Rok ustawy o zawodzie fizjoterapeuty!

Pierwsze urodziny

Dokładnie rok temu, tj. 31 maja 2016 roku weszła w życie Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Ustawa została uchwalona przez Sejm RP w dniu 25 września 2015 roku, 1 października 2015 zaakceptowana przez Senat RP i następnie podpisana przez Prezydenta RP w dniu
26 października 2015.

Ten dokument jest ukoronowaniem wieloletniej walki polskich fizjoterapeutów o samorząd zawodowy i uznanie tej profesji jako medycznego zawodu zaufania publicznego. Z uchwaleniem ustawy, a następnie jej wejściem w życie środowisko fizjoterapeutów wiąże wiele nadziei  i oczekiwań. Dzisiaj, rok od wejścia w życie ustawy zbudowaliśmy solidne fundamenty do dalszego rozwoju. Trzeba jednak podkreślać, że wciąż jesteśmy na początku drogi, której celem jest zbudowanie silnego samorządu. Cel możemy osiągnąć dzięki wsparciu i działaniu całego środowiska.

Po pierwsze KIF

Na 28 czerwca 2016 roku Konstanty Radziwiłł Minister Zdrowia, realizując zapisy Ustawy, zwołał pierwsze posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów(KOSF). Początkowo powołanych do prac w KOSF było 20 osób, a następnie skład został przez ministra poszerzony do 28 osób . Obradom KOSF przewodniczył pan Dariusz Dziadzio. KOSF opracował ramy organizacyjne dzięki, którym odbyły się pierwsze wybory do samorządu fizjoterapeutów.

5 listopada 2016 roku – to data wyborów regionalnych podczas, których fizjoterapeuci wybrali 337 delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

W dniach 28-29 grudnia 2016 w Warszawie odbył się zwołany przez Ministra Zdrowia I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.

Na Zjazd przyjechało ponad 95 procent uprawnionych do głosowania delegatów. Podczas dwóch dni obrad Zjazdu, delegaci wybrali prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów w osobie dra hab. n. med. Macieja Krawczyka, którego kontrkandydatem był dotychczasowy przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Samorząd Fizjoterapeutów Dariusz Dziadzio. Wynik tajnego głosowania potwierdził, że prof. Maciej Krawczyk cieszy się największym zaufaniem polskich fizjoterapeutów.

Poza prezesem, delegaci wybrali 64-osobową Krajową Radę Fizjoterapeutów, w skład której weszło po czterech kandydatów z każdego województwa. Podczas Zjazdu wybrano również pozostałe organy Krajowej Izby Fizjoterapeutów: Komisję Rewizyjną, Sąd Dyscyplinarny, Wyższy Sąd Dyscyplinarny oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wraz z jego dwoma Zastępcami.

Jedną z istotnych uchwał, jakie podjął I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów było przyjęcie „Zasad etyki zawodowej fizjoterapeuty”. Ten ważny dokument, który jest swoistym kodeksem etycznym fizjoterapeuty, składa się z dziesięciu punktów, nad którymi pracowała specjalnie utworzona komisja ds. etyki.

Już 10 stycznia 2017 odbyło się pierwsze posiedzenie 64-osobowej Krajowej Rady Fizjoterapeutów, podczas którego powołano 5-ciu wiceprezesów powierzając im koordynowanie działania i rozwoju Izby w szczegółowo zakreślonych zakresach tematycznych, takich jak: edukacja, promocja, rozwój, rejestr, współpraca międzynarodowa i wiele innych.

27 stycznia br. pod adresem www.kif.info.pl ruszyła oficjalna strona internetowa Krajowej Izby Fizjoterapeutów, która ma na celu publikowanie bieżących informacji, dotyczących środowiska zawodowego polskich fizjoterapeutów, uchwał KRF, obwieszczeń i zarządzeń. Integralną częścią strony jest uruchomiony w 100 dni od powstania KIF – Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów.

Praktyczne działania Krajowej Rady Fizjoterapeutów oraz Prezydium rozpoczęły się w pierwszych dniach lutego 2017, czyli zaledwie 4 miesiące temu. Przez ten czas aktywnie realizowane są zadania Izby.

Najważniejszym działaniem aktualnie realizowanym przez Izbę, a które wprost wynika z Ustawy, jest powstanie Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, do którego wpisywani są fizjoterapeuci, którzy wystąpili do KIF o Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZFz). Izba uruchomiła Rejestr i na bieżąco rozpatruje napływające od fizjoterapeutów wnioski. Po początkowo dość trudnej i bardzo wnikliwej weryfikacji, 28 marca 2016 na IV Posiedzeniu KRF uchwalono i przyznano pierwsze PWZFz dla 313 fizjoterapeutów z całej Polski, a na dzień dzisiejszy prawo to przyznano już 3494 fizjoterapeutom.

Fizjoterapeuta to brzmi godnie

Misją Izby jest edukacja społeczeństwa polskiego oraz środowiska medycznego co do możliwości jakie niesie dla leczenia i profilaktyki  fizjoterapia. Misją jest także stała edukacja  środowiska fizjoterapeutów polskich, zarówno w aspekcie informowania o bieżących działaniach i wymogach wynikających ze zmian aktów prawnych, jak i dbałości o podnoszenie kwalifikacji przez fizjoterapeutów. Od lutego br. przedstawiciele KRF oraz Prezydium KRF uczestniczyli w ok. 100 spotkaniach informacyjnych na terenie niemal całej Polski, podczas których informowali o aktywności Izby i wymogach wprowadzonych przez Ustawę. Wkrótce KRF planuje uruchomić cykl bezpłatnych szkoleń online (webinaria), które będą dostępne dla już zarejestrowanych członków Izby.

W ramach Krajowej Izby Fizjoterapeutów powołane zostały również tematyczne zespoły eksperckie, które skupiają się m.in. na analizie obowiązujących aktów prawnych pod kontem ich zgodności z Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Wnioski z analiz są zgłaszane w formie uwag oraz opinii do projektów rozporządzeń MZ, zarządzeń Prezesa NFZ, projektów ustaw, itd.

Członkowie Prezydium KRF na bieżąco spotykają się z przedstawicielami instytucji, które mają wpływ na funkcjonowanie i wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. W ostatnich dniach uczestniczyli między innymi w spotkaniach z przedstawicielami ZUS, AOTM i PEFRON.

Prezydium KRF oraz członkowie KRF realizując zadania i podejmując aktywności kierują się dobrem środowiska i fizjoterapeutów. Przyglądając się innym samorządom zawodów medycznych widzimy jak wiele jeszcze mamy do zrobienia: zarówno jako Izba, jak i środowisko. Mamy jednak świadomość, że inne Izby istnieją wiele lat, a my dopiero kilka miesięcy.

Zachęcamy Państwa do aktywnych działań w KIF i wspierania rozwoju naszej grupy zawodowej.

Źródło: kif.info.pl

3494 fizjoterapeutów z prawem wykonywania zawodu!

Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyznała w dniu 30 maja 2017 roku kolejne 1977 praw do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz wydała jedną negatywną decyzję o nieprzyznaniu prawa wykonywania zawodu.

– Szacujemy, że w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów na dziś można znaleźć już prawie 8 procent aktywnych zawodowo fizjoterapeutów. To całkiem sporo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Izba działa od czterech miesięcy – mówi Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów. – Apelujemy do fizjoterapeutów o składanie wniosków. Jednocześnie ostrzegamy, że złożenie ich na ostatni moment może wydłużyć czas ich rozpatrywania. A po 31 maja 2018 fizjoterapeuta to tylko ta osoba, która uzyskała PWZFz – podkreśla.

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, która weszła w życie rok temu nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu i przynależność do Krajowej Izby Fizjoterapeutów co skutkuje uzyskaniem stosownego dokumentu oraz ujawnieniem danych w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów. Licencja oraz wpis w Rejestrze jest potwierdzeniem, zarówno dla pacjentów jak i płatników publicznych, uzyskanych przez fizjoterapeutę kwalifikacji zawodowych.

Ustawa wprowadziła okres przejściowy do 31 maja 2018, w którym można pracować jako fizjoterapeuta na dotychczasowych zasadach. Po zakończeniu okresu przejściowego tylko osoby będące członkami samorządu fizjoterapeutów z potwierdzonymi kwalifikacjami zawodowymi będą mogły zgodnie z prawem wykonywać ten zawód. Po tym okresie osoby te nie będą mogły być zatrudniane w charakterze fizjoterapeuty ani prowadzić własnej, samodzielnej działalności. Pełna informacja na temat składania wniosków i wymaganych dokumentów znajduje się na stronie www.kif.info.pl.

Dla pacjentów stworzenie rejestru fizjoterapeutów ma kluczowe znaczenie, bo zapewnia bezpieczeństwo terapii. To gwarancja jakości i profesjonalizmu usługi dla pacjentów. Pacjenci po kampanii informacyjnej prowadzonej przez KIF coraz aktywniej korzystają z możliwości sprawdzenia swojego fizjoterapeuty w Rejestrze

Dla fizjoterapeutów regulacja zawodu ma przełomowe znaczenie. Po kilku dekadach oczekiwania otrzymują potwierdzenie kwalifikacji i wyłączne prawo wykonywania zawodu. To budować będzie zaufanie u pacjentów, a co za tym idzie pozwoli rozszerzać działalność i popularyzować fizjoterapię jako skuteczne narzędzie do walki z licznymi schorzeniami.

Biuro Prasowe Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Źródło: kif.info.pl

VIII Forum Praktyków – SKOLIOZY

Serdecznie zapraszamy na VIII edycję Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Forum Praktyków – SKOLIOZY podczas której prelegenci poruszą kwestię dotyczące skolioz w takich schorzeniach jak dystrofia Duchenne’a, rdzeniowy zanik mięśni, mózgowe porażenie dziecięce czy przepuklina oponowo-rdzeniowa.

Wśród wykładowców znajdą się: prof. Tomasz Kotwicki, prof. Leszek Sagan, prof. Marek Jóźwiak, prof. Maciej Tęsiorowski, prof. Jacek Durmała, prof. Małgorzata Domagalska-Szopa, prof. Andrzej Szopa, dr Albert Fujak, dr Tomasz Potaczek, dr Marta Bogotko, dr Maria Jędrzejowska, dr Jolanta Stępowska, dr Krzysztof Graff, dr Agnieszka Stępień, mgr Joanna Surowińska, mgr Beata Wnuk, mgr Jakub Marciński, mgr Katarzyna Guzek.

Będę Państwo mieli również okazję wziąć udział w trzech warsztatach. Zaplanowaliśmy warsztat, podczas którego razem ze specjalistami, zarówno lekarzami jak i fizjoterapeutami, będą mogli Państwo omówić przypadki kliniczne pacjentów, warsztat dotyczący zaburzeń posturalnych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz warsztat metody PNF w leczeniu skolioz nerwowo- mięśniowych.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny http://www.awf.edu.pl/…/konferencje-i-seminaria-nauko…/forum

Dzień Chorób Rzadkich

28W dniu dzisiejszym w warszawskich Łazienkach odbył się kolejny Dzień Chorób Rzadkich. W Polsce u ponad 2 milionów osób rozpoznano dotychczas chorobę rzadką. W Ministerstwie Zdrowia powstaje Narodowy Plan Chorób Rzadkich, który zapewni poprawę systemu opieki zdrowotnej dla chorych osób. Fizjoterapeuci wspierają akcję Niesiemy Nadzieję.

Maciej Krawczyk kandydatem na prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów!

Z radością informujemy, że dr hab. Maciej Krawczyk oficjalnie potwierdził swoją gotowość do kandydowania
na stanowisko prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
Już 28 i 29 grudnia 2016 roku odbędzie się w Warszawie, w Auli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (KZF). Podczas zjazdu DELEGACI wybrani podczas listopadowych wyborów,
wyłonią spośród siebie przyszłe władze Samorządu.

Delegaci wybiorą:
• Prezesa
• Członków prezydium (wiceprezesów)
• Członków Krajowej Rady Fizjoterapeutów
• Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz jego zastępcę
• Członków Komisji Rewizyjnej
• Członków Sądu Dyscyplinarnego
• Członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

Poniżej udostępniamy prezentację zawierającą PROGRAM, który Maciej Krawczyk wraz z popierającym go zespołem, zamierzają wspólnie zrealizować. PROGRAM ten jest efektem prac i szerokich konsultacji środowiskowych.

Zachęcamy do zapoznania się tym dokumentem, a Delegatów, którzy wezmą udział w grudniowym zjeździe,
do oddania głosu na Macieja Krawczyka!

program_kif_-mk

KLIKNIJ I ZAPOZNAJ SIĘ Z PROGRAMEM

PODZIĘKOWANIE!

Dziękujemy bardzo wszystkim osobom, które wzięły na swoje barki trud przygotowań do organizacji Wyborów Delegatów do I Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów 
Dziękujemy Koordynatorom wojewódzkim oraz wszystkim tym, którzy zadbali o sale i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia wyborów. Poświęciliście swój prywatny, cenny czas i energię dla dobra całej naszej społeczności zawodowej❗️
Dziękujemy wszystkim Członkom Komisji Skrutacyjnych, którzy wzięli na siebie zaszczytną odpowiedzialność za sprawne i rzetelne przeliczenie głosów.
Osobne podziękowania kierujemy do rzeszy Wolontariuszy, którzy spontanicznie i bezinteresownie pomagali przy organizacji Wyborów. Dzięki Waszej ofiarności Wybory w każdym województwie przebiegły sprawnie i bez zakłóceń.
Dziękujemy wszystkim Kandydatom na delegatów za ich publiczną deklarację gotowości pracy i służby na rzecz naszego środowiska zawodowego. Wszyscy mamy świadomość, że decyzje o kandydowaniu wymagały wielkiej, cywilnej odwagi. Dlatego każdy z Kandydatów bez względu, czy zdobył mandat czy nie, wygrał szacunek nas wszystkich.
Dziękujemy nade wszystko prawdziwym BOHATEROM tych Wyborów, czyli wszystkim tym, którzy – nie bacząc na pogodę, odległości i nawał spraw osobistych – w sobotę przybyli, by oddać swój cenny głos. Wasz głos był głosem polskich Fizjoterapeutów. Dzięki Waszej obecności na Wyborach, wspólnie możemy pisać jedną z najważniejszych kart historii polskiej fizjoterapii.
Raz jeszcze dziękujemy❗️
Zarząd Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Krótka historia drogi do ustawy

Krok po kroku do Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

czyli historia Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska w kilku słowach…

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska zostało założone w 2009 roku przez grupę 25 fizjoterapeutów z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy postawili sobie za cel zmianę wizerunku fizjoterapii w Polsce. Głównym celem statutowym stało się przygotowanie i wprowadzenie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Oto historia działalności SFP w kilku słowach…

Zjazd założycielski

ROK 2010

Powstaje projekt Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przygotowany przez Zarząd oraz członków SFP oraz doświadczonych prawników biegłych w opracowaniu zapisów prawnych związanych z regulacją poszczególnych zawodów medycznych. Szybkie przygotowanie projektu Ustawy było odpowiedzią na plany ze strony rządowej wprowadzenia deregulacji zawodu fizjoterapeuty.

ROK 2011

Odbyła się pierwsza konferencja SFP „Fizjoterapia – jeszcze sztuka czy już nauka” skierowana do fizjoterapeutów i lekarzy. Konferencja zgromadziła rekordową liczbę ponad 500 uczestników oraz wielu wybitnych wykładowców z różnych dziedzin medycyny. W trakcie konferencji udzielono wielu wywiadów, w których definiowano proces nowoczesnej fizjoterapii.

1

2

ROK 2012

27 kwietnia –  złożenie w imieniu środowiska projektu Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty do Ministerstwa Zdrowia.

Organizacja ogólnopolskiego protestu fizjoterapeutów dotyczącego działań PTReh zmierzających do zapewnienia roli kierowniczej w zespole terapeutycznym lekarzowi rehabilitacji, jako nadrzędnej w stosunku do samodzielności zawodowej innych członków zespołu terapeutycznego, w tym fizjoterapeutów. Informację na ten temat przekazano opinii publicznej, listy protestacyjne zostały wysłane do Ministerstwa Zdrowia, Konsultantów Krajowych w różnych dziedzinach medycyny, Prezesów Towarzystw Lekarskich. Efektem tych działań było uzyskanie poparcia dla fizjoterapeutów od kilku Konsultantów Krajowych.

8 września – Konstancin–Jeziorna zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z nowoczesną fizjoterapią w odniesieniu do potrzeb zdrowotnych polskich pacjentów. W konferencji wzięły udział stowarzyszenia i organizacje pacjentów oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NFZ, ZUS, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta.

6 4

5 7

8 września – Organizacja I Ogólnopolskich Obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii. W ogólnopolskiej akcji wzięło udział około 100 ośrodków zdrowia i gabinetów prywatnych, w których fizjoterapeuci udzielili  bezpłatnych konsultacji ponad 2000 polskich pacjentów. Od tego roku obchody Światowego Dnia Fizjoterapii są corocznie organizowane przez Stowarzyszenie.

3

ROK 2013

ZG SFP przyjmuje po wielu konsultacjach plan strategicznego działania w kierunku uchwalenia Ustawy o Zawodzie Fizjoterapeuty.

Organizacja w dniu 6 września konferencji prasowej dla dziennikarzy w siedzibie PAP na temat zagrożeń wynikających z braku regulacji prawnych zawodu fizjoterapeuty.

8

W czasie konferencji zademonstrowano film ukazujący praktyki pseudo-fizjoterapeutyczne zagrażające życiu pacjentów w Polsce oraz przedstawiono Raport „Pacjenci w rękach pseudospecjalistów. Konsekwencje braku ustawy o zawodzie fizjoterapeuty”. Konferencja odbiła się szerokim echem w mediach. Informacje z konferencji prasowej przekazały 4 ogólnopolskie stacje telewizyjne. W kampanii wzięli udział znani aktorzy popierający konieczność wprowadzenia regulacji prawnych oraz samodzielność zawodową fizjoterapeutów – Piotr Gąsowski, Dariusz Gnatowski, Dorota Chotecka, Ewa Gorzelak i Radosław Pazura.

N/z dr Maciej Krawczyk ,  Radoslaw Pazura , Piotr Gasowski - Nagranie programu Pytanie na Sniadanie ,   Warszawa , Polska . 2013-09-05 fot. Krzysztof Kuczyk/FORUM.

Liczne spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i posłami. Zaowocowały one kilkoma interpelacjami poselskimi, w których zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia zapisów prawnych regulujących wykonywanie zawodu i kompetencje fizjoterapeutów.

img_3985

Opracowanie i przeprowadzenie dwukrotnego badania ankietowego fizjoterapeutów, w których udział wzięło odpowiednio ponad 3 tysiące i ponad 8 tysięcy fizjoterapeutów. Badania wykazały, że zdecydowana większość fizjoterapeutów ocenia dobrze swoje przygotowanie do wykonywania zawodu i oczekuje wprowadzenia kierunkowych specjalizacji.

komisja-zdrowia-21-11-2013

ROK 2014

Opracowanie Raportu „Fizjoterapia na świecie”, ukazującego sytuację prawną fizjoterapeutów w innych krajach oraz korzyści z wprowadzenia bezpośredniego dostępu do fizjoterapeutów. Raport został rozesłany do MZ, wielu urzędów i instytucji państwowych,

Czerwiec – zmiana na stanowisku Konsultanta Krajowego w dziedzinie fizjoterapii. Na stanowisko zostaje powołany dr Zbigniew Wroński zgłoszony przez SFP.

zbigniew-wronski

Negatywne zaopiniowanie przez SFP ustawy autorstwa PTF i PSL złożonej w Sejmie w lipcu 2014 roku. Ustawa gwarantowała pełną samodzielność zawodową jedynie fizjoterapeutom ze specjalizacją, zagrażając tym samym działalności większości fizjoterapeutów w Polsce. Zarząd SFP w oficjalnym stanowisku zaprotestował przeciwko próbom ograniczania swobody działalności gospodarczej oraz ograniczaniu nabytych praw fizjoterapeutów.

Spotkania w MZ, liczne spotkania z posłami różnych partii.

Kampania na rzecz skrócenia okresu oczekiwania pacjentów na wizytę u fizjoterapeuty. Efektem podejmowanych działań było uwzględnienie w raporcie NIK opinii o złym stanie systemu usług rehabilitacyjnych w Polsce i konieczności wprowadzenia regulacji prawnych zawodu fizjoterapeuty.

Opracowanie przy współpracy z PZU zapisów do ubezpieczenia OC dla fizjoterapeutów. Z tego ubezpieczenia korzysta obecnie wielu fizjoterapeutów w Polsce.

ROK 2015

Od marca do czerwca – organizacja zbierania podpisów pod Obywatelskim Projektem Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W akcji zbierania podpisów wzięło udział wiele tysięcy osób. Zebrano 131 tysięcy podpisów poparcia. Projekt złożono w Sejmie w czerwcu 2015 roku. Złożenie projektu przyczyniło się do wprowadzenia wielu pozytywnych zapisów w Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty, wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia przy udziale Konsultanta Krajowego i członków ZG SFP.

32 33

Pisemny protest Zarządu SFP skierowany do Ministra Zdrowia, przeciwko Konferencji zorganizowanej przez NIL „Samodzielność zawodowa fizjoterapeutów zagrożeniem zdrowia” w dniu 23 lipca.

Wystąpienie członka Zarządu Ernesta Wiśniewskiego w Sejmie, pierwsze czytanie projektu obywatelskiego. Wystąpienie zostało pozytywnie przyjęte przez wszystkie ugrupowania polityczne.

34

Udział członków Zarządu Głównego we wszystkich spotkaniach Komisji Zdrowia,  również w przeddzień przyjęcia Ustawy przez Sejm Rzeczpospolitej w dniu 25 września.

35

Koniec września i początek października – udział w pracach Komisji Zdrowia Senatu RP. Rozmowy z wieloma Senatorami przed głosowaniem w Senacie.

Nawiązanie kontaktu z wieloma stowarzyszeniami pacjentów i organizacjami pacjentów. Ustawę o zawodzie fizjoterapeuty i samodzielność zawodową fizjoterapeutów poparło około 100  organizacji pacjentów. Wykaz wszystkich pism w tej sprawie został przedłożony w czasie spotkania w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

glosowanie

Dzięki zaangażowaniu wielu osób, podpisy pod poparciem dla Ustawy złożyli reprezentanci Kadry Polski w siatkówce, Kadry Polski w piłce nożnej, Kadry Polski w skokach narciarskich, oraz wielu naukowców, artystów, kierowników klinik, lekarzy, i in.

Organizacja akcji pisania listów do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, w której wzięło udział ponad 5 tysięcy osób, w tym wielu pacjentów. Każdą z kopert oznaczano hasłem „Jeden podpis zdrowie milionów Polaków”.

26 Października – podpisanie Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty przez Prezydenta RP.

ROK 2016

Udział członków Zarządu w spotkaniach Komisji Zdrowia w Sejmie poświęconych nowelizacji Ustawy podpisanej przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę w październiku 2015.

Spotkania z politykami i posłami w Sejmie z inicjatywy SFP.

img_3988

Organizacja dwóch ogólnopolskich protestów fizjoterapeutów – pierwszy w dniu 26 lutego oraz drugi w dniu 18 maja – przeciwko próbom wprowadzenia nowelizacji Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W demonstracjach zorganizowanych pod Sejmem i Ministerstwem Zdrowia uczestniczyło kilka tysięcy fizjoterapeutów.

12 11

14 13

15 dsc_0041

42 41

dsc_0052

Przygotowanie petycji do Ministra Zdrowia z prośbą o przygotowanie rozporządzeń do Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty z dnia 25.09.2015. Pod petycją zebrano w krótkim czasie blisko 6 tysięcy podpisów.

popieram

Udział członków Zarządu w pracach Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów, wraz z innymi członkami Komitetu z ramienia SFP.

16

Sfinansowanie ze środków Stowarzyszenia programu do internetowej rejestracji fizjoterapeutów, nieodpłatne użyczenie programu KOSF i  Ministerstwu Zdrowia.

17

Udział członków Zarządu w Narodowym Planie Chorób Rzadkich, wprowadzenie zapisów dotyczących znaczenia fizjoterapii w chorobach rzadkich i roli fizjoterapeuty w procesie leczenia.

Organizacja warsztatów dla pacjentów połączonych z badaniem osób chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni. Wspólnie zbadaliśmy około 100 osób!

18

Organizacja konferencji i warsztatów przy współpracy z Poradnikiem Zdrowie i stowarzyszeniami pacjentów. Próba ukazania problemów różnych grup pacjentów.

img_5279 img_6479

Opracowanie i przeprowadzenie badania ankietowego „Badanie sytuacji kadrowej fizjoterapeutów” przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Mapy potrzeb zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”. Zakończono właśnie pierwszy raport z wynikami badania.

19

W ostatnich latach Stowarzyszenie objęło patronat nad kilkudziesięcioma konferencjami o bardzo zróżnicowanej tematyce medycznej.

Przez kilka lat działalności przedstawiciele Zarządu, członkowie i sympatycy SFP byli wielokrotnie zapraszani do telewizji (TVP 1, TVP 2,TVP Info, TVP 2 Panorama, Polsat, Polsat News, TVN, TVN 24 i telewizjach regionalnych, członkowie ZG SFP brali udział w serii programów „Państwo w państwie”, wielokrotnie Polsat News, Polsat Biznes, TVN – program „Uwaga”) i  radia (Polskie Radio Program 1, Polskie Radio Program 3, RMF, RMF 24, Radio Szczecin, Radio Maryja, Radio Kraków), udzielili wiele wywiadów, które ukazały się w prasie (Polityka, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Gość Niedzielny, Newsweek, Super Expres) i na portalach internetowych (rynekzdrowia.pl; poradnikzdrowie.pl; Biznes.pl; Bankier.pl; Fizjopedia; Natemat.pl; onet; Wolters Kluwer; sejm.gov.pl; termedia.pl; super.biz.pl; radiokraków.pl; pion.pl; gość.pl; wyborcza.pl; m.warszawa.wyborcza.pl; superstacja.pl; ntvsadecka.pl; krakow.tvp.pl; radioszczecin.pl; Polsat News2; prezydent.pl; money.pl). 20

Nigdy wcześniej nie mówiono tak wiele o fizjoterapeutach w środkach masowego przekazu dzięki czemu także wielu obywateli mogło dowiedzieć się po raz pierwszy kim jest fizjoterapeuta.

Lista laureatów w Wielkim Konkursie Fizjoterapeutycznym

Wielki Konkurs Fizjoterapeutyczny
Hasło promujące Fizjoterapię

Lista laureatów

I miejsce – Agnieszka Grys z Nowego Sącza (voucher o wartości 1500 zł)
II miejsce – Tomasz Sawczyn z Poznania (voucher o wartości 1000 zł)
III miejsce – Agnieszka Szlachta z Władysławowa (voucher o wartości 500 zł)

1

Vouchery umożliwiają zakup towarów w sklepach:

2

lub

3


Nagrody rzeczowe

4Głośniki bluetooth Audience marki Defenzo: Arkadiusz Gdula z Legnicy, Ewelina Wrona z Kolbuszowej, Jacek Mitka z Legnicy, Łukasz Cichański z Krynicy Zdrój, Tomasz Rybak z Węgrowa.

 

5Głośniki bluetooth Soundfit marki Defenzo: Aleksandra Jaruszewska ze Szczecina, Anna Strękowska z Tarnowa, Dominika Dawid z Bielsko Białej, Marcin Bugajski z Kielc, Marta Mazurkiewicz z Pisarzowic.

 

6Urządzenia PowerBank Defenzo Charge 12K: Agnieszka Wróblewska z Radomia, Andrzej Tryniszewski z Koszalina, Bartosz Dylich z Świeradowa Zdrój, Cezary Górski z Gdańska, Dariusz Harmaciński z Dobrzykowic, Dominik Chrapek z Lubomierza, Dorota Nowakowska z Poznania, Ewelina Graca-Spórna z Krakowa, Kamila Kołaczyńska z Łodzi, Kamila Włodarczyk z Bełchatowa, Łukasz Szymerowski z Wejherowa, Magdalena Chuchro z Wrocławia, Magdalena Kliber z Głogowa, Mateusz Poczwardowski  z Torunia, Anna Komornicka z Warszawy.

7Zestawy Dynair® senso TOGU® (dysk korekcyjny XL) + Taśma do ćwiczeń Thera-Band + książeczka z przykładami ćwiczeń taśmami Thera-Band: Lidia Meljon z Jeleniej Góry, Agata Jarczak z Piaski, Agnieszka Pieczara z Wrocławia, Aleksandra Rosłoniec z Warszawy, Aleksandra Sondej z Jankowic, Anna Nakonieczna z Kluczborka, Bartosz Czerniawski z Kamieniec Ząbkowicki, Marcin Danecki z Tczewa, Dominik Dawidczyk z Gzy, Dorota Barcik z  Radziechowa, Grzegorz Kwiatek z Wrocławia, Grzegorz Pajdak z Krakowa, Izabela Tułowiecka z Jeleniej Góry, Joanna Pilarczyk z  Rudy Śląskiej, Jolanta Maciejewska z Radwanic, Justyna Nowakowska z Białegostoku, Katarzyna Nowak z Łodzi, Katarzyna Wójcik-Brylska z Nieporętu, Katarzyna Żak z Barwałdu Górnego, Lechosław Chmielniak z Cieszyna, Maciek Krawczyk z Podkowy Leśnej, Marek Dominiak z Opola, Marta Kononenko z Pułtuska, Mateusz Wysocki z Gdańska, Michał Kuligowski z Wielgie, Michał Michna z Wrocławia, Patrycja Koza z Prószkowa, Paweł Korniluk z Siedlec, Piotr Korotusz z Bolesławca, Radosław Grabosz z Krakowa.

8Urządzenia PowerBank Defenzo Charge 6,5K: Adam Kierzek z  Swarzędza, Agata Gurok z Dobrodzienia, Agata Predela z Gorzyc, Agnieszka Brzozowska z Warszawy, Ewelina Bloch z Polkowic, Ilona Mądraszewska z Torunia, Joanna Kaczyńska z Gdańska, Kamil Dudek z Mielca, Katarzyna Galasińska z Torzyma, Katarzyna Gwóźdź z Kudowy Zdrój, Katarzyna Zajkiewicz z Krasne, Maciej Jabłoński z Warszawy, Magda Korzunowic z Białegostoku, Mariusz Wiaderny z Raszyna, Mariusz Zuterek z Łodzi, Marta Kowalska z Warszawy, Michał Handzlik z Nysy, Mirosław Musielak z Wągrowiec, Natalia Dużej-Puchalska z Białegostoku, Marcin Baranowski z Warszawy, Pamela Syrko z Zabrza, Przemysław Śrutwa z Tomaszowa Lubelskiego, Rafał Jeziorski z Rzeszowa, Sylwia Iwaniuk z Warszawy, Sylwia Kamińska z Pilchowic, Tomasz Stefaniak z Knurowa, Tomasz Tudryn z Koszalina, Tomasz Złomańczuk z Swarzędza, Wawrzyniec Matysko z Poznania, Wojciech Wójciuk z Jeleniej Góry.

Urządzenia PowerBank Defenzo Charge 2K: Tomasz Parol z Zamościa, Agnieszka Brzozowska-Magoń z Rzeszowa, Agnieszka Ceglarska z Wałbrzycha, Agnieszka Trojanowska z Dąbrowy Górniczej, Alan Rozmus z Krzeszowic, Aleksandra Mucha z Wrocławia, Alina Mierzwińska z Łętownia, Anita Lewna-Osińska z Kościerzyna, Anna Komornicka z Warszawy, Anna Latajka z Wrocławia, Anna Ogrodniczak z Nowe, Anna Prasek z Ostrowca Świętokrzyskiego, Anna Sierpińska z Warszawy, Anna Sułkowska z Wrocławia, Anna Walasek z Dąbrowy Górniczej, 9Bartosz Jankowski z Katowic, Bartosz Karauda z Warszawy, Beata Kliza z  Świdnika, Bogdan Gromek z Sanoka, Piotr Poniewierski z Poznania, Dorota Szczepanik z Iwonicza Zdrój, Dorota Szmit z Końskie, Elwira Świder z Gorlic, Elżbieta Stawicka z Lublina, Bogusław Nawara ze Staszowa, Ilona Pieczyńska z Świecie, Iwona Mucha z Mielca, Izabela Góral z Krakowa, Jakub Rutkowski z Warszawy, Jakub Szostak z Poronina, Joanna Ochocińska z Wieniec, Joanna Sikora z Warszawy, Justyna Chwał z Tarnowa, Justyna Mędrek z Zakliczyna, Justyna Mucha z Ciechocinka, Kalina Pietrzak z Pabianic, Kamil Borowski z Lublina, Kamila Kozakiewicz z Lubomina, Karol Sulejewski z Warszawy, Karolina Kopacz z Poznania, Karolina Szoka z Iławy, Katarzyna Jędrzejczyk z Łodzi, Katarzyna Kodź z Krakowa, Katarzyna Walicka-Cupryś z Rzeszowa, Kinga Serwicka z Sosnowca, Klaudia Grzywa ze Skawiny, Konrad Szydłowski z Sułkowic, Krzysztof Baryluk z Wąsosz, Krzysztof Dylert z Płońska, Krzysztof Skarbek z Koszalina, Krzysztof Trypus z Białegostoku, Leszek Szostak z Świebodzic, Lidia Archacka-Gralec z Warszawy, Maciej Bednarkiewicz z Konina, Maciej Karwacki z Gdańska, Magdalena Orłowska z Łodzi, Magdalena Urbanek z Katowic, Malwina Knuth z Wrocławia, Małgorzata Ortyl z Gawłuszowic, Małgorzata Pawłowska z Łodzi, Małgorzata Piłka z Klucze, Małgorzata Śliwa ze Skawiny, Marcin Grześkowiak z Poznania, Marcin Kasperkowicz z Poznania, Marcin Kubiak z Warszawy, Maria Tylka z Krakowa, Mariusz Maras z Pabianic, Mariusz Pala z Pszczyny, Marta Janaszkiewicz z Gdańska, Marta Kubacka z Zielonej Góry, Marta Topolska z Zamościa, Martyna Wawrzyniak z Ostrowa Wielkopolskiego, Michał Didek z Kluczborka, Michał Wojciechowski z Pruszkowa, Monika Cygler z Piaseczna, Monika Wiercińska  z Gdyni, Natalia Górska z Ełku, Natalia Ławrowska z Krzeszowa, Patrycja Wójcicka z Lublina, Paulina Powroźnik z Busko-Zdrój, Paulina Samczuk z Białegostoku, Piotr Chłądzyński z Częstochowy, Przemysław Miodek z Częstochowy, Rafał Augustyniak ze Skierniewic, Rafał Hoffmann z Pustkowo, Robert Górecki z Gdańska, Sebastian Kaczmarczyk z Bielsko-Biała, Sylwia Stachowicz-Hawrylak ze Szczecina, Tomasz Bielarczyk  z Mysłowic, Tomasz Komorowski z Poznania, Wioleta Rzepecka z Sopotu, Wojciech Augustyniak z Kożuchowa, Zuzanna Gierlak z Warszawy, Joanna Matla z Bielska-Białej, Marzena Stochmal z Nowego Sącza, Agnieszka Wierciak z Krakowa, Aleksandra Krówka z Nowej Cerkwi, Aleksandra Talacha z Siedlec, Paweł Korniluk z Siedlec, Magdalena Liput z Krosna, Anna Sass z Gdyni, Dagmara Śliwińska z Kielc, Joanna Karolak z Chodzieży, Daria Jurczak z Białej Podlaskiej, Joanna Śledzińska z Częstochowy, Marcin Radziński ze Szczecina.

WSZYSTKIM LAUREATOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

12 11 10

13

 

 

X