych Dni Fizjoterapii, by szerzyć wiedzę z ich zakresu. W zeszłym roku za najważniejszą uznano walkę z bólem przewlekłym, w tym roku skupiamy się na rehabilitacji w obliczu COVID-19.

Szanowne koleżanki i koledzy. W tym szczególnym dniu, życzymy Wam dużo wiary w siebie! Wasza wiedza, siła charakteru, empatia, wytrwałość i uśmiech sprzyjają  poprawie zdrowia naszych pacjentów. Ponadto, życzymy Wam, abyście mieli czasem chwile dla siebie, gdyż one powodują, że z jeszcze większą mocą możemy pomagać innym.

W imieniu Zarządu
Agnieszka Stępień,
Prezes Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

X