Aktualności, Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterpeutów

Opinia prawna na temat ustalania liczby członków KOSF

Koleżanki i Koledzy,

W związku z pojawiającymi się w różnych miejscach informacjami, jakoby liczba członków Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów była „z góry” ustalona (wręcz ustawowo) na 21 osób i powinna być uwzględniana zarówno przez Ministerstwo Zdrowia (podczas powoływania członków do KOSF) jak i przez Organizacje (SFP i PTF) rekomendujące swoich kandydatów do KOSF – prezentujemy Opinię Prawną, która odnosi się do tej kwestii i dokładnie ją wyjaśnia.

Zachęcamy do lektury tej opinii, gdyż powielanie i rozpowszechnianie nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji w tej materii, prowadzi do dezinformacji i potęgowania poczucia zagubienia.

TREŚĆ OPINII:

Działając na podstawie przepisów ustawowych Minister Zdrowia w dniu 23 czerwca 2016 r. powołał Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterapeutów (dalej „KOSF”) w składzie 20-osobowym, w tym 14 osób z rekomendacji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (dalej „PTF”) oraz 6 osób z rekomendacji Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (dalej „SFP”). W dniu 1 sierpnia 2016 r. zarząd SFP złożył w Ministerstwie Zdrowia pismo skierowane do Ministra Zdrowia z prośbą o poszerzenie składu KOSF. Według relacji przedstawiciela Zamawiającego niniejszą opinię, wyrażany jest pogląd, że liczba członków KOSF wynika z prac legislacyjnych nad projektem ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty Dz. U. poz. 1994).

Podstawy prawne powołania i działania KOSF są określone w art.153 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Z przepisów tego artykułu wynika w szczególności, że:

  • KOSF powołuje Minister Zdrowia (art. 153 ust.1),
  • w skład KOSF wchodzą wyłącznie reprezentanci wskazani przez ogólnopolskie stowarzyszenia zrzeszające fizjoterapeutów, działające co najmniej trzy lata przed dniem wejścia w życie ustawy (art. 153 ust. 2).

Brak jest jakichkolwiek przepisów, które określałyby konkretną liczbę członków KOSF lub określały granice liczbowe w jakich może „poruszać” się Minister Zdrowia. W ocenie autora opinii jedynie pośrednio można wywodzić przesłanki, według jakich powinny być ustalane liczba i skład KOSF.

Po pierwsze, zadaniem KOSF jest podjęcie działań w celu przeprowadzenia pierwszego Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów, sprowadzających się do rozpoznawania wniosków o wpis i dokonywania wpisów do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, zorganizowania i zwołania zebrań wyłaniających delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów oraz ustalenie jego regulaminu. W tym zakresie musi być zapewniona liczba członków, którzy będą w stanie zapewnić wykonanie tych zadań w terminach przewidzianych ustawą, uwzględniająca charakter i zakres czynności wykonywanych bezpośrednio przez członków KOSF.

Po drugie, skoro KOSF do czasu powołania organów ­ Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jest organem właściwym w sprawach organizacji samorządu zawodowego fizjoterapeutów, to jego skład powinien opierać się na zasadzie równej reprezentacji całego środowiska. Inne rozwiązanie mogłoby być przyczyną zniekształcenia pierwszych wyborów, a w efekcie – ukształtowania ustroju samorządu fizjoterapeutów bez odzwierciedlenia rzeczywistej woli całego środowiska zawodowego. W przypadku samorządu fizjoterapeutów jest to tym bardziej niepożądane, że przynależność do samorządu jest obowiązkowa (art. 3 ust. 2 ustawy) i już przy jego konstytuowaniu powinna być zapewniona możliwie szeroka reprezentatywność wszystkich potencjalnych członków.

Należy podkreślić, że przynależność do samorządu zawodowego i prawo do jego reprezentacji opiera się na zasadzie równości i powszechności dostępu, istota samorządu polega na samodzielnym wykonywaniu części zadań publicznych przez bezpośrednio zainteresowanych. Skład KOSF powinien być więc kształtowany zgodnie z tymi uwarunkowaniami. Jeżeli więc ustawodawca w art. 153 ust. 2 zdecydował się na wyłonienie składu KOSF tylko spośród reprezentantów stowarzyszeń spełniających ustawowo określone warunki, to jednym z podstawowym kryteriów ustalania składu powinna być równa reprezentacja uprawnionych podmiotów – PTF i SFP. Pojęcie „reprezentanta” należy zdaniem autora opinii rozumieć dwojako. Z jednej strony reprezentant, o którym mowa w art. 153 ust. 2, jest reprezentantem przyszłej wspólnoty samorządowej, z drugiej zaś reprezentantem stowarzyszenia, które obecnie jest swego rodzaju rzecznikiem interesów fizjoterapeutów. Zarówno w jednym, jak i drugim rozumieniu istotą rozwiązania zawartego w art. 153 ust. 2 jest zapewnienie równych praw całej wspólnoty fizjoterapeutów w procesie tworzenia organów samorządu i jego ustroju.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że punktem odniesienia dla ustalenia odpowiedniej liczby członków KOSF nie może być w szczególności treść uzasadnienia poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw (Sejm VII kadencji, druk nr 3001). Projekt ten stanowił podstawę procesu ustawodawczego, przyjętej w dniu 25 września 2015 r. ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, a w jego uzasadnieniu (pkt 3) rzeczywiście zawarto stwierdzenie, że organ powołany do organizacji samorządu ma mieć „maksymalnie 21 osób”. Należy jednak zwrócić uwagę, że projekt ten w swojej pierwotnej treści przewidywał, że organem tym miała być Tymczasowa Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Zgodnie art. 137 projektu w jej skład mieli wchodzić: Krajowy Konsultant do spraw Fizjoterapii, Wojewódzcy Konsultanci do spraw Fizjoterapii, 2 przedstawicieli ogólnopolskich związków zawodowych zrzeszających fizjoterapeutów, 2 przedstawicieli towarzystw naukowych z dziedziny fizjoterapii (czyli łącznie 21 osób). Tymczasowa Rada miała wykonywać ustawowe zadania Krajowej Rady Fizjoterapeutów do czasu jej powołania. Skład, zadania i długość działania były więc zupełnie inne niż skład, zadania i długość działania KOSF. Nic nie uzasadnia, aby liczbę członków KOSF ustalać według pierwotnej treści projektu stanowiącego podstawę przyjęcia ustawy z dnia 25 września 2015 r.

WNIOSKI:

  1. Brak jest przepisów, na podstawie których bezpośrednio można określić konkretną liczbę członków powoływanych przez Ministra Zdrowia do KOSF. Takiej konkretnej liczby nie można także wywodzić z treści poselskiego projektu stanowiącego postawę prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Liczba członków KOSF powinna być pochodną jego funkcji i zakresu zadań wykonywanych przez członków, w połączeniu z koniecznością zachowania ustawowych terminów przeprowadzenia wyborów organów samorządu fizjoterapeutów.
  2. Skład KOSF powinien odzwierciedlać całość grupy osób potencjalnie spełniających kryteria uprawniające do uzyskania statusu członka samorządu zawodowego fizjoterapeutów. Biorąc pod uwagę treść art. 153 ust. 2 stowarzyszenia uprawnione do zgłaszania swoich reprezentantów powinny mieć równą reprezentację w KOSF.

TREŚĆ OPINII W PDF>>

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X