Aktualności, Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterpeutów

SFP prosi Ministra Zdrowia o poszerzenie składu KOSF

1 sierpnia 2016 roku zarząd SFP złożył w Ministerstwie Zdrowia pismo skierowane do Ministra Zdrowia z prośbą o poszerzenie składu Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów.

Zachęcamy do zapoznania się z tym pismem oraz opinią prawną na temat przygotowywanych przez obecny skład KOSF regulaminów i uchwał.

—————————————————————————————————-

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o dokooptowanie do Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów (KOSF) ośmiu członków Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska (SFP). Z nieznanych i niezrozumiałych dla nas powodów Pan Minister powołał w skład KOSF nierówną liczbę reprezentantów dwóch stowarzyszeń, które spełniały ustawowe kryteria określone w art. 153 ust. 2 ustawy o samorządzie fizjoterapeuty – to jest 14 członków Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i tylko 6 członków SFP. Po trzecim spotkaniu KOSF widać wyraźnie, że ta dysproporcja nie sprzyja konstruktywnej pracy Komitetu. Z olbrzymim niepokojem i troską obserwujemy sposób podejmowania decyzji w Komitecie i ich skutki. Mimo, że zapadają one bezwzględną większością głosów, to nie gwarantują właściwego wykonania zadań nałożonych ustawą na KOSF i ministra właściwego do spraw zdrowia. Jest to tym bardziej niepokojące, że po części są to decyzje sprzeczne z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty i zawierają rozwiązania niezgodne z przepisami konstytucyjnymi.

Poniżej podajemy kilka przykładów, które skłoniły nas do formułowania tak daleko idących negatywnych wniosków.

  1. Istnieje realne zagrożenie, że system informatyczny dla rejestracji fizjoterapeutów nie zostanie wdrożony w terminie pozwalającym wykonać działania związane z przeprowadzeniem pierwszego Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów zgodnie z kalendarzem czynności wynikającym z ustawy. Propozycje powierzenia przez KOSF opracowania systemu w drodze pozakonkursowej („metodą chałupniczą”) mogą doprowadzić do niewłaściwego zabezpieczenia bazy danych i wprowadzanych do niej danych osobowych osób rejestrujących się w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów.
  2. Proponowane powiązanie możliwości uzyskania mandatu delegata na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów z kryterium wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych jest sprzeczne z ustawą i przepisami Konstytucji. Opinia prawna w tej sprawie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
  3. Ustalenie, że członkowie KOSF, koordynatorzy powołani przez KOSF do organizacji rejestracji i przeprowadzenia wyborów delegatów oraz konsultanci wojewódzcy w dziedzinie fizjoterapii są z mocy prawa delegatami na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów rażąco narusza przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty regulujące zasady wyborów do organów Krajowej Izby Fizjoterapeutów i przepisy Konstytucji. Wnioski te potwierdza ww. opinia prawna.
  4. Próby określenia już teraz „sztywnej” liczby delegatów mogą prowadzić do zniekształcania wyborów i faktycznego „faworyzowania” niektórych grup uprawnionych do udziału w wyborach.

W związku z powyższym w celu usprawnienia pracy KOSF i wyeliminowania zagrożeń dla realizacji ustawowych zadań  prosimy Pana Ministra o dokooptowanie członków naszego stowarzyszenia do KOSF. Załącznik nr 2 do niniejszego pisma zawiera listę kandydatów. W naszej ocenie poszerzenie składu osobowego KOSF wpłynie pozytywnie na merytoryczną dyskusję prowadzoną przez jego członków i w efekcie pozwoli uzyskać konsensus korzystny dla całego samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Dodatkowo zwracamy uwagę Pana Ministra, że KOSF większością głosów zdecydował o przeniesieniu spotkań z gmachu Ministerstwa Zdrowia w Warszawie: w dniu 22 lipca – do piwnic szpitala w Pabianicach, a w dniu 6 sierpnia – do Opola, w jeszcze nam nieznane miejsce. Spotkanie w Pabianicach odbyło się bez udziału jakiegokolwiek prawnika. Ubolewamy, że nie możemy korzystać z  pomocy prawników, zaproponowanej nam przez resort zdrowia, co w realny sposób zmniejszyłoby prawdopodobieństwo podejmowania uchwał niezgodnych z prawem.

Mamy nadzieję, że nasze postulaty zostaną uwzględnione, a dalsze prace nad powołaniem organów samorządu fizjoterapeutów przebiegną w konstruktywnym i równoprawnym współdziałaniu przedstawicieli całego naszego środowiska.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Główny Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

TREŚĆ LISTU W PDF>>

TREŚĆ OPINII PRAWNEJ W PDF>>

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X