Aktualności, Komitet Organizacyjny Samorządu Fizjoterpeutów

Sprawozdanie z III posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów (KOSF)

W piątek 22 lipca 2016 roku w godzinach od 10:00 do 19:30 odbyło się w Pabianicach III Zebranie KOSF. Na zebraniu było obecnych 16 osób (3 osoby z SFP: Maciej Krawczyk, Tomasz Marek, Ernest Wiśniewski  oraz 13 osób z PTF: Dariusz Dziadzio, Krzysztof Gieremek, Wojciech Kiebzak, Marek Kiljański, Andrzej Permoda, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak, Renata Szczepaniak, Katarzyna Syrewicz, Zbigniew Śliwiński, Romuald Tokarski, Marek Woszczak, Marek Żak)

Program spotkania zakładał zajęcie się następującymi tematami:

  1. Przedstawienie zebranych ofert i wyłonienie oferenta na budowę i administrowanie systemem rejestracji Fizjoterapeutów na potrzeby przeprowadzenia wyborów wojewódzkich na Delegatów na Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów.
  2. Wybór koordynatorów wojewódzkich/regionalnych.
  3. Dyskusja i nad regulaminem wyborów Delegatów na zgromadzeniach wojewódzkich.
  4. Przedstawienie propozycji sposobu finasowania Komitetu.
  5. Sprawy różne.

AD.1 Komitet realizując powierzone mu obowiązki 15 lipca ogłosił  konkurs na zbudowanie i administrowanie sytemu informatycznego do prowadzenia Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów rozsyłając zapytania ofertowe do 5 firm informatycznych. W drodze procedury konkursowej KOSF otrzymał 4 oferty, z czego trzy spełniały wymagania konkursowe przewidziane w specyfikacji. Specyfikacja kładzie przede wszystkim nacisk na bezpieczeństwo przechowywania danych oraz niezbędne funkcjonalności do przeprowadzenia rejestracji. Na spotkaniu przedstawiciele PTF wprowadzili spoza konkursu swoją propozycję strony internetowej z formularzem do zbierani danych robionej metodą chałupniczą i zmusili pozostałych członków Komitetu do dyskusji na ten temat. Ostatecznie punkt pozostał nie zrealizowany, nie wyznaczono też daty granicznej, do kiedy zostanie rozstrzygnięty konkurs o co wnioskowali przedstawiciele SFP. Sprawa jest o tyle pilna, że wg. wszystkich ekspertów składających ofertę – czas budowy takiego sytemu, spełniający nasze oczekiwania i dający gwarancje bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia danych – potrwa od 4 do 6 tygodni. Wszelkie zbędne dyskusje zagrażają realizacji celu do jakiego Komitet został powołany.

AD. 2 W drodze dyskusji przyjęto zasadę zgłaszania kandydatury na Koordynatora po jednej osobie zaproponowanej przez PTF i SFP. Ostatecznie wyłoniono 32 koordynatorów, po dwie osoby na województwo, które będą odpowiedzialne za weryfikacje zarejestrowanych danych w systemie i organizację wyborów wojewódzkich. Nie odbyło się jednak bez „bardzo nieeleganckich” zachowań. Na wniosek Zbigniewa Śliwińskiego, PTF odrzucił kandydaturę naszego kolegi tylko z powodu jego wykształcenia na poziomie technika fizjoterapii, argumentując to tym, że nie ma On odpowiednich kwalifikacji do pełnienia technicznej funkcji koordynatora. Ponadto PTF zgłosił wniosek i przegłosował wybór „opiekunów” koordynatorów wskazując na tę funkcję członków Komitetu. Na Opiekunów zostali  zgłoszeni i wybrani członkowie PTF w liczbie 15 osób.  Ze strony SFP opiekunem wybrano Macieja Krawczyka. Odrzucono kandydaturę Aleksandra Lizaka i Jacka Koszeli, a  Ernest Wiśniewski, Tomasz Marek i Agnieszka Stępień odmówili  przyjęcia tej funkcji.

AD.3 Przy omawianiu punktu programu dotyczącego regulaminu wyboru Delegatów na Pierwszy Walny Zjazd, członkowie PTF (Jan Szczegielniak i Zbigniew Śliwiński) zaproponowali jako pierwszy punkt dyskusji zagwarantowanie w regulaminie wyborów Delegatów – obligatoryjnej reprezentacji wszystkich środowisk fizjoterapeutycznych ze względu na poziom wykształcenia (technik, licencjat, magister, specjalista) czyli PARYTETY. W ten sposób nie pozostawiono  złudzeń co do prawdziwej intencji tej strategii. Pod hasłami ochrony i zapewnienia wszystkim środowiskom fizjoterapii możliwości reprezentacji w Samorządzie, koledzy z PTF dążą do zdominowania samorządu przez specjalistów. Nie może być innej interpretacji tej propozycji (przegłosowanej ostatecznie przez kolegów z PTF) po kategorycznym poddaniu w wątpliwość kompetencji jednego z naszych bardzo szanowanych kolegów, który jest technikiem fizjoterapii (oraz magistrem pedagogiki) godzinę wcześniej w czasie tego samego spotkania. SFP kategorycznie sprzeciwiło się takiemu rozwiązaniu, zarówno z powodu nie zgodności tego zapisu (przyszłego regulaminu) z ustawą  o zawodzie fizjoterapeuty jak również z zasadami demokracji, a w szczególności zasadą równości (i również z szeroko pojmowaną etyką). Stoimy na stanowisku, że poziom wykształcenia nie ma i nie może mieć absolutnie żadnego wpływu na to jaki procent fizjoterapeutów polskich chce i może być Delegatem i członkiem Krajowej Rady Fizjoterapii. Propozycją SFP było też  to, aby fizjoterapeuci, którzy chcą wziąć udział w wyborach regionalnych na Delegatów zgłaszali swoją kandydaturę elektronicznie w  trakcie rejestracji. W ten sposób lokalne środowisko miało by czas i możliwość zapoznania się z potencjalnymi reprezentantami swojego regionu na Krajowy Zjazd. Nie spotkało się to z aprobatą  większości członków KOSF. Absolutnym dopełnieniem obłudy kolegów z PTF i przejawem bezpardonowego „trzymania się stołków” była zgłoszona przez Wojciecha Kiebzaka propozycja, aby członkowie Komitetu oraz koordynatorzy i konsultanci wojewódzcy w dziedzinie fizjoterapii – otrzymali niejako z automatu, poza procedurą wyborczą – mandat Delegata na Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów (propozycja ta została poparta przez kilku innych członków KOSF z PTF, min. Przewodniczącego Dariusza Dziadzio). Kolejną próbą dążenia kolegów z PTF do zapewnienia sobie stanowisk w Krajowej Radzie Fizjoterapii była propozycja aby już dzisiaj zdecydować o maksymalnej liczbie Delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd i ograniczyć ją do maksymalnie 320 osób. Łatwo jest obliczyć, że po odjęciu członków KOSF i konsultantów wojewódzkich wybieralnych Delegatów pozostanie maksymalnie 280 z całej Polski. Oznaczałoby to, że w każdym regionie (szacunkowo około 24 regionów) będzie wybieranych tylko około 11 delegatów. Żaden podwładny nie przeciwstawi się zatem swojemu szefowi, a młodzi, zdolni i chętni do działania koledzy będą się bali kandydować. Jako Delegaci zostaną wybrani (przy takim scenariuszu) tylko Ci, których twarze wszyscy już doskonale znają (nie zawsze z pozytywnej strony).

AD. 4 Głównym problemem z jakim Komitet musi się zmierzyć jest sfinansowanie sytemu rejestracji fizjoterapeutów. Art.153 ust.1 pkt. 7 Ustawy wskazuje jednoznacznie, że działalność KOSF finansuje budżet Państwa, w części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Nie ulega jednak wątpliwości, że Ministerstwo Zdrowia wykazuje w tym temacie daleko idącą opieszałość. Z tego względu KOSF stoi w obliczu podjęcia decyzji o finasowaniu alternatywnym. Z uwagi na presję czasu wynikającą z faktu, że aby przeprowadzić rejestrację do 14 października 2016, z uwzględnieniem 4 – 6 tygodniowego czasu na budowę sytemu, rozpoczęcie prac powinno być niezwłoczne. Z tego też względu  propozycją SFP było sfinansowanie sytemu rejestracji solidarnie przez SFP i PTF i następnie wystąpienie o zwrot poniesionych nakładów do samorządu po jego ukonstytuowaniu się. Wobec krytycznych uwag PTF, że jest to niezgodne ze statutem PTF, SFP złożyło deklarację, że samodzielnie wyłoży środki na realizację projektu. Niemniej i ta decyzja nie został podjęta.

AD.5  W sprawach różnych poruszono właściwie jeden temat, aby nałożyć niejako cenzurę na informacje o przebiegu spotkania ograniczając się do tzw. oficjalnego stanowiska Komitetu. Jako organizacja, która stawia na transparentność i przejrzystość działań będziemy Was informować skrupulatnie i na bieżąco o wszystkich działaniach KOSF.

Wykaz koordynatorów

Poprzedni artykułNastępny artykuł
X